Wat is field service management?

Field service management is het beheren van bedrijfs­mid­delen met behulp van tools voor het beheren van planning, werkorders, analyse, rapportage en klant­ver­wach­tingen. Deze tools gebruiken software of platforms in de cloud die volledig zijn geïnte­greerd ter verbetering van de efficiëntie en het optima­li­seren van het werkpro­ces­beheer.

Hoe werkt field-ser­vi­cema­na­gement?

Hoe werkt field-ser­vi­cema­na­gement?

Hoe werkt field-ser­vi­cema­na­gement?

Field-ser­vi­cema­na­gement wordt toegepast via softw­are­ap­pli­caties geïnte­greerd met achter­lig­gende systemen. Het kan u helpen bij het automa­ti­seren van verschil­lende aspecten van uw bedrijf, met inbegrip van maar niet beperkt tot planning, verzend­werk­zaam­heden, instal­laties, facturering, accounting, service of reparaties. U kunt bijvoor­beeld alle fasen van een werkor­der­le­vens­cyclus volgen met realtime inzichten.

Met behulp van sommige field service management software kunt u het werkproces op afstand beheren met mobiele applicaties. U kunt niet op kantoor zijn en toch zicht hebben op kritieke informatie zoals klant­ge­schie­denis en proce­s­check­lists.

Field service management software

Field service management software

Field service management software

Er zijn verschil­lende soorten software voor field service management. Met een softwa­re­systeem voor field service management kan alle benodigde waardevolle informatie over uw orders en bestuurders worden verzameld. Het kan u helpen uw werkproces te beheren, de klanten­service te verbeteren en meer opdrachten uit te voeren.

Naar content gaan

Sommige systemen bieden dynamische verzending en beheer van orders om te identi­fi­ceren welke bestuurder het meest geschikt is voor het voltooien van een opdracht gebaseerd op slim plannen en verzenden en order- en voertuig­status. Op deze manier kunt u het werkproces voor opdracht­beheer optima­li­seren en meer orders voltooien. Bovendien kunt met behulp van profes­si­onele navigatie meer opdrachten op tijd af krijgen.

De software voor field service management automa­ti­seert tevens het proces van uw werkpro­ces­beheer en neemt de rapportage uit handen. Door het werkproces te automa­ti­seren, kunt u efficiënter en tijdef­fectief zijn door afleidingen en tijdrovende handmatige taken te verminderen. Sommige systemen maken bijvoor­beeld naleving eenvoudiger. Sommige functies van field service management houden automatisch de kilome­ter­teller- en werktijd­re­gi­stratie van het voertuig bij in real time voor een nauwkeu­rigere rapportage en voor het verlagen van de admini­stra­tieve last.

Webfleet: een oplossing voor field service management

Webfleet: een oplossing voor field service management

Webfleet: een oplossing voor field service management

Webfleet doet al het boven­ge­noemde, en meer. Het helpt u om het field service management te automa­ti­seren, de kosten onder controle te houden en meer opdrachten op tijd af te krijgen. Het biedt zeer nauwkeurige verwachte aankomst­tijden gebaseerd op bekroonde verkeers­in­for­matie van Webfleet. Het maakt gebruik van een complex netwerk van live verkeers­in­for­matie en geavan­ceerde algoritmen om uw bestuurders te helpen files te vermijden. En met behulp van uitgebreide gegevens van uw voertui­gin­te­gratie kunt u de totale eigen­doms­kosten van het voertuig verlagen.

Naar content gaan

Een oplossing voor field-ser­vi­cema­na­gement zoals Webfleet kan u helpen om uw werkproces te automa­ti­seren, de produc­ti­viteit te verhogen en de efficiëntie te verbeteren. U kunt niet alleen meer opdrachten voltooien, maar er ook voor zorgen dat meer klanten tevreden zijn. Klik hier voor meer informatie over werkpro­ces­beheer.

wfs workflow management

Gratis eBook: Waarom bedrijven het wagen­parkwerk­proces digita­li­seren

wfs workflow management

Bekijk de problemen die van invloed zijn op het werkproces voor kleine en middelgrote bedrijven en waarom veel bedrijven overstappen op digita­li­sering om een efficiënter wagenpark te beheren.

Download whitepaper

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.