Co je to správa vozového parku?

Správa vozového parku znamená adminis­tra­tivní procesy týkající se získávání, údržby, organizace a likvidace užitkových vozidel. Zahrnuje také monito­rování stavu a geografické polohy vozidel v reálném čase. Správa vozového parku může znamenat také hardwarové a softwarové komponenty vyžadované funkcemi monito­rování a sledování, které jsou nezbytné k efektivní správě.

Proč správa vozového parku?

Proč správa vozového parku?

Správa vozového parku se stala klíčovou složkou pro každou moderní společnost využívající střední až větší počet užitkových vozidel. Hlavní výhodou správy vozového parku je možnost detailně sledovat a analyzovat vozový park v každé podrobnosti ve velkém měřítku.

To umožňuje řadu precizních drobných optima­lizací, které mohou společně vést k významnému zvýšení efektivity. Vedle zjevných ekono­mických přínosů pomáhá kvalitní správa vozového parku také lépe pochopit, jak vozový park funguje jako celek. To přirozeně vede k lepšímu rozhodování vedení společnosti a obecně také větší transpa­rent­nosti.

Technologie správy vozového parku

Technologie správy vozového parku

Technologie správy vozového parku zahrnuje řadu hardwa­rových a softwa­rových komponent, které se starají o měření, proto­ko­lování, zpraco­vávání a předávání velkých objemů relevantních dat na server v reálném čase. Mezi tyto komponenty patří zejména následující:

  • systém sledování pomocí GPS v každém vozidle,
  • různá monito­rovací zařízení zazna­me­ná­vající rychlost, zrychlení a celkový stav každého vozidla,
  • systém umožňující připojení zařízení k mobilní nebo satelitní síti,
  • server, který všechna tato data zpracovává a odesílá je zpět do připojených zařízení a aplikací pro správu vozového parku,
  • sada softwaru pro správu vozového parku pro koncového uživatele, která všechny tyto informace přehledně zobrazuje.

Díky této důmyslné kombinaci různých technologií je software pro správu vozového parku schopný zobrazovat data z reálného času o celém vozovém parku.

Správa vozového parku a škálo­va­telnost

Správa vozového parku a škálo­va­telnost

Správa vozového parku je stále běžnější ve všech komerčních dopravních firmách včetně společností z odvětví nákladní, letecké, lodní a zásilkové dopravy a udává tón stále více digita­li­zo­vaného přístupu k velkým operacím. Mezi nejcennější aspekty správy vozového parku je schopnost přizpůsobit se společ­nostem všech velikostí. U větších firem se navíc zlepšuje hospo­dárnost.

Software pro správu vozového parku umožňuje přehledně vizua­li­zovat fyzickou polohu a stav všech vozidel ve vozovém parku. Informace o konkrétním vozidle lze kdykoli jednoduše zobrazit během pár sekund. Pro větší provozy bude řešení pro správu vozového parku nejpří­nos­nější. Významný užitek ale může přinést i zlepšením efektivity menší společnosti.

wfs guide to fms whitepaper

Stáhnout příručku k řešením správy vozového parku

wfs guide to fms whitepaper

Co je správa vozového parku a jaké jsou její výhody?

Stáhnout bílou knihu