Uitleg van GIS (geografisch infor­ma­tie­systeem)

GIS-tech­no­logie is ontwikkeld voor het bekijken en manipuleren van topogra­fische informatie. Lees alles over het belang hiervan bij mondiaal transport.

Wat is GIS (geografisch infor­ma­tie­systeem)?

Wat is GIS (geografisch infor­ma­tie­systeem)?

Wat is GIS (geografisch infor­ma­tie­systeem)?

GIS-tech­no­logie (GIS: geografisch infor­ma­tie­systeem) is ontwikkeld voor het bekijken en manipuleren van topogra­fische informatie. GIS wordt vooral gebruikt bij de manipulatie van kaarten. Het brengt anderszins niet-ge­re­la­teerde gegevens met elkaar in verband waarbij de locatie als bepalende variabele wordt gebruikt. GIS-tech­no­logie wordt doorgaans gebruikt om aan transport gerela­teerde problemen te onderzoeken en te identi­fi­ceren.

Een van de belang­rijkste voordelen van GIS is dat gebruikers zo verschil­lende soorten informatie in één, in kaart gebrachte locatie kunnen bekijken. Een met GIS weergegeven kaart kan straten, gebouwen en vegetatie op één afbeelding tonen.

Voordelen van GIS

Voordelen van GIS

Voordelen van GIS

In de trans­port­wereld kunnen gebruikers enorm profiteren van het realtime aspect van GIS. Het kan erg moeilijk zijn om de route in een latere fase te wijzigen als de chauffeur al onderweg is. Desondanks is dit vanwege omstan­dig­heden soms noodza­kelijk en de gedetail­leerde gegevens van het geogra­fische infor­ma­tie­systeem maken het uitvoeren van aanpas­singen eenvoudiger.

GIS-tech­no­logie geeft fleet managers de mogelijkheid om in realtime te zien waar hun voertuigen zich bevinden. Ze kunnen een kaart bekijken die niet alleen lijnen bevat, maar ook geogra­fische kenmerken die bijdragen aan de uitvoer­baarheid van een bepaalde route. Zo maakt deze technologie geauto­ma­ti­seerde alter­na­tieve routes, die geschikt zijn voor vracht­wagens, veel toegan­ke­lijker.

GIS en navigatie voor grote voertuigen

GIS en navigatie voor grote voertuigen

GIS en navigatie voor grote voertuigen

GIS-tech­no­logie is met name geschikt voor grotere voertuigen. Er is een reeks geogra­fische kenmerken die gevaarlijk kan zijn voor vracht­wagens, maar helemaal niet voor kleine voertuigen.

Vracht­wagens moeten bijvoor­beeld opletten voor laaghan­gende takken of lage viaducten. Aanwe­zigheid van deze gevaren kan een rit niet alleen aanzienlijk vertragen, maar ook een gevaar voor de gezondheid van de chauffeur zijn. Aangepaste GIS-tech­no­logie houdt rekening met gewicht, snelheid en lading van een zending en plant routes voor veilig transport.

Webfleet en GIS

Webfleet en GIS

Webfleet en GIS

Bij Webfleet maken we gebruik van GIS-tech­no­logie waarbij rekening wordt gehouden met alle behoeften van uw wagenpark. Onze naviga­tie­tech­no­logie houdt niet alleen rekening met de lading die u vervoert, maar ook met de snelheid en de grootte van uw voertuigen.

Neem voor meer informatie vandaag nog contact met ons op als u precies wilt weten hoe het geogra­fische infor­ma­tie­systeem en de bijbe­ho­rende technologie uw route­planning naar een hoger niveau kunnen tillen.

wfs workflow management

Gratis eBook: Waarom bedrijven het wagen­parkwerk­proces digita­li­seren

wfs workflow management

Bekijk de problemen die van invloed zijn op het werkproces voor kleine en middelgrote bedrijven en waarom veel bedrijven overstappen op digita­li­sering om een efficiënter wagenpark te beheren.

Download whitepaper