Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

NEXTFLEET

Rozwiązanie nowej generacji łączące w sobie zarządzanie zasobami i mobilnością

NEXTFLEET

Rozwiązanie nowej generacji łączące w sobie zarządzanie zasobami i mobilnością

Nasz prosty w obsłudze interfejs NEXTFLEET — bezpo­średnio połączony z platformą usługową Webfleet Solutions opartą na rozwią­za­niach w chmurze — daje menedżerom flot większą i bieżącą kontrolę nad pojazdami. Interfejs NEXTFLEET jest wyposażony między innymi w funkcję dynamicznego generowania raportów, co pozwala poprawić poziom obsługi klientów, ułatwia zarządzanie zasobami i serwi­so­waniem oraz procedurami powypad­kowymi.

Kluczowe funkcje

Zarządzanie umowami

 • Łatwiejsze przewi­dy­wanieprzebiegu umowy i wizyt w warsztacie oraz lepszy przepływ informacji do kierownika floty i/lub kierowcy.
 • Uzyskaj aktualny dostęp do odpowiednich wskaźników wydajności (ang. KPI):
  • Przebieg pojazdu (stan licznika pobrany bezpo­średnio z samochodu)
  • Stan pojazdu (historia serwi­so­wania i awarii, napraw itp.)
  • Data wygaśnięcia umowy
  • Całkowity przebieg w toku trwania umowy
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Harmonogram serwisowy

 • Zapewnienie realizacji prac konser­wa­cyjnych w terminie oraz podsu­mo­wanie korzystania z systemu diagnostyki pojazdów
 • Pomoc w minima­li­zo­waniu przestoju pojazdów
 • Zapewnienie prawi­dłowego harmo­no­gramu serwi­so­wania w oparciu o dokładne wskazania przebiegu i drogomierza
 • Uzyskaj aktualny dostęp do odpowiednich wskaźników wydajności (ang. KPI):
  • Awaria pojazdu:
   Ostrzeżenia o awarii pojazdu (na podstawie informacji wskaźnika usterki i ostrzeżeń na pulpicie) umożliwiają szybkie zapla­no­wanie napraw poprzez przesyłanie powia­do­mienia do kierowcy.
  • Obsługa serwisowa:
   otrzy­my­wanie powia­do­mienia o nadcho­dzącym serwisie pojazdu.
  • Raporty serwisowe:
   otrzy­my­wanie raportów i ostrzeżeń na podstawie przebiegu.

Pomoc drogowa (assistance)

 • Zapewnienie bezpro­ble­mowej obsługi klienta na wysokim poziomie.
 • Dzięki gwarancji wykonywania prac konser­wa­cyjnych w terminie pojazdy pozostaną sprawne.
 • Uzyskaj aktualny dostęp do odpowiednich wskaźników wydajności (ang. KPI):
  • Dostar­czanie informacji o pozycji, co ułatwia realizację usług innym firmom świadczącym pomoc drogową.*
  • Podanie przyczyn zepsucia pojazdu (w oparciu o dane ze wskaźnika usterki).
Webfleet Solutions

Procedura powypadkowa

 • Pomoc w minima­li­zo­waniu kosztów wypadków oraz wynika­jącego z nich poten­cjalnego postę­po­wania sądowego.
 • Zapewnienie pełnego obrazu historii pojazdu.
 • Uzyskaj aktualny dostęp do odpowiednich wskaźników wydajności (ang. KPI):
  • Oprócz natych­mia­stowego ostrzegania o wypadkach oprogra­mo­wanie zapisuje także bardziej szczegółowe informacje w dzienniku kolizji.
  • Akcele­rometr 3D mierzy przyśpie­szenie we wszystkich kierunkach. W przypadku wykrycia kolizji zapisywane są określone dane sprzed zdarzenia i po jego wystąpieniu, co umożliwia odtworzenie biegu zdarzeń. Będą to dane dotyczące dokładnej lokalizacji, a także prędkości, kierunku jazdy i przyspie­szenia.
  • Gdy dojdzie do wypadku, powstały raport będzie zawierał szczegółowe informacje dotyczące tego wypadku, a także widok mapy trasy.*

NEXTFLEET.connect

 • API NEXTFLEET.connect ostało stworzone, aby umożliwić zewnętrznym aplikacjom i usługom integro­wanie się z Platformą usługową Webfleet Solutions (TTTSP).
 • NEXTFLEET.connect zapewnia obsługę funkcji dostępnych z poziomu interfejsu użytkownika NEXTFLEET.
 • API udostępnia następujące funkcje:
  • Zarządzanie cyklem życia Connected Car na platformie TTTSP.
  • Pobieranie danych zbieranych przez sprzęt teleme­tryczny dla pojazdów.
  • Wprowa­dzanie/aktuali­zo­wanie danych o pojeździe na platformie TTTSP, takich jak termin następnego przeglądu lub warunki umowy najmu pojazdu.
Webfleet Solutions

Poznaj naszą gamę usług Connected Car:

Zarejestruj się i zostań partnerem biznesowym.

Wpisz swoje imie.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz nazwe firmy.
Wybierz rodzaj branzy.
Wpisz numer telefonu.
Wpisz adres e-mail

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

1 Integracja z systemem dostawcy usług z zakresu transportu lub pomocy drogowej musi zostać przepro­wa­dzona oddzielnie.2 Integracja z systemem dostawcy usług z zakresu transportu lub pomocy drogowej musi zostać przepro­wa­dzona oddzielnie.
Francja: informacje dotyczące położenia mogą zostać udostęp­nione za zgodą kierowcy.

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz