GIS (landin­for­ma­tions­system) – kort fortalt

GIS-tek­nologi er udviklet til at vise og håndtere geografiske oplysninger. Læs alt om, hvad den betyder for transport overalt i verden.

Hvad er GIS (landin­for­ma­tions­system)?

Hvad er GIS (landin­for­ma­tions­system)?

Hvad er GIS (landin­for­ma­tions­system)?

GIS-tek­nologi (landin­for­ma­tions­system) er designet til at vise og håndtere geografiske oplysninger. Normalt bruges GIS til håndtering af kort. Ved hjælp af position som den fastsatte variabel bringer systemet sammenhæng mellem data, der ellers ikke har forbindelse til hinanden. GIS-tek­nologi bruges typisk til at undersøge og identi­ficere trans­port­re­la­terede problemer.

En af nøgle­vær­dierne ved GIS er, at det giver brugerne mulighed for at få vist en række forskellige typer af oplysninger for én kortlagt position. Et GIS-gen­givet kort kan f.eks. indeholde gader, bygninger og vegetation, alt sammen i ét billede.

Hvordan kan GIS være en fordel?

Hvordan kan GIS være en fordel?

Hvordan kan GIS være en fordel?

I trans­port­ver­denen drager brugerne stor fordel af GIS-sy­stemets realtids­kom­ponent. Det kan være meget vanskeligt at ændre kurs i løbet af en rute, som allerede er halvvejs gennemført. Ikke desto mindre giver omstæn­dig­he­derne undertiden mulighed for dette, og de detaljerede oplysninger fra det geografiske infor­ma­tions­system gør det meget lettere at ændre rute.

GIS-tek­nologi giver flådechefer mulighed for at se, hvor deres køretøjer befinder sig i realtid. De kan ikke alene holde øje med kurve­formede linjer på et kort, men også geografiske karak­te­ri­stika, der kan være medvirkende til, at man vælger en anden rute. Denne teknologi gør det derfor meget nemmere at køre ad lastbils­venlige alternative ruter, der automatisk dukker op.

GIS og navigation af store køretøjer

GIS og navigation af store køretøjer

GIS og navigation af store køretøjer

GIS-tek­nologi er især en fordel for større køretøjer. Der er en række geografiske karak­te­ri­stika, der kan være farlige for lastbiler, men som hverken gør fra eller til for mellemstore biler.

Lastbiler skal for eksempel tage højde for lavthæn­gende grene eller vejbroer, der ikke er høje nok. Mødet med disse farer kan ikke blot forsinke en tur betydeligt, men også være til fare for chaufføren. Kunde­til­passet GIS-tek­nologi tager højde for vægt, hastighed og last og planlægger ruter, der fremmer sikker transport.

Webfleet og GIS

Webfleet og GIS

Webfleet og GIS

Hos Webfleet anvender vi GIS-tek­nologi på en måde, der tager højde for alle behov i din flåde. Vores naviga­tions­tek­nologi gør rede for den last, du trans­por­terer, samt hastigheden for og størrelsen af dine køretøjer.

Kontakt os allerede i dag og få mere at vide om det geografiske infor­ma­tions­system og teknologien, der kan bringe din ruteplan­lægning op på et helt nyt niveau.

ttt workflow management 2019

Derfor digita­li­serer virksom­heder flåde­ar­bejds­gangene

ttt workflow management 2019

Få mere at vide om, hvordan automa­ti­sering og digita­li­sering af flåde­ar­bejds­gangene bruges i virksom­heder som din.

Jeg er klar til at downloade

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.