Czym jest rejestrator elektro­niczny (ELD)?

Rejestrator elektro­niczny (ELD, Electronic Logging Device) to urządzenie cyfrowe, które po podłączeniu do silnika pojazdu umożliwia kierowcom automa­tyczny monitoring wszystkich czynności wykony­wanych podczas jazdy w ciągu dnia. Rejestratory elektro­niczne są również nazywane elektro­nicznymi kartami drogowymi lub e-kartami i są one najczęściej używane przez zawodowych kierowców pojazdów użytkowych.


Ile kosztuje rejestrator elektro­niczny?

Rejestrator elektro­niczny a oszczęd­ności

Ile kosztuje rejestrator elektro­niczny?

Ceny rejestra­torów elektro­nicznych (ELD) — od urządzeń jedno­funk­cyjnych do w pełni funkcjo­nalnych systemów telema­tycznych — różnią się w zależności od wybranego dostawcy i liczby posiadanych pojazdów.

Ceny mogą się również różnić w zależności od sprzętu, typu instalacji i tego, czy potrzebne jest szkolenie dla zespołu pracowników. Należy podkreślić, że bez względu na wielkość firmy, od nieza­leżnych operatorów po dużych przewoź­ników, zwrot z inwestycji często można osiągnąć niemal natychmiast dzięki danym uzyskanym z codziennego funkcjo­no­wania, co potrafi znacząco zopty­ma­li­zować koszty floty firmowej.

Jak rejestratory elektro­niczne (ELD) mogą pomóc kierowcom ciężarówek zaosz­czędzić czas i pieniądze?

Rejestrator elektro­niczny (ELD) co to?

Jak rejestratory elektro­niczne (ELD) mogą pomóc kierowcom ciężarówek zaosz­czędzić czas i pieniądze?

Rejestratory elektro­niczne są ważnymi sprzy­mie­rzeńcami, jeśli chodzi o obniżenie kosztów opera­cyjnych Twojej firmy. Dzięki automa­tycznemu rejestro­waniu czynności związanych z prowa­dzeniem pojazdu z dokład­nością do sekundy kierowcy zyskują więcej czasu na jazdę.

Managerowie flot mogą monitorować przestrze­ganie przepisów i optyma­li­zować planowanie tras dzięki bieżącym raportom. Rejestratory elektro­niczne mogą również pomóc w identy­fi­kacji stylów jazdy, które mogą przyczyniać się do zwiększenia rocznych kosztów paliwa.

Szkolenie kierowców na temat zasad bezpiecznej jazdy może pomóc w obniżeniu nie tylko liczby wypadków i mandatów, ale również składek ubezpie­cze­niowych.

Jakie dane zapisuje rejestrator elektro­niczny (ELD)?

Do czego służy rejestrator elektro­niczny ELD?

Jakie dane zapisuje rejestrator elektro­niczny (ELD)?

Niezależnie od tego, czy pojazd jest w ruchu, czy jest zaparkowany, rejestrator elektro­niczny może automa­tycznie ziden­ty­fi­kować wszystkie rodzaje pracy silnika od momentu jego urucho­mienia.

Dzięki temu uzyskasz dostęp do stale aktuali­zo­wanych informacji, takich jak:

Do czego można wykorzystać rejestrator elektro­niczny (ELD)?

Rejste­strator elektro­niczny – co warto wiedzieć?

Do czego można wykorzystać rejestrator elektro­niczny (ELD)?

Po zinte­gro­waniu z systemem telema­tycznym, takim jak Webfleet, rejestrator elektro­niczny (ELD) dostarcza ważne wskaźniki, które mogą pomóc Twojej firmie:

Zopty­ma­li­zować koszty i poprawić bezpie­czeństwo poprzez:

 • identy­fi­kację nieeko­no­micznych nawyków jazdy, które wpływają na zużycie paliwa;
 • unikanie naruszeń czasu pracy kierowcy i mandatów drogowych;
 • zapobie­ganie awariom silnika dzięki proaktywnej konserwacji;
 • zmniej­szenie zmęczenia kierowców przez optyma­li­zację ich godzin pracy.
Przejdź do zawartości

Zwiększyć efektywność przez:

 • ograni­czenie formalności;
 • wdrażanie zasad bezpiecznej jazdy i minima­li­zo­wanie ryzyka;
 • uspraw­nienie komunikacji między kierow­nikami floty i kierowcami;
 • optyma­li­zację obciążenia pracą dzięki zebranym danym;
 • planowanie proak­tywnych przeglądów i konserwacji pojazdów;
 • skrócenie kontroli drogowych, co umożliwi kierowcom szybszy powrót na drogę.

Jest wiele powodów, dla których rejestratory elektro­niczne stały się niezbędnym elementem w komer­cyjnych flotach pojazdów. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak rejestrator elektro­niczny (ELD) może pomóc w rozwoju Twojej firmy, skontaktuj się z naszymi ekspertami już dziś.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

 • Ukierun­kowane reklamy
 • Dane Analityczne
 • Perso­na­li­zacja
 • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.