Elektromos járművek és a járműpark fenntart­ha­tósága

Működtessen környe­zet­tu­datos járműparkot

Elektromos járművek és a járműpark fenntart­ha­tósága

Működtessen környe­zet­tu­datos járműparkot

Biztosítson verseny­előnyt a vállal­ko­zá­sának egy fenntart­hatóan kezelt jármű­parkkal. Váltson elektromos járművekre (EV-k), vagy csökkentse az üzemanyag-fo­gyasztást. Ellen­sú­lyozza szénláb­nyomát, és ösztönözze jármű­ve­zetőit környe­zet­ba­rátabb vezetési stílusra. Készen áll a járműparkja dekar­bo­ni­zá­ci­ójára? Fedezze fel, hogyan indulhat neki.


Ismerjen meg új fenntartható megol­dá­sokat járműparkja számára

EV-jár­mű­park­ke­zelés

EV-jár­mű­park­ke­zelés

Hozza ki a legtöbbet elektromos járművei értékéből

Zöld és biztonságos vezetés

Zöld és biztonságos vezetés

Támogassa a fenntartható és biztonságos vezetést

Üzemanyag-ha­té­konyság

Üzemanyag-ha­té­konyság

Használja ki a digitális megol­dá­sokat az üzemanyag-meg­ta­ka­rítás és a kibocsátás csökkentése érdekében

Kibocsá­tás­kom­pen­zációs program

Kibocsá­tás­kom­pen­zációs program

Számítsa ki CO2-kibo­csá­tását, és segítsen újra bezöldíteni a kiszáradt területeket

Mozdítsa elő járműparkja fenntart­ha­tó­ságát a Webfleet segít­sé­gével

Maradjon kapcso­latban

Az elektromos jármű­park­jával

Ösztönözze a felelős és környe­zet­barát vezetési stílust

Aktív jármű­ve­zetői oktatással

Legyen naprakész a járművek és a gumiab­roncsok állapotával kapcso­latban

Az üzemanyag-fo­gyasztás csökken­té­séért

Javítsa az üzemanyag-ha­té­kony­ságot

Valós idejű üzemanyag-fel­ügyelet segít­sé­gével

Kövesse nyomon CO2-kibo­csá­tását

És csökkentse szénláb­nyomát

Gyakoroljon pozitív hatást

A természet helyre­ál­lí­tá­sának támoga­tá­sával

Az elektromos járművek és fenntart­ha­tóság főbb funkciói

Egyszerű elekt­ro­mos­jár­mű­park-ke­zelés

Az elekt­ro­mos­jár­mű-parkra való áttérés ékes bizonyítéka egy vállalkozás környe­zet­tu­da­tosság melletti elköte­le­ző­dé­sének. Az elekt­ro­mos­jár­mű-park kezelése viszont a hatótávok és az újratöl­tések figye­lem­be­vé­te­lével végre­hajtott tervezést igényel. A Webfleet segít­sé­gével egyetlen felületen felügyelheti az aktuális töltöttségi szinteket és a töltő­pon­tokat. Optimálisan megter­vezheti a munka­fo­lya­matot, miközben gondos­kodhat arról, hogy az elektromos járművei bizton­ságban közlekednek az utakon.

Tudjon meg többet az EV-jár­mű­park­ke­ze­lésről⁠
ev van charging plugging 01
green and safe eu

Fenntartható vezetési stílus és karban­tartás

Egy zöld járműpark üzemel­tetése a fenntartható magatartás fejlesz­té­séről szól, mind az úton, mind azon kívül. A Webfleet támogatja az üzemanyag-meg­ta­ka­rítást azáltal, hogy biztosítja a járművek és a gumiab­roncsok kiváló állapotát, így lehetővé teszi az üzemanyag-fo­gyasztás és a szén-di­o­xid-ki­bo­csátás hatékonyabb felügye­letét. Az OptiDrive 360 részletes vissza­jel­zé­sekkel és értéke­lé­sekkel tanítja jármű­ve­zetőit a környe­zet­barát vezetési stílusra.

További információ a környe­zet­barát és biztonságos vezetésről⁠

Kezelje tudatosan az üzemanyag-fo­gyasztást

A járművei FMS-e vagy CAN-busza csatla­koz­ta­tá­sával valós idejű infor­má­ciókat kaphat az üzemanyag-fo­gyasz­tásról az utazások szintjén. Közlekedjen a legha­té­ko­nyabb útvonalakon, és felügyelje az üzemanyag-fo­gyasztást részletes jelentések segít­sé­gével. A Webfleet segít­sé­gével folya­ma­tosan kezelheti az üzemanyag-fo­gyasztást, és így pozitív hatást gyakorolhat.

További információ az üzemanyag-ha­té­kony­ságról⁠
road and forest
green your fleet 01

Ellen­sú­lyozza szénláb­nyomát a Green Your Fleet segít­sé­gével

Kíváncsi rá, hogy a jármű­park­jának hogyan lehet pozitív hatása? Számítsa ki a CO2-kibo­csá­tását a Green Your Fleet platfor­munkon, és ismerje meg, hogyan csatla­kozhat a Justdig­gittel közös partner­sé­günkhöz, amelynek célja Afrika pusztasággá vált terüle­teinek újrazöl­dítése. Együtt megköt­hetjük a szén-di­o­xidot, és segíthetünk a klíma­vál­tozás vissza­for­dí­tá­sában.

További információ a Green Your Fleetről⁠

Minden, amit tudni szeretne az EV- és fenntartható jármű­park­kezelő megol­dá­sa­inkról

Mi is a járműpark fenntart­ha­tósága?

0
Ugrás a tartalomhoz

A jármű­park­ke­ze­lésben a fenntart­ha­tóság azt jelenti, hogy a vállalati és műveleti célokat a környezet károsítása nélkül érjük el. Ehhez az szükséges, hogy a vállal­ko­zások a rövidtávú nyere­sé­geken túlra tekintsenek, és a hosszú távú hatásukat helyezzék előtérbe. Egy fenntartható jármű­park­ke­zelési stratégia közép­pont­jában általában az üzemanyag-fo­gyasztás csökkentése, a fenntartható vezetési stílus és a szénlábnyom ellen­sú­lyozása áll.

Miért olyan fontos a járműparkok számára a fenntart­ha­tóság?

0
Ugrás a tartalomhoz

A szállítási ágazat az egyik legnagyobb CO2-kibocsátó. Köztudott, hogy a világnak sürgősen a dekar­bo­ni­záció irányába kell mozdulnia. A fenntart­ha­tóság segít a jármű­par­koknak megha­tá­rozni és elérni a CO2-kibocsátás csökken­tésére irányuló konkrét célokat. A fenntart­ha­tósági gyakorlatok a járműparkja jövőbiz­tossá tételének építőkövei. Amellett, hogy segít felké­szíteni a jármű­parkját a karbon­sem­le­ges­séget előíró szabá­lyo­zá­sokra, a fenntart­ha­tóság megmutatja az ügyfeleinek, az alkal­ma­zot­tainak, a potenciális új munka­tár­saknak és a nyilvá­nos­ságnak, hogy a vállal­ko­zá­sának szívügye a környezeti felelős­ség­vál­lalás.

Milyen előnyök származnak a vállal­ko­zások számára a fenntart­ha­tósági intéz­ke­dé­sekből?

0
Ugrás a tartalomhoz

Egy vállal­ko­zásnak számos előnye lehet a környezeti fenntart­ha­tó­ságból. Az előnyök közt említhető a verseny­előny megszerzése, amely segíti a vállalkozás hírnevének fejlesz­tését, valamint az üzemel­tetési költségeket is minimálisra szorítja az üzemanyag- és karban­tartási hatékonyság miatt.

A fenntart­ha­tóság azt is megkönnyíti, hogy a vállalkozás megfeleljen a szabá­lyo­zá­soknak. A városi forga­lom­kor­lá­tozási törvények vagy az alacsony kibocsátási zónákra vonatkozó szabályok már számos európai országban szigorúan szabá­lyozzák a nulla vagy alacsony kibocsátású járművek használatát. Jármű­park­jának elektromos járművekkel történő feltöltése tehát kiküszöböli ezeket a megfelelési nehéz­sé­geket is.

Hogyan segítheti a Webfleet a vállal­ko­zá­sokat abban, hogy környe­zet­tu­da­to­sabbak lehessenek?

0
Ugrás a tartalomhoz

Még elektromos járművek használata nélkül is rengeteg módja van annak, hogy a Webfleet segít­sé­gével környe­zet­tu­da­tosabb legyen. Az OptiDrive 360 a környe­zet­barát vezetés oktatásával támogatja a jármű­ve­zetőit, míg a jármű­kar­ban­tartási és a TPMS (abroncs­nyomás- felügyelő rendszer) funkciók segítenek abban, hogy a járművei mindig a legop­ti­má­lisabb és leginkább üzemanyag-ha­tékony állapotban legyenek.

A Webfleet segít­sé­gével elemezheti az üzemanyag-hasz­ná­latot, ha csatla­koz­tatja a járművei FMS-éhez vagy CAN-bu­szához, így a megoldásunk lehetővé teszi, hogy felügyelje a kibocsátást. Még többet szeretne tenni? Tekintse meg, hogyan ellen­sú­lyoz­hatja a CO2-kibo­csá­tását a Green Your Fleet programmal.

Mely vállal­ko­zá­soknak lehetnek előnyösek a Webfleet fenntartható megoldásai?

0
Ugrás a tartalomhoz

Bármely iparág vállal­ko­zá­sainak előnyösek lehetnek a Webfleet fenntartható megoldásai. függetlenül attól, hogy mekkora a járműparkja, vagy hogy vannak-e elektromos járművek a jármű­parkban. Bármilyen olyan vállal­ko­zásnak hasznosak lehetnek a Webfleet fenntartható megoldásai, amely járműparkot üzemeltet,