Wat is fleet management?

Fleet management omvat het admini­stra­tieve proces met betrekking tot aankoop, onderhoud, organisatie en wegdoen van bedrijfs­voer­tuigen. Daartoe behoort ook realtime toezicht op de toestand en geogra­fische locaties van de voertuigen. Fleet management kan ook verwijzen naar de hardware- en softwa­re­com­po­nenten die nodig zijn om de toezicht- en trackings­functies in te stellen die noodza­kelijk zijn voor correct management.

Waarom fleet management?

Waarom fleet management?

Waarom fleet management?

Fleet management is uitgegroeid tot een essentieel onderdeel van elk modern bedrijf dat beschikt over een gemiddeld tot groot aantal bedrijfs­voer­tuigen. Het belang­rijkste voordeel van fleet management is de mogelijkheid uw wagenpark op macroschaal nauwlettend te bewaken en analyseren.

Daardoor worden veel nauwkeurige, kleine optima­li­saties mogelijk gemaakt die samen kunnen leiden tot een aanzien­lijke verbetering van de efficiëntie. Naast de duidelijke economische voordelen helpt correct fleet management ook om beter inzicht te krijgen in hoe het wagenpark als geheel functi­o­neert. Dat leidt wederom tot betere besluit­vorming door de leiding­ge­venden van het bedrijf en in het algemeen tot veel meer trans­pa­rantie.

Fleet manage­ment-tech­no­logie

Fleet manage­ment-tech­no­logie

Fleet manage­ment-tech­no­logie

Fleet management omvat een reeks hardware- en softwa­re­com­po­nenten die verant­woor­delijk zijn voor het meten, registreren, verwerken en het in realtime overdragen van grote hoeveel­heden relevante gegevens naar een server. Het gaat hier onder andere, maar niet uitsluitend om de volgende componenten:

  • Een GPS-volg­systeem in elk voertuig;
  • Verschil­lende bewakings­ap­pa­raten die de snelheid, acceleratie en algehele toestand van elk voertuig volgen en registreren;
  • Een systeem dat apparaten in staat stelt verbinding te maken met een mobiel netwerk of een satel­liet­netwerk;
  • Een server die alle gegevens verwerkt en terugstuurt naar de verbonden fleet manage­ment-ap­pa­raten en -appli­caties;
  • Een fleet manage­ment-soft­wa­re­pakket voor de eindge­bruiker, dat alle informatie duidelijk weergeeft.

Dankzij deze complexe combinatie van verschil­lende techno­lo­gieën is fleet manage­ment-software in staat om realtime gegevens voor het gehele wagenpark weer te geven.

Fleet management en schaling

Fleet management en schaling

Fleet management en schaling

Fleet management wordt steeds vaker gebruikt door commerciële trans­port­be­drijven, waaronder bedrijven in de vracht­ver­voer-, luchtvaart-, scheep­vaart- en bezor­gings­branche, en zet de toon voor een toenemend gedigi­ta­li­seerde benadering van groot­schalige activi­teiten. Een van de meest waardevolle aspecten van fleet management is dat het geschikt is voor bedrijven van elke grootte en het verbeterde rendement bij toenemende schaal.

Met fleet manage­ment-software kunt u de fysieke locatie en toestand van alle voertuigen in een wagenpark snel visua­li­seren. Het verkrijgen van informatie over een bepaald voertuig is op elk moment eenvoudig en binnen enkele seconden mogelijk. Grote bedrijven profiteren het meeste van een fleet manage­ment-op­lossing. De oplossing kan echter ook de efficiëntie van een kleiner bedrijf aanzienlijk verbeteren.

wfs guide to fms whitepaper

Download de gids voor fleet manage­ment-op­los­singen

wfs guide to fms whitepaper

Wat is fleet management en wat zijn de voordelen?

Download whitepaper

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.