Elektriske køretøjer og bæredyg­tighed for flåder

Driv en miljø­mæssigt ansvarlig flåde

Elektriske køretøjer og bæredyg­tighed for flåder

Driv en miljø­mæssigt ansvarlig flåde

Giv din virksomhed en konkur­ren­ce­mæssig fordel ved at admini­strere din flåde på en bæredygtig måde. Skift til elektriske køretøjer (EV'er), eller reducér dit brænd­stof­forbrug. Udlign dit CO2-fodspor, og opfordr dine chauffører til at køre grønnere. Er du klar til at reducere din flådes CO2-emissioner? Se, hvordan du kommer i gang, nedenfor.


Udforsk bæredygtige løsninger for din flåde

EV-flå­destyring

EV-flå­destyring

Få mest muligt ud af dine elektriske køretøjer

Databaseret elektri­fi­cering

Databaseret elektri­fi­cering

Få et klart indblik i, hvornår du skal føje EV'er til din flåde

Grøn og sikker kørsel

Grøn og sikker kørsel

Understøt bæredygtig og sikker kørsel

Brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet

Brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet

Udnyt digitale løsninger til at spare brændstof og reducere emissioner

CO2-udlig­nings­program

CO2-udlig­nings­program

Beregn dine CO2-emissioner, og hjælp med at gøre tørt land grønt igen

CO2 -rapport

CO2 -rapport

Rapporter din virksomheds miljøpå­virkning nøjagtigt

Øg bæredyg­tig­heden for din flåde med Webfleet

Hold kontakten

Til din EV-flåde

Tilskynd til ansvarlig og grøn køreadfærd

Med aktiv chauf­førco­a­ching

Hold styr på dine køretøjers og dine dæks tilstand

For at spare brændstof

Forbedr brænd­sto­f­ef­fek­ti­vi­teten

Med brænd­sto­fover­vågning i realtid

Hold øje med dine CO2-emissioner

Og reducér dit CO2-fodspor

Gør en positiv forskel

Ved at hjælpe med at genoprette naturen

Vigtige aspekter ved EV'er og bæredyg­tighed

EV-flå­destyring gjort nemt

Et skifte til en EV-flåde er bevis på en organi­sa­tions forplig­telse til miljømæssig ansvar­lighed. Styring af en EV-flåde kræver, at du tilret­te­lægger arbejds­op­ga­verne, så de tager udgangs­punkt i rækkevidde og genop­lad­ninger. Med Webfleet kan du overvåge batte­ri­ni­veauer og ladesta­tioner på den samme platform. Du kan planlægge din arbejdsgang på en optimal måde, samtidig med at du sikrer, at dine EV'er er sikre på vejene.

Få mere at vide om EV-flå­destyring⁠
ev van charging plugging 01
ev van charging pro8475 03

Opdag din flådes elektri­fi­ce­rings­po­ten­tiale

Det kan være kompliceret at føje elektriske køretøjer til din flåde. Vi ønsker at gøre det nemmere. Webfleet og Chargylize er gået sammen om at designe et elektri­fi­ce­ring­stjek til din flåde. Med vores letfor­stå­elige indsigt i telema­tikdata kan du træffe en velin­for­meret beslutning om, hvorvidt du skal føje EV'er til din flåde, samtidig med at du får maksimal valuta for pengene, når du gør det.

Få mere at vide om EV.connect⁠

Bæredygtig køreadfærd og vedli­ge­hol­delse

At drive en grøn flåde handler om at udvikle bæredygtig adfærd på og uden for vejen. Webfleet hjælper dig med at spare brændstof ved at sikre, at dine køretøjer og dæk altid er i topform, så du bedre kan overvåge dit brænd­stof­forbrug og dine CO2-emissioner. Vores OptiDrive 360 hjælper dine chauffører med at køre grønnere ved at give detaljeret feedback og evalu­e­ringer.

Få mere at vide om grøn og sikker kørsel⁠
green and safe eu
road and forest

Vær bevidst i din håndtering af dit brænd­stof­forbrug

Få indsigt i realtid om dit brænd­stof­forbrug på turniveau ved at tilslutte køretøjets FMS eller CAN-bus. Kør de mest effektive ruter, og overvåg dit brænd­stof­forbrug med detaljerede rapporter. Med Webfleet kan du være bevidst i din håndtering af dit brænd­stof­forbrug, og du kan gøre en positiv forskel.

Få flere oplysninger om brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet⁠

Udlign dit CO2-fodspor med Green Your Fleet

Spekulerer du på, hvordan din flåde kan gøre en positiv forskel? Beregn dine CO2-emissioner med vores Green Your Fleet platform, og se, hvordan du kan slutte dig til vores partnerskab med Justdiggit for at gøre tørt land i Afrika grønt igen. Sammen kan vi reducere CO2-emis­sio­nerne og vende klima­ud­vik­lingen.

Få flere oplysninger om Green Your Fleet⁠
green your fleet 01

Alt, du skal vide om vores EV-løs­ninger og løsninger til bæredygtig flådestyring

Hvad er bæredyg­tighed for flåder?

0
Gå til indhold

Inden for flådestyring betyder bæredyg­tighed at nå forret­nings­mæssige og drifts­mæssige mål uden at gå på kompromis med miljøet. Dette kræver, at virksom­heder ikke fokuserer på, hvad de kan opnå på den korte bane, men i stedet tænker langsigtet. En bæredygtig flådesty­rings­strategi handler typisk om at reducere brænd­stof­for­bruget, indføre bæredygtig køreadfærd og udligne virksom­hedens CO2-fodspor.

Hvorfor er bæredyg­tighed vigtigt for flåder?

0
Gå til indhold

Trans­port­sek­toren er en af de sektorer, der udleder mest CO2. Det er alment kendt, at det haster med at reducere verdens CO2-emissioner. Bæredyg­tighed hjælper flåder med at kortlægge og nå specifikke mål, hvad angår reduktion af CO2. Bæredyg­tig­heds­praksis er byggesten til fremtids­sikring af din flåde. Ud over at understøtte din flådes forbe­re­delse til energi­neutral lovgivning kan bæredyg­tighed vise kunder, medar­bejdere, potentielle medar­bejdere og offent­lig­heden, at miljømæssig ansvar­lighed og medar­bej­dernes trivsel er vigtigt for din virksomhed.

Hvad er fordelene ved at gøre en bæredygtig indsats for virksom­heder?

0
Gå til indhold

Der er mange fordele for en bæredygtig virksomhed En af fordelene er, at du opnår en konkur­ren­ce­mæssig fordel, som hjælper med at forbedre virksom­hedens image og minimere driftsom­kost­nin­gerne gennem et effektivt brænd­stof­forbrug og effektiv vedli­ge­hol­delse.

En bæredygtig virksomhed har også nemmere ved at overholde de gældende regler. Adgangs­be­grænsning eller lavemis­sions­zoner regulerer strengt kørslen med nul- eller lavemis­sions­kø­re­tøjer i mange europæiske byer. Derfor vil indførelsen af EV'er i din flåde eliminere disse forhin­dringer.

Hvordan kan Webfleet hjælpe virksom­heder med at være mere miljø­mæssigt ansvarlige?

0
Gå til indhold

Selv uden EV'er er der mange måder, du kan være miljø­mæssigt ansvarlig på med Webfleet. Vores OptiDrive 360 hjælper dine chauffører med at køre grønt, mens vores funktion til vedli­ge­hol­delse af køretøjer og TPMS (dæktry­ko­ver­vågning) hjælper dig med at sikre, at dine køretøjer altid er så brænd­sto­fø­ko­no­miske som muligt.

Med Webfleet kan du analysere brænd­stof­for­bruget ved at tilslutte køretøjets FMS eller CAN-bus og overvåge dine emissioner med vores løsninger. Vil du gå skridtet videre? Se, hvordan du kan udligne dine CO2-emissioner med vores Green Your Fleet program.

Hvilke virksom­heder drager fordel af Webfleets bæredygtige løsninger?

0
Gå til indhold

Virksom­heder fra alle industrier kan drage fordel af Webfleets bæredygtige løsninger. uanset hvor stor flåden er, og uanset om flåden omfatter elektriske køretøjer eller ej. Enhver virksomhed, der admini­strerer en flåde af køretøjer, kan drage fordel af Webfleets bæredygtige løsninger.