Estimated Time of Arrival (ETA)

Wat is Estimated Time of Arrival (ETA)?

De Estimated Time of Arrival (afgekort ETA, in het nederlands: verwachte aankomsttijd) is de voorspelde en verwachte datum en tijd waarop een voertuig, zending of levering op een bepaalde locatie aankomt. Fleet managers moeten de verwachte aankomsttijd weten om kostbare en tijdrovende vertra­gingen zoveel mogelijk te beperken.

Uw klanten­service wordt er ook beter van. Wanneer u de verwachte aankomsttijd of vertra­gingen doorgeeft aan uw klanten, kunnen zij daar rekening mee houden in hun eigen planning. Het handmatig berekenen van de ETA voor het plannen van een wagenpark, van welke grootte dan ook, kan wel wat lastig zijn.

U leest hier hoe een fleet manage­ment-op­lossing u kan helpen uw wagen­parkef­fi­ci­ëntie te verhogen met de verwachte aankomst­tijden.

Hoe wordt de Estimated Time of Arrival (ETA) berekend?

Hoe wordt de Estimated Time of Arrival (ETA) berekend?

Hoe wordt de Estimated Time of Arrival (ETA) berekend?

Om te begrijpen waarom ETA's zo belangrijk zijn, moet u ook weten hoe deze worden berekend. Meestal worden ze berekend op basis van de snelheid van de afgelegde afstand tot dusver. De resterende afstand wordt vervolgens gedeeld door de eerder gemeten snelheid om de aankomsttijd te voorspellen.

In elke sector hebben andere factoren invloed op de verwachte aankomsttijd. Bij bijvoor­beeld een vlucht wordt ook rekening gehouden met de wind en de windrichting. Bij transport over zee moet rekening worden gehouden met de knopen op zee. Voor transport over de weg zijn verkeer en navigatie twee belangrijke factoren.

Files vermijden voor optimale ETA

Files vermijden voor optimale ETA

Files vermijden voor optimale ETA

Verkeer is een van de vele onvoor­spelbare zaken in het leven. Vastzitten in het verkeer heeft invloed op de produc­ti­viteit van uw personeel en daarmee uw service en planning. Kiest u voor een softwa­re­systeem met profes­si­onele navigatie, dan kunt u files vermijden.

Sommige fleet manage­ment-op­los­singen leveren uiterst nauwkeurige verkeers­in­for­matie. Webfleet biedt klanten bijvoor­beeld betrouwbare navigatie door biljoenen datapunten te verzamelen van honderden miljoenen aangesloten systemen. Dit zorgt voor betere live-ver­keers­in­for­matie en brengt de chauffeur op de hoogte van verkeers­op­stop­pingen. Met deze informatie kan de software de verwachte aankomsttijd beter berekenen.

Oplossing: nauwkeurige wagen­par­k­na­vi­gatie

Oplossing: nauwkeurige wagen­par­k­na­vi­gatie

Oplossing: nauwkeurige wagen­par­k­na­vi­gatie

Profes­si­onele navigatie speelt ook een belangrijke rol in het vermijden van files en het verhogen van uw wagen­parkef­fi­ci­ëntie. Uw chauffeurs krijgen de beste route te zien, zodat ze minder lang onderweg zijn en meer tijd bij de klant hebben. De navigatie levert bovendien realis­tische verwachte aankomst­tijden.

Door hun grotere betrouw­baarheid bieden chauffeurs hun klanten een goede ervaring. En wat te denken van de tijd- en brand­stof­be­sparing tijdens elke rit? De verhoogde produc­ti­viteit heeft ook direct invloed op uw omzet.

Met een fleet manage­ment-op­lossing zoals Webfleet kunt u de meest nauwkeurige verwachte aankomsttijd bepalen. Fleet managers krijgen de onder­steuning die ze nodig hebben om hun chauffeurs op de beste routes te houden en hun klanten tevreden te houden.

Meer informatie over Estimated Time of Arrival (ETA's) met Webfleet leest u op onze pagina over profes­si­onele navigatie en files vermijden.

wfs service putting customer first whitepaper

De klant­er­varing optima­li­seren en uw bedrijf laten groeien

wfs service putting customer first whitepaper

Klanten hebben tegen­woordig hogere verwach­tingen dan ooit tevoren. Wilt u dat ze terug blijven komen naar uw bedrijf?

Download whitepaper

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.