Reducer dine omkost­ninger med Webfleet og Bridgestone

Ved at kombinere flådestyring og de bedste dæk i klassen kan du reducere dine omkost­ninger til brændstof og vedli­ge­hol­delse samt de samlede ejerom­kost­ninger

Bridgestone og Webfleet er engagerede i at hjælpe virksom­heder som din med at holde omkost­nin­gerne nede. Bridgestone gør dette med banebry­dende dækdesign. Webfleet gør det med branche­førende digitale løsninger og hardware.

Tilsammen giver vores produkter og tjenester dig alt, hvad du behøver, for at kunne sænke omkost­nin­gerne der, hvor det virkelig tæller.

Webfleet og Bridgestone hjælper dig med at:

reducere spild af brændstof

Gennem sporing og rutetegning i realtid

sænke dine vedli­ge­hol­del­ses­om­kost­ninger

Via overvågning og analyse af køreadfærd

forblive produktiv

Med optimering af alle dine forret­nings­pro­cesser

Omkost­nings­re­duktion med Webfleet

Webfleet til brænd­stof­styring

Med vores prisvin­dende Webfleet-flådesty­rings­løsning kan du se dine køretøjer i realtid og følge historikken over, hvordan de bruges. Du kan fokusere på områder, hvor omkost­nin­gerne løber unødvendigt op, handle på det og dermed undgå vaner som tomgang, der fører til spild af brændstof og højere omkost­ninger. Gør den tilba­gelagte distance kortere med profes­sionel lastbil­navi­gation.

Få flere oplysninger om brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet⁠
trucker gas station 02
pro 8375 link710 link340

LINK- og PRO-enheder

Vores sporings­system for køretøjer i alle flåde­stør­relser og -typer fortæller dig mere end bare dine køretøjers position. Få indsigt i dine chaufførers ture, hvordan brænd­stoffet bruges, og hvor du kan tilskynde til mere omkost­nings­ef­fektiv kørsel.

Dine chauffører modtager også aktiv kørsels­fe­edback og råd i selve køretøjet via vores PRO-serier, hvilket hjælper dem til at undgå vaner, som spilder brændstof og øger CO2-udled­ningen.

Webfleet til vedli­ge­hol­delse af køretøjer

Med Webfleet kan du planlægge vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver baseret på antal kørte kilometer i realtid snarere end for en bestemt tidsperiode. Webfleet kan også opspore diagno­stiske problemer og automatisk planlægge en vedli­ge­hol­del­ses­opgave. Det betyder, at problemer løses, før de bliver alvorlige. Alt dette hjælper dig med at undgå dyre repara­tioner, nedetid for køretøjer og admini­strative forstyr­relser.

trucker maintenance 01

Bridge­sto­ne-pro­dukter, der sænker driftsom­kost­nin­gerne for flåden

DURAVIS R002-lastbildæk

Bridge­stones DURAVIS R002 er den bedste løsning til at sænke driftsom­kost­nin­gerne for flåden ved at reducere udgiften pr. kilometer betydeligt.

 • Op til 45 % forøgelse af antal kørte kilometer i forhold til forgængeren
 • Minimerede omkost­ninger pr. kilometer1
 • Boostet ydelse i vådt føre: Bedst i klassen inden for greb i vådt føre A på styring
 • Optimeret brænd­sto­f­ef­fek­ti­vitet
 • Klar til vinter2
 • Forbundet med RFID
Få flere oplysninger om DURAVIS R002-lastbildæk⁠
duravis truck tyres logos
bandag fueltech

Bandag retread

Retreads leverer i gennemsnit 30 % lavere omkost­ninger pr. kørt kilometer og en total besparelse på op til 19 %, hvor du har endnu en retread.

 • Betydelig lavere samlede dækom­kost­ninger pr. kilometer
 • Pålide­lighed og ydelse næsten som nye dæk
 • Reduceret spild, forbrug af råmate­rialer og CO2-udledning
 • Et europæisk netværk bestående af speci­al­fran­chi­se­tagere
 • Hurtig og fleksibel service af høj kvalitet
Få flere oplysninger om Bandag⁠

Tirematics

Med Bridge­stones Tirematics kan du maksimere din brænd­stof­be­spa­relse og reducere omkost­nin­gerne i forbindelse med din flåde med proaktiv dækved­li­ge­hol­delse.3

 • Proaktive alarmer og vedli­ge­hol­del­ses­rap­porter giver flåden og servi­ceud­by­deren mulighed for at holde flåden kørende på det optimale niveau.
 • Leverer en velafprøvet, omkost­nings­ef­fektiv metode til sporing af dæktrykket for hele flåden, hvilket giver flere økonomiske fordele.4
 • Har en væsentlig indflydelse på dækper­for­mance, brænd­sto­fø­konomi, vej- og chauf­før­sik­kerhed og forhindrer nedetid.5

Er du klar til at reducere dine omkost­ninger ved at kombinere Bridge­sto­ne-dæk med Webfleet?

Tal med en af vores effek­ti­vi­tet­s­eks­perter

1 15 % mindre end forgængeren
2 3PMFS og M+S for styring, kørsel og trailer
3 via et automatisk inspek­tions­system, der måler dæktryk
4 Den gennem­snitlige årlige besparelse for en typisk traktor-trai­ler-kom­bi­nation, der anvender det korrekte dæktryk, er op til 500 € på brænd­stof­forbrug, 200 € på dækom­kost­ninger og 400 € på omkost­ninger i forbindelse med nedbrud. Det sænker de samlede omkost­ninger på flåden med op til 1.100 € om året pr. traktor-trai­ler-kom­bi­nation, der kører med det korrekte dæktryk.
5 Baseret på intern evaluering i felten og tests foretaget af Bridge­stones forsknings- og udvik­lings­af­deling.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

 • Målrettet annoncering
 • Analyse
 • Tilpasning
 • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.