COVID-19 Update.  Läs mer

NEXTFLEET

Nästa generations tillgångs- och mobili­tets­han­tering

NEXTFLEET

Nästa generations tillgångs- och mobili­tets­han­tering

Med vårt lättanvända webbgräns­snitt NEXTFLEET, som är direk­tan­slutet till den molnba­serade tjäns­te­platt­formen Webfleet Solutions, får mobility managern bättre kontroll över fordonsparken och håller sig uppdaterad. NEXTFLEET har bland annat dynamiska rapporter för bättre kundservice och bättre hantering av tillgångar, underhåll och olyckor.

Huvud­funk­tioner

Kontrakt­han­tering

 • Hjälper till att förutse fordons kontrakts­villkor och verkstads­besök och informerar sedan chefen och föraren.
 • Få tillgång till de senaste relevanta nyckeltalen:
  • Fordonets körsträcka (vägmätar­värde hämtas direkt från bilen)
  • Fordonets skick (underhåll/felhistoria, repara­tioner med mera)
  • Slutdatum för kontraktet
  • Total körsträcka från kontraktet
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Fordons­un­derhåll

 • Ser till att under­hålls­arbete görs klart i tid och efter behov med hjälp av fordons­di­a­gnostik
 • Hjälper till att minska fordonets stille­ståndstid
 • Ser till att service planeras på rätt sätt baserat på korrekta körsträcks- och vägmä­tarav­läs­ningar
 • Få tillgång till de senaste relevanta nyckeltalen:
  • Fordonsfel:
   Varningar om fordonsfel (baseras på information från funktions­in­di­ka­tor­lampan och Dashboard-var­ningar) innebär att repara­tioner snabbt kan bokas in med att ett meddelande skickas till föraren.
  • Under­hålls­service:
   få en varning när fordonet ska in på service.
  • Under­hålls­rap­porter:
   få under­hålls­rap­porter och varningar baserade på körsträcka.

Assistans vid fordons­haveri

 • Stöder en högkva­li­tativ och smidig kundser­vice­upp­le­velse.
 • Håller fordonen på vägen genom att du kan se till att under­hålls­arbete görs klart i tid och efter behov.
 • Få tillgång till de senaste relevanta nyckeltalen:
  • Ger plats­in­for­mation för att hjälpa till vid bärgning utförd av en tredje part.*
  • Talar om varför fordonet har havererat (baserat på data från funktions­in­di­ka­tor­lampan).
Webfleet Solutions

Olycks­han­tering

 • Hjälper till att minska kostnader för olyckor och potentiella rätts­tvister till följd av en olycka.
 • Ger en tydlig översikt över fordons­hi­sto­riken.
 • Få tillgång till de senaste relevanta nyckeltalen:
  • Program­varan ger inte bara direkta olycksvar­ningar utan har också mer detaljerad information i kraschloggen.
  • En 3D-acce­lero­meter mäter accele­ra­tionen i alla riktningar. Om en krasch upptäcks sparas särskilda data från innan och efter kraschen vilket gör att den kan rekon­strueras. Datan omfattar fordonets exakta plats, hastighet, körriktning samt accele­ra­tionsdata framåt och i sidled.
  • Om det sker en olycka följs den av en rapport med noggrann information om detaljerna kring olyckan samt en kartvy över rutten.*

NEXTFLEET.connect

 • NEXTFLEET.connect-API:n är utformad för att tillåta att program och tjänster från tredje part integreras med Webfleet Solutions tjäns­te­plattform (TTTSP).
 • NEXTFLEET.connect följer funktio­na­li­teten hos NEXTFLE­ET-an­vän­dar­gräns­snittet.
 • API:n tillhan­da­håller funktioner för att:
  • Hantera den anslutna bilens livscykel på TTTSP.
  • Hämta data som samlats in av fordon­ste­le­ma­tik­ut­rust­ningen.
  • Ange/uppdatera data som rör fordonet på TTTSP, till exempel nästa service­in­tervall eller fordonets avtals­villkor.
Webfleet Solutions

Utforska vårt sortiment med Ansluten bil-tjänster:

Registrera dig och bli företagspartner.

Ange förnamn.
Ange efternamn.
Ange företag.
Ange typ av industri.
Ange telefon­nummer.
Ange din e-post­a­dress

Dina person­upp­gifter är säkra hos oss. Läs vår Sekre­tes­spolicy för mer information.

1 Integrering med ett bärgnings- eller assistans­fö­retag måste tillhan­da­hållas separat.2 Integrering med ett bärgnings- eller assistans­fö­retag måste tillhan­da­hållas separat.
Frankrike: Plats­in­for­mation blir tillgänglig efter att föraren har gett sitt samtycke.

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu