Volg uw waardevolle assets met software voor asset tracking

Monitor uw voertuigen en bedrijfs­mid­delen via één interface

Weet altijd waar u de assets van uw wagenpark kunt vinden, of ze nu op locatie zijn of onderweg. Monitor uw voertuigen en bedrijfs­mid­delen via één interface, zodat u het gebruik van uw aanhangers of aangedreven apparatuur eenvoudig kunt beheren.


Volledig inzicht in uw aanhangers en aangedreven assets

Bedrijfs­mid­delen en wagen­park­voer­tuigen

Volledig inzicht in uw aanhangers en aangedreven assets

Het is cruciaal om de kostbare assets van uw wagenpark bij te houden om zo de kosten te verlagen en de efficiëntie te verbeteren. Met GPS-software voor asset tracking kunt u de locaties van al uw bedrijfs­mid­delen monitoren, evenals hun gebruik en wanneer er onderhoud nodig is. De software voor asset tracking van Webfleet maakt het mogelijk om de beveiliging, waarde en produc­ti­viteit van uw assets te behouden zonder tijdrovend management. Of u nu toezicht houdt op niet-aan­ge­dreven assets zoals trailers of op aangedreven assets zoals bulldozers, u blijft altijd op de hoogte met één eenvoudige tool.

Hier vindt u alles wat u moet weten over asset tracking.⁠

Webfleet Asset Tracking biedt de volgende mogelijk­heden

Uw bedrijfs­mid­delen volgen

Met GPS-po­si­ti­o­nering kunt u precies zien waar bedrijfs­mid­delen zich bevinden

De bewegingen van assets bijhouden

Weet wanneer assets bepaalde gebieden verlaten

Diefstal voorkomen

Ontvang alarmen die diefstal kunnen helpen voorkomen

Het gebruik van assets beheren

Achterhaal hoe uw middelen worden gebruikt aan de hand van rapporten

Het onderhoud van bedrijfs­mid­delen vereen­vou­digen

Plan en beheer onder­houds­taken online

De admini­stra­tieve lasten verminderen

Krijg toegang tot de status van de asset via geauto­ma­ti­seerde rapportage

Belang­rijkste functies van asset tracking software

Volg uw waardevolle bedrijfs­mid­delen

Dankzij de gedetail­leerde kaart voor asset tracking van Webfleet kunt u precies zien waar uw assets zich bevinden. Als uw aanhangers of aangedreven apparatuur niet op locatie zijn, kunt u ze snel vinden. U heeft continu inzicht in uw waardevolle bedrijfs­mid­delen, met elke vijf minuten updates over hun positie op uw tracking­kaart1.

Screenshot van een kaart in Webfleet asset tracking software
Bedrijfs­mid­delen en voertuigen op een werkplaats

Directe alarmen helpen om diefstal te voorkomen

Webfleet laat u weten wanneer de status van uw asset verandert. Als de asset bijvoor­beeld een bepaald gebied binnenkomt of verlaat, of als er ongeau­to­ri­seerde beweging wordt gedetec­teerd, ontvangt u een melding. Wilt u de status van uw assets controleren terwijl u niet op kantoor bent? Als u de mobiele app van Webfleet gebruikt, kunt u met uw mobiele telefoon op de hoogte blijven van de activi­teiten van uw wagenpark en de locaties van uw bedrijfs­mid­delen bijhouden.

Uw bedrijfs­mid­delen in goede staat houden

Plan en beheer onder­houds­taken om uw bedrijfs­mid­delen in goede staat te houden. Door het onderhoud van uw asset bij te houden, kunt u onverwachte inactieve tijd en bedrijfs­schade voorkomen. Stel meldingen in op basis van de kilome­ter­teller, motoruren of de tijd die is verstreken sinds het laatste preventieve onderhoud was ingepland.

Vracht­wagens en auto's op een snelweg
Een bedrijfs­mid­de­len­kaart van Webfleet Asset tracking software

Weet hoe uw assets worden gebruikt

Gebruik de assetkaart van Webfleet voor een snel overzicht of bekijk geauto­ma­ti­seerde rapporten met betrekking tot de status van uw assets, waaronder huidige positie, rit, onderhoud, adres, locatie en invoer­rap­porten (bijv. status aanhan­gerdeur). Webfleet geeft de locatie en status van elke aanhanger, aangedreven asset2 en voertuig in uw wagenpark weer op één interface. U kunt uw volledige bedrijfs­voering beheren met asset tracking.

Koppel uw asset en voertuig

Als uw voertuig is uitgerust met een LINK-tracker, wordt de gekoppelde assets-in­for­matie automatisch weergegeven op de kaart voor voertuigen en bedrijfs­mid­delen. U kunt eenvoudig identi­fi­ceren welke asset aan welk voertuig is gekoppeld. Dit vereen­voudigt uw gebruiks­beheer, omdat u onmid­dellijk kunt zien welke middelen nog beschikbaar zijn.

Vrachtwagen op een snelweg
Asset tracking software gebruiken via mobiele app

Monitor uw voertuigen en assets via een mobiele app

Met asset tracking van Webfleet krijgt u via uw online account toegang tot al uw bedrijfs­ge­gevens. U kunt daardoor onderweg de asset tracking van uw wagenpark beheren met onze mobiele app. Zolang u een stabiele inter­net­ver­binding heeft en de mobiele app van Webfleet op uw telefoon is geïnstal­leerd, kunt u de status van uw assets altijd en overal controleren.

Ontdek onze oplossingen voor asset tracking

wf construction whitepaper

Technologie verandert de bouw. Wat kan dit voor u betekenen?

wf construction whitepaper

Dit eBook onthult hoe digita­li­sering en automa­ti­sering de bouwsector veranderen en hoe de barrières en risico's bij de imple­men­tatie van nieuwe techno­lo­gieën kunnen worden overwonnen.

Download het GRATIS
MECKY LOGISTICS GMBH gebruikt de Webfleet-oplossing sinds 2015. Met de fantas­tische nieuwe tracking van assets van de LINK 340 kunnen we onze aanhangers en tractoren op één plek volgen, wat ons bedrijf enorm helpt.
Mecky Logistics GmbH

Alles wat u moet weten over asset tracking

Wat is asset tracking?

0
Naar content gaan

Asset tracking is het proces om de exacte locatie, status, positie en andere relevante informatie van uw de assets van uw bedrijfs­mid­delen te monitoren en te volgen. Assets kunnen worden gedefi­nieerd afhankelijk van uw bedrijf, wat kan variëren van apparatuur en tools tot IT-systemen en voertuigen. Asset management is een andere veel voorkomende term voor asset tracking. Een telema­ti­ca-op­lossing digita­li­seert het proces met functies zoals GPS-po­si­ti­o­nering en rapportage over het gebruik, waarmee u zicht houdt op uw waardevolle assets.

Wat is het verschil tussen asset tracking en asset management?

0
Naar content gaan

Asset tracking en asset management zijn beide belangrijke aspecten van wagen­park­ac­ti­vi­teiten, maar met verschil­lende doeleinden. Asset Tracking verwijst naar het proces waarbij de locatie en status van een asset in realtime wordt gemonitord, terwijl asset management de strate­gische planning en besluit­vorming over de gehele levens­cyclus van een asset bevat. Effectieve asset tracking helpt asset management te verbeteren door nauwkeurige, bijgewerkte informatie te bieden over de locatie en het gebruik van een asset. Deze informatie helpt beheerders van wagenparken geïnfor­meerde beslis­singen te nemen over het onderhoud, het gebruik en de vervanging van assets.

Welke assets zouden moeten worden gevolgd?

0
Naar content gaan

De assets van uw bedrijf kunnen bestaan uit verschil­lende tools, apparatuur, voertuigen en IT-systemen. Veel voorkomende voorbeelden van bedrijfs­mid­delen zijn zwaar bouwma­te­rieel, generatoren, lichtmasten, schaar­hoog­werkers en watertanks. Waardevolle bedrijfs­mid­delen zouden moeten worden gemonitord en gevolgd, omdat schade of diefstal duur en verstorend kan zijn voor uw bedrijf. Met telematica houdt u uw assets in goede staat dankzij onder­houd­smel­dingen. U kunt ook diefstal voorkomen met geofen­cing-waar­schu­wingen.

Wie kan asset tracking gebruiken?

0
Naar content gaan

Een groot aantal branches kan profiteren van asset tracking. In de bouw kunnen apparatuur en zware machines op verschil­lende locaties worden gevolgd. Trans­port­be­drijven en profes­si­onele servi­ce­be­drijven kunnen naast vracht­wagens ook aanhangers volgen en beheren hoe deze worden gebruikt.

Zorgaan­bieders kunnen medische apparatuur volgen en onder­wijs­in­stel­lingen kunnen labora­to­ri­um­ap­pa­ratuur volgen om ervoor te zorgen dat dit op de campus blijft.

Waarom is asset tracking belangrijk?

0
Naar content gaan

Als u volledig zicht hebt op uw assets, kunt u twee doelen bereiken: tijd en geld besparen. U kunt waardevolle inzichten krijgen in het gebruik van assets (wie, wanneer, waar, hoe), maar ook in onder­houds­schema's, de noodzaak van nieuwe apparatuur en diefstal­pre­ventie. Deze waardevolle gegevens kunnen worden gebruikt om uw bedrijf te analyseren en de besluit­vorming te onder­steunen, zodat de efficiëntie kan worden verbeterd door het gebruik van uw bedrijfs­mid­delen te maxima­li­seren.

Hoe werkt asset tracking?

0
Naar content gaan

Er zijn verschil­lende methoden voor digitale of handmatige asset tracking. Sommige bedrijven geven de voorkeur aan pen en papier, terwijl andere liever Excel gebruiken. Maar de meest effectieve en efficiënte manier voor het monitoren en volgen van het gebruik van uw bedrijfs­mid­delen is met software voor asset tracking. Sommige oplossingen voor asset tracking bieden mobiele applicaties en scanbare tags voor uw assets. Met mobiele applicaties kunt u assets eenvoudig onderweg volgen. De tags helpen u bij het identi­fi­ceren van assets en vormen een verbinding tussen de fysieke items en de bijbe­ho­rende informatie in de database. Er is een groot aantal opties voor tags, met inbegrip van streep­jes­codes, QR-codes en RFID-tags. Met behulp van RFID-tags kunnen fleet managers bestuurders identi­fi­ceren en welke voertuigen ze gebruiken.

Wat is software voor asset tracking?

0
Naar content gaan

Software voor asset tracking maakt gebruik van GPS om de positie van assets te bepalen. De software verbindt de locatie van uw bedrijfs­mid­delen met software voor het verzamelen van asset­ge­gevens. Sommige functies beschikken over geofencing, waarbij GPS wordt gebruikt voor het vaststellen van geogra­fische grenzen. Dit is een belangrijke functie waarmee uw bedrijfs­mid­delen kunnen worden beschermd tegen diefstal en ongeoor­loofd gebruik. Bovendien kunnen functies voor tracking en tracing niet alleen de huidige locatie van een asset vaststellen, maar ook vroegere locaties van assets, wat handig is voor asset management en het verbeteren van het gebruik van assets.

Wat zijn de voordelen van software voor asset tracking?

0
Naar content gaan

Webfleet Asset Tracking geeft fleet managers volledig zicht op aanhangers en aangedreven assets op een overzich­te­lijke interface. Behoud de veiligheid, waarde en effec­ti­viteit van uw assets met nauwkeurige GPS-po­si­ti­o­nering, rapportage over het gebruik, onder­houd­smel­dingen en nog veel meer.

Waarom heeft u asset tracking nodig?

0
Naar content gaan

Asset tracking is essentieel om de veiligheid en waarde van uw assets te garanderen. Het is van groot belang voor de efficiëntie en winst­ge­vendheid om te weten waar uw bedrijfs­mid­delen zijn en hoe deze worden gebruikt. Asset tracking met behulp van telematica zorgt ervoor dat u de controle houdt over de assets van uw organisatie. Software voor asset tracking vereen­voudigt uw admini­stra­tieve processen en voorkomt tijdrovend papierwerk.

U heeft uw investering binnen 6 tot 9 maanden terug­ver­diend

Zie hoe Webfleet Asset tracking software uw bedrijf verder kan helpen.

Webfleet Asset tracking software
1 Volgweergave geeft niet de exacte routes weer die de bedrijfs­mid­delen hebben afgelegd.
2 Aangedreven bedrijfs­mid­delen hebben vaak motoren aan boord.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.