Uitleg rij- en rusttij­denwet

Fleet managers zijn verant­woor­delijk voor naleving van de regels rondom rij- en rusttijden voor chauffeurs. De rij- en rusttij­denwet dient ter bescherming van chauffeurs en andere wegge­bruikers. De regels zorgen ervoor dat alle chauffeurs in een goede conditie zijn om voertuigen te besturen. Het bevordert ook een gezonde concur­rentie omdat managers chauffeurs niet kunnen dwingen om langer te werken.

De rijtij­denwet is van toepassing op veel vervoerders en vracht­wa­gen­chauf­feurs die grote voertuigen of zware bedrijfs­voer­tuigen besturen.


Wat zijn de EU-regels voor rij- en rusttijden chauffeurs?

EU-regels voor rij- en rusttijden chauffeurs

Wat zijn de EU-regels voor rij- en rusttijden chauffeurs?

De rij- en rusttij­denwet kan per regio verschillen. U kunt dit daarom het beste nagaan bij de lokale autori­teiten. De EU hanteert wel enkele basis­richt­lijnen. Hier vindt u enkele van die regels:

Regels rijtijden vrachtwagen:

 • Dagelijkse rijlimiet
  - 9 uur, wat twee keer per week 10 uur kan worden
 • Wekelijkse rijlimiet
  - Maximaal 56 uur
 • Tweewe­ke­lijkse rijlimiet
  - Maximaal 90 uur
Naar content gaan

Onder rijden wordt verstaan: het rollen van de wielen.

Naast een maximum voor de totale rijtijd, geldt ook voor de ononder­broken rijtijd een maximum. De maximale ononder­broken rijtijd is 4,5 uur. Tegenover iedere 4,5 uur rijtijd staat een rusttijd van 45 minuten.

In het rijtij­den­be­sluit staan ook regels voor rusttijden en dagelijkse rust. Dagelijkse rust is de periode waarin u niet mag werken. Dit zijn de regels:

 • Per dag moet elke chauffeur een rustperiode van minimaal 11 uur hebben. Deze uren kunnen worden opgenomen in één rustperiode of worden opgesplitst in twee kortere perioden, waarbij het aantal uren in totaal 12 moet zijn – een rustperiode van 3 uur, een van 9 uur.
 • Bovendien kan een chauffeur 3 dagen per week zijn of haar rustperiode verkorten tot 9 uur.

Niet alleen rijden is werk, maar ook andere werkzaam­heden zoals laden en lossen. Hiervoor gelden ook regels:

 • Na 6 uur onafge­broken werken bent u verplicht een pauze te nemen.
 • Indien u tussen de 6 en 9 uur onafge­broken werkt op één dag, bent u verplicht 30 minuten pauze te nemen.
 • Indien u langer dan 9 uur onafge­broken werkt, moet u een pauze nemen van minstens 45 minuten.

Wat wordt verstaan onder werktijd?

Werktijd en rij- en rusttijden

Wat wordt verstaan onder werktijd?

Hieronder staat een lijst van werktij­dac­ti­vi­teiten:

 • Rijden
 • Bestuur­der­s­training
 • Laden en lossen, evenals het in de gaten houden van laden en lossen
 • Schoonmaken van of onderhoud aan een voertuig
 • Dagelijkse voertuig­con­troles en -rappor­tages
 • Admini­stratief werk of wettelijke verplich­tingen, zoals het downloaden van tacho­graaf­ge­gevens
 • Alle momenten waarop chauffeurs niet vrij over hun tijd kunnen beschikken en wacht­pe­riodes waarvan de duur niet bekend is voor de chauffeur

Reizen van werk naar huis, pauze nemen of een rustperiode hebben, valt niet onder werktijd.

Naleving van de rij- en rusttij­denwet

Naleving van de rij- en rusttij­denwet

Naleving van de rij- en rusttij­denwet

Een digitale tachograaf is een onmisbaar hulpmiddel dat fleet managers helpt de regels voor de werktijden van chauffeurs na te leven. Digitale tachografen verzamelen verschil­lende soorten gegevens, met in begrip van, maar niet beperkt tot het voertuig­re­gi­stra­tie­nummer, chauf­feurs­ac­ti­viteit zoals pauzes en beschik­baarheid en gebeur­te­nissen zoals te hard rijden, rijden zonder bestuur­ders­kaart en manipulatie. Gegevens van digitale tachografen moeten regelmatig worden gedownload en geana­ly­seerd. Voor elke chauffeur moeten tacho­graaf­ge­gevens minimaal elke 28 dagen worden gedownload. Voor een voertuig is dit elke 90 dagen.

Ga naar de pagina over digitale tachografen voor meer informatie over digitale tachografen en hoe deze u kunnen helpen de regels voor de werktijden van chauffeurs na te leven.

wfs transport drivers whitepaper

Gratis gids voor chauffeur management

wfs transport drivers whitepaper

Hoe houdt u uw vracht­wa­gen­chauf­feurs gelukkig, gezond en productief.

Download onze gids voor chauffeur management