W pełni wykorzystaj PRO Driver Terminal!

Rozpocznij podróż z najnowszą mapą

Rozpocznij podróż z najnowszą mapą

Drogi wciąż się zmieniają. Dlatego firma Webfleet zapewnia aktualne mapy od samego początku. Wystarczy połączyć się przez sieć Wi-Fi* i pobrać najnowsze mapy ze wszystkimi aktuali­za­cjami** sieci dróg, adresów i użytecznych miejsc.

Dowiedz się więcej

Korzystaj z najak­tu­al­niej­szych lokalizacji fotoradarów

untranslated

Korzystaj z najak­tu­al­niej­szych lokalizacji fotoradarów

Spokoj­niejsza jazda dzięki ostrze­żeniom o fotora­darach na trasie. Otrzymywane na czas ostrzeżenia zwiększają świadomość kierowców o lokalnych ograni­cze­niach prędkości. Pozwalają uniknąć płacenia mandatów za przekra­czanie prędkości i jedno­cześnie zwiększają bezpie­czeństwo na drodze. Wystarczy połączyć się przez sieć Wi-Fi* i pobrać najnowsze lokalizacje fotoradarów do urządzenia PRO.

Dowiedz się więcej

Najnowsza generacja urządzeń PRO obsługuje aktuali­zacje przez sieć Wi-Fi

untranslated

Najnowsza generacja urządzeń PRO obsługuje aktuali­zacje przez sieć Wi-Fi

Najnowszej generacji urządzenia PRO obsługują aktuali­zacje map i oprogra­mo­wania przez sieć Wi-Fi*, dzięki czemu aktuali­zacje są maksymalnie proste i łatwe. Dostępne są także aktuali­zacje z użyciem karty SD i są one zalecane w przypadku aktuali­zacji dużej liczby urządzeń.

PRO seria 8

PRO seria 8

Nasze najpo­pu­lar­niejsze terminale kierowcy, TomTom PRO 8270 i TomTom PRO 8275, można aktuali­zować za pośred­nictwem sieci Wi-Fi lub z użyciem karty SD. W celu przepro­wa­dzenia aktuali­zacji za pośred­nictwem sieci Wi-Fi należy połączyć urządzenie z siecią i nacisnąć przycisk „Aktuali­zacja oprogra­mo­wania” na ekranie głównym urządzenia. Możliwe będzie pobranie najnowszego oprogra­mo­wania i map. W celu przepro­wa­dzenia aktuali­zacji z użyciem karty SD należy pobrać niezbędną zawartość, korzystając z aplikacji Mobile Device Manager. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktuali­zacji z użyciem karty SD, należy skontak­tować się ze sprzedawcą produktów Webfleet.

Dowiedz się więcej
* Aktuali­zacje przez sieć Wi-Fi są dostępne w urządzeniu PRO x350/827x.** W celu aktuali­zacji wielu urządzeń, w szcze­gól­ności w dużych flotach pojazdów, zalecamy kontakt ze sprzedawcą rozwiązań Webfleet.