Regels voor rijtijden: wat u moet weten

Als u een wagenpark met bussen en vracht­wagens in Nederland heeft, moet u voldoen aan de EU-regels voor rijtijden, zoals vastgelegd in de rijtij­denwet. Deze reguleren de rust- en werktijden van bestuurders. Als u zich niet houdt aan de EU-wet­geving, kan dit leiden tot hoge boetes en andere gevolgen. In onze gids over de rij- en rusttijden van bestuurders worden enkele van de complexere regels uitgelegd, zodat u gemak­ke­lijker begrijpt wat er moet gebeuren.

Wat is het doel van de voorschriften voor de rijtijden van bestuurders?

De voorschriften voor rijtijden, zoals in de rijtij­denwet, zijn bedoeld om het welzijn van de bestuurder te onder­steunen en de veiligheid op de weg te verhogen. Tachografen, die gegevens zoals rijtijd en afgelegde afstand registreren, moeten in bedrijfs­voer­tuigen zijn geïnstal­leerd. Wettelijk moeten alle bestuurders van bedrijfs­bussen en -vracht­wagens bestuur­ders­kaarten in de tachograaf hebben. Op deze kaarten worden alle bestuur­ders­ge­gevens opgeslagen die relevant zijn voor naleving, inclusief rust- en pauzetijden. De EU-re­gel­geving is bedoeld om vermoeidheid van bestuurders te voorkomen en er tegelij­kertijd voor te zorgen dat trans­port­be­drijven eerlijk concurreren.

tired truck driver

Wat zijn de regels voor de rij- en werktijden van bestuurders van wagen­park­voer­tuigen?

Regels voor rijtijden van chauffeurs

Rij- en werktijden

Als trans­port­wa­genpark moeten uw bestuurders de EU-regels voor rij-, rust- en werktijden volgen. Deze rijtij­denwet is bedoeld om de werkom­stan­dig­heden te verbeteren en de veiligheid op de weg te verhogen. In het kort zijn de regels voor rij- en werktijden de volgende:

Naar content gaan
 • Bestuurders mogen niet langer dan 9 uur per dag rijden, maar dit kan tweemaal per week worden verhoogd tot 10 uur.
 • Bestuurders mogen niet langer dan 56 uur per week rijden.
 • Bestuurders moeten een rustpauze van ten minste 45 minuten nemen na 4,5 uur te hebben gereden en moeten een dagelijkse rustperiode van ten minste 11 uur hebben. Hierbij is maximaal drie keer per week een dagelijkse rustperiode van 9 uur toegestaan.
 • De werktijd mag niet langer zijn dan gemiddeld 48 uur per week en maximaal 60 uur in één week (op voorwaarde dat het gemiddelde niet wordt overschreden).
 • Er geldt een maximale werktijd van 10 uur als er sprake is van nachtwerk. Bestuurders mogen niet langer dan 6 uur werken zonder pauze, of niet langer dan 4,5 uur als ze hebben gereden.

Naleving van de wetgeving

De EU-wet­geving is van toepassing op voertuigen van meer dan 3,5 ton en op het wegvervoer van passagiers door voertuigen met meer dan negen personen (inclusief de bestuurder). Dit geldt ook voor vracht­wagens en bussen. De rijtij­denwet is van toepassing op ritten binnen of door een EU-land. De regels voor rijtijden van bestuurders en tachografen zijn ook van toepassing op trans­por­t­ritten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. De EU-regels bepalen hoe lang uw bestuurders kunnen blijven rijden en wanneer de rusttijden moeten plaats­vinden.

Om aan de voorschriften te blijven voldoen, moet u regelmatig tacho­graaf­ge­gevens van uw voertuigen en bestuur­ders­kaarten downloaden en analyseren. Dit moet ten minste elke 28 dagen per bestuurder en ten minste elke 90 dagen per voertuig gebeuren. Zie ook het onder­staande gedeelte over de EU-regels voor rijtijden van bestuurders.

truck tachograph
rijtij­denwet, vrachtwagen rijdend op de weg

EU-regels voor rijtijden van bestuurders

Volgens Verordening (EG) nr. 561/2006 mogen bestuurders niet langer dan 9 uur per dag rijden, wat maximaal twee keer per week kan worden verlengd tot 10 uur. En ook:

 • Bestuurders mogen niet langer rijden dan 56 uur in één week of 90 uur in twee opeen­vol­gende weken.
 • Een bestuurder moet ten minste 45 uur rusten voor elke week dat de bestuurder rijdt. Deze rustperiode moet ten minste 6 dagen vanaf het einde van de vorige rustperiode beginnen.
Naar content gaan
 • Bestuurders mogen kortere wekelijkse rustpe­rioden nemen. Binnen 6 dagen na het einde van de laatste wekelijkse rustperiode kan de bestuurder een kortere rustperiode van minimaal 24 uur nemen. Deze vermin­dering moet vervolgens worden gecom­pen­seerd met één tijdsblok vóór het einde van de derde week na de periode van de aanvan­ke­lijke vermin­dering en worden opgenomen naast een extra rustperiode van minimaal 9 uur. Er geldt een uitzon­dering voor buschauf­feurs die één inter­na­ti­onale reis met passagiers uitvoeren. Zij kunnen hun wekelijkse rustperiode uitstellen tot na 12 dagen.
 • De wekelijkse rusturen moeten aaneen­ge­sloten worden genomen en de bestuurder mag gedurende deze periode geen andere profes­si­onele activi­teiten ondernemen.

De rijtijden wetgeving verplicht ook dagelijkse pauzes en rust:

 • Voor elke 4,5 uur dat een bestuurder rijdt, moet deze minimaal 45 minuten pauze nemen. Deze minuten kunnen worden genomen als een enkele pauze of twee kleinere pauzes, waarbij de eerste ten minste 15 minuten duurt en de tweede ten minste 30 minuten (na 4,5 uur te hebben gereden).
 • Chauffeurs moeten een minimale rustperiode van 11 uur krijgen voor elke dag dat ze rijden. Deze uren kunnen worden opgenomen in één rustperiode of worden opgesplitst in twee perioden, waarbij het aantal uren in totaal 12 moet zijn (een rustperiode van 3 uur en een van ten minste 9 uur).
 • Bestuurders kunnen hun rustperiode maximaal 3 dagen per week verkorten tot 9 uur. De dagelijkse rustpe­rioden moeten binnen 24 uur vanaf het begin van de laatste werkdag van de bestuurder worden genomen.

Wat wordt verstaan onder werktijd?

Alle activi­teiten waarvoor bestuurders moeten worden betaald, worden beschouwd als werktijd. Dit omvat ook activi­teiten buiten hun tijd achter het stuur. Het maakt hierbij niet uit of het bestuur­der­s­training of admini­stra­tieve taken betreft. Het laden en lossen van voertuigen, evenals het controleren van het laden of lossen, wordt ook als werktijd beschouwd. Alles met betrekking tot voertuig­on­derhoud telt ook mee, zoals het reinigen van het voertuig en het uitvoeren van dagelijkse voertuig­con­troles. In principe wordt elke onbekende wachttijd of tijd die bestuurders niet vrij kunnen besteden, als werktijd beschouwd. Als uw bestuurders andere activi­teiten ondernemen voordat ze gaan rijden, telt dit mee als werktijd. Voor alle werkzaam­heden, inclusief het rijden, voor meer dan 6 uur werken, of 4,5 uur rijden, is een pauze van 45 minuten vereist.

werktijd vracht­wa­gen­chauffeur, code scannen admini­statie
Vracht­wagens rijdend op de weg, zonson­dergang

Regels voor rijtijden van chauffeurs van zware bedrijfs­voer­tuigen/vracht­wagens

De voorschriften voor rijtijden van bestuurders zijn van toepassing op veel goede­ren­ver­voerders en vracht­wa­gen­chauf­feurs die grote of zware bedrijfs­voer­tuigen besturen. De EU-wet­geving is van toepassing op voertuigen van meer dan 3,5 ton die binnen of door een EU-land of het Verenigd Koninkrijk rijden. Binnen de EU zijn er vrijstel­lingen voor voertuigen die worden gebruikt door het leger, voor burger­be­scherming, de brandweer en gespe­ci­a­li­seerde voertuigen die worden gebruikt voor humanitaire hulp, medische operaties en reddings­ope­raties. In sommige EU-landen zijn er ook nationale vrijstel­lingen.

Hoe voldoet u aan de voorschriften voor rijtijden van bestuurders?

Een digitale tachograaf is een onmisbaar hulpmiddel dat fleet managers helpt de regels voor de rijtijden, binnen de rijtij­denwet, van chauffeurs na te leven. Digitale tachografen verzamelen verschil­lende typen gegevens, van voertuig­re­gi­stra­tie­nummers tot bestuur­ders­ac­ti­vi­teiten en incidenten zoals te hard rijden, rijden zonder bestuur­ders­kaart en manipulatie. Gegevens van digitale tachografen moeten regelmatig worden gedownload en geana­ly­seerd. Voor elke chauffeur moeten tacho­graaf­ge­gevens minimaal elke 28 dagen worden gedownload. Voor een voertuig is dit elke 90 dagen. Ontdek hoe digitale tachografen u kunnen helpen te voldoen aan de rijtij­denwet

Wat is een digitale tachograaf?
fleet manager let op rijtijden

Wie wordt bestraft?

Bedrijven die zich niet houden aan de rijtij­denwet kunnen een boete krijgen. In ernstigere gevallen kan niet-na­leving leiden tot een gevan­ge­nis­straf of tot het intrekken van een opera­ti­onele licentie. Bedrijven, fleet managers en bestuurders kunnen allemaal verant­woor­delijk worden gehouden voor bewezen overtre­dingen. De werknemer die toezicht houdt op de planning kan ook aanspra­kelijk worden gesteld als het werk niet op de juiste manier wordt gepland, terwijl de fleet manager verant­woor­delijk kan worden gehouden voor het gebrek aan bestuur­der­s­training, of het niet uitvoeren van de standaard werktijd­con­troles. Voldoen aan de rijtij­denwet is van groot belang om uw wagenpark en medewerkers te beschermen, evenals om boetes en sancties te voorkomen.

Webfleet Tachograph Manager

Bent u op zoek naar een gemak­ke­lijke manier om te voldoen aan de regels voor rijtijden van bestuurders en aan de eisen van tachografen? Webfleet Tachograph Manager automa­ti­seert uw nalevings­pro­cessen, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over papierwerk en inspec­tie­pro­blemen. Met remote downloads hoeven uw chauffeurs zich niet op specifieke locaties te bevinden. Verminder het risico op overtre­dingen en boetes door rijtijden en deadlines voor naleving op één plaats te beheren. Met nauwkeurige gegevens over de resterende rijtijd, pauzes, rustpe­rioden en tijdige waarschu­wingen, kunnen uw bestuurders aan de rijtij­denwet blijven voldoen en kunt u effectiever plannen.

wf desktop tacho­ma­nager dashboard

Wat kan Webfleet voor uw trans­port­wa­genpark doen?

wf compliance quick guide

De naleving van uw wagenpark verbeteren

wf compliance quick guide

Wilt u de veiligheid verbeteren en kosten vermijden? Haal alles uit de naleving van rijtijden en tacho­graaf­regels van uw wagenpark - ontvang onze snelgids.

Snelgids downloaden

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.