Databaserad elekt­ri­fi­ering av vagnparken

Kombinera kraften i Webfleet och Chargylize

Databaserad elekt­ri­fi­ering av vagnparken

Kombinera kraften i Webfleet och Chargylize

Det kan vara komplicerat att lägga till elfordon i vagnparken. Vi vill göra det enklare. Webfleet och Chargylize har tillsammans utformat en elekt­ri­fi­e­rings­kon­troll för din vagnpark. Med våra tydliga telema­tikdata kan du fatta bättre, enklare och snabbare beslut om när och hur du lägger till elfordon för att få ut maximalt värde.

Ev.connect hjälper dig

Ta reda på om en del av vagnparken kan bli eldriven så att du kan uppfylla dina hållbar­hetsmål

Hitta rätt ögonblick för att elekt­ri­fiera dina fordon genom att övervaka vagnparkens beteende

Beräkna enkelt potentiell ROI för att lägga till elfordon

Fatta smartare och snabbare beslut med tydliga data

Fokusera på var du kan sänka kostnaderna med en tydlig bild av din verksamhet

Minska ditt koldi­ox­i­dav­tryck och bygg upp ett mer hållbart företag

Ev.connects nyckel­funk­tioner

En komplett elekt­ri­fi­e­rings­kon­troll

WebfleetMed hjälp av telema­tikdata analyserar Chargylize din nuvarande fordon­san­vändning, tillgänglig laddnings­in­fra­struktur, kör- och parke­rings­be­gräns­ningar i ditt service­område, aktuella laddnings­kost­nader, koldi­ox­id­be­spa­ringar med mera för att ge dig en fullständig analys av omfatt­ningen av en potentiell elekt­ri­fi­ering.

EV van charging PRO8475 2
ev vanman

Insikter som optimerar processen

Ev.connect visar om det skulle vara en bra investering att helt eller delvis byta till eldrivna alternativ. Det kan till och med hjälpa dig att planera laddnings­in­fra­struk­turen på plats.

Enkel konfi­gu­ration

Ev.connect kan enkelt aktiveras av vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören i Webfleet.

fleet manager driver 04
information security and privacy

Datasek­retess

Fordonsdata delas mellan platt­for­marna enbart i den utsträckning som behövs för att tillhan­da­hålla tjänsten.

Hur det fungerar: tre enkla steg till en eldriven vagnpark

Vi samlar in data

Vi analyserar de nuvarande fordonens beteende med hjälp av telema­tikdata från Webfleet.

Vi ger en rekom­men­dation

Vi tittar på frågor som kör- och parke­rings­be­gräns­ningar i service­om­rådet, aktuella laddnings­kost­nader och CO2-kompen­sation för att avgöra om det är rätt för dig att lägga till elfordon.

Du elekt­ri­fierar din vagnpark

Du bestämmer vilka elfordon du ska använda i vagnparken baserat på tydliga och korrekta insikter.
Du får också information från våra partners om hur du konfi­gu­rerar laddnings­in­fra­struk­turen.

Om Chargylize

Chargylize är en oberoende leverantör av databa­serade lösningar inom e-mobilitet.

År 2020 grundades Chargylize som en avknoppning av thaltegos, en manage­ment­kon­sult­firma som speci­a­li­serat sig på analys av big data och data.

Chargylize är en grupp entusiaster, utvecklare, dataspe­ci­a­lister och erfarna startup-chefer som arbetar för att skapa innovativa tjänster. De erbjuder flera SaaS-pro­dukter inom e-mobilitet.

Vad du behöver för EV.connect

En spårnings­enhet från Webfleet

(LINK1, OEM.connect, Work App eller CAM 50)

Et abonnemang på Webfleet

Chargylize

Konto2 och abonne­mangs­avgift

Få en demo

Prata med våra experter och ta reda på om ditt fordon är kompatibelt.

Fungerar även med LINK 2x0/410/510.
Rapporter över energi­för­brukning/-nivå, automatiska service­på­min­nelser och elfor­donsdata ingår i Webfleets ECO-tariff.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.