Update over COVID-19.  Meer informatie

NEXTFLEET

De volgende generatie gecom­bi­neerd asset- en mobili­teits­beheer

NEXTFLEET

De volgende generatie gecom­bi­neerd asset- en mobili­teits­beheer

Onze gebruiks­vrien­de­lijke online interface NEXTFLEET – direct aangesloten op het op de cloud gebaseerde Webfleet Solutions-servi­ce­platform – biedt de wagenpark- en mobili­teits­ma­nager meer en up-to-date controle van de voertuigen. NEXTFLEET beschikt onder andere over dynamische rapportage voor een betere klanten­service, alsmede een beter beheer van assets, onderhoud en ongevallen.

Belang­rijkste functies

Contract­beheer

 • Anticipeer op de contractduur van het voertuig en werkplaats­be­zoeken en houd de fleet manager en/of de bestuurder dienover­een­komstig op de hoogte.
 • Krijg toegang tot relevante en up to date KPI’s:
  • Aantal gereden kilometers (kilome­ter­stand wordt recht­streeks uit de auto opgehaald)
  • Staat van het voertuig (geschie­denis van onderhoud/defecten, reparaties…)
  • Einde van de contract­datum
  • Totaal aantal gereden kilometers van het contract
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Voertuig­on­derhoud

 • Zorg ervoor dat onder­houds­werk­zaam­heden op tijd en snel worden uitgevoerd aan de hand van diagnos­tische gegevens
 • Helpt bij het verlagen van de uitvalsduur van voertuigen
 • Zorg ervoor dat onderhoud correct is gepland op basis van het aantal gereden kilometers en de kilome­ter­teller
 • Krijg toegang tot relevante en up to date KPI’s:
  • Voertuig­sto­ringen:
   Dankzij voertuig­sto­rings­mel­dingen (op basis van het waarschu­wings­lampje en waarschu­wingen op het dashboard) kunt u snel reparaties inplannen door een melding naar de bestuurder te sturen.
  • Onder­houds­service:
   ontvang een melding wanneer een voertuig een onder­houds­beurt nodig heeft.
  • Onder­houds­rap­porten:
   ontvang onder­houds­rap­porten en meldingen op basis van het aantal gereden kilometers.

Hulp bij pech

 • Ondersteunt een naadloze ervaring met de klanten­service.
 • Zorgt ervoor dat uw voertuigen lang meegaan door ervoor te zorgen dat onder­houds­werk­zaam­heden op tijd en correct worden uitgevoerd.
 • Krijg toegang tot relevante en up to date KPI’s:
  • Biedt locatie­ge­gevens om te helpen met pechhulp­diensten die door een derde partij worden geleverd.*
  • Geeft aan waarom een voertuig defect is (op basis van gegevens van het waarschu­wings­lampje).
Webfleet Solutions

Ongeval­len­beheer

 • Helpt de kosten van ongelukken en mogelijke claims die hieruit voort­vloeien te minima­li­seren.
 • Biedt een duidelijk inzicht in de voertuig­ge­schie­denis.
 • Krijg toegang tot relevante en up to date KPI’s:
  • De software biedt niet alleen direct waarschu­wingen bij ongevallen, maar geeft ook gedetail­leerde informatie in het ongeval­len­logboek.
  • Een 3D-acce­le­ra­tie­meter meet de versnelling in alle richtingen. Als een ongeval wordt gedetec­teerd, worden specifieke gegevens opgeslagen van voor en na het ongeval, waardoor de situatie kan worden gerecon­strueerd. Dit houdt de exacte voertuig­lo­catie in, samen met gegevens over de snelheid, rijrichting en frontale en laterale versnelling.
  • Indien er een ongeval plaatsvindt, biedt een rapport nauwkeurige informatie over de details van dit ongeval en een kaart­weergave van de route.*

NEXTFLEET.connect

 • De NEXTFLEET.connect-API is ontworpen om apps en service van derden in het WEBFLEET Telematics Service Platform (TTTSP) te integreren.
 • NEXTFLEET.connect volgt de functi­o­na­liteit van de NEXTFLEET-ge­brui­kers­in­terface.
 • De API biedt functies om:
  • De levens­cyclus van een verbonden voertuig op het TTTSP te beheren.
  • Gegevens op te vragen die worden verzameld met de voertuig­tele­ma­ti­ca-ap­pa­ratuur.
  • Gegevens met betrekking tot het voertuig in het TTTSP in te voeren/bij te werken, zoals volgend servi­ce-in­terval of de contract­voor­waarden van het voertuig.
Webfleet Solutions

Ontdek onze connec­te­d-car­ser­vices:

Meld u aan als zakelijk partner.

Voer uw voornaam in.
Voer uw achternaam in.
Voer uw bedrijf in.
Kies uw branche.
Voer uw telefoon­nummer in.
Voer uw e-mailadres in

Uw persoons­ge­gevens zijn bij ons veilig. Meer informatie vindt u in ons Priva­cy­beleid.

1 Integratie met een pechhulp­dienst­ver­lener moet apart worden verkregen.2 Integratie met een pechhulp­dienst­ver­lener moet apart worden verkregen.
In Frankrijk: positie-in­for­matie kan beschikbaar worden gesteld met de toestemming van de bestuurder.

U gebruikt een verouderde browser

Upgrade naar een moderne webbrowser om deze site te gebruiken.

Nu updaten