Vad är vagnparks­han­tering?

Vagnparks­han­tering innebär de administ­rativa processer som är kopplade till förvärv, underhåll, organi­sation och hantering av kommer­siella fordon. Detta innefattar också realtids­be­vakning av fordonens skick och geografiska position. Vagnparks­han­tering kan också innebära de hårdvaru- och program­va­ru­kom­po­nenter som krävs för att konfigurera funktio­nerna för övervakning och spårning som är nödvändiga för korrekt hantering.

Varför vagnparks­han­tering?

Varför vagnparks­han­tering?

Vagnparks­han­tering har blivit en nyckel­kom­ponent för alla moderna företag som har mellan ett måttligt och stort antal kommer­siella fordon. De största fördelarna med vagnparks­han­tering är möjligheten att noggrant bevaka och analysera vagnparken från detaljnivå till större skala.

Detta gör många väldigt små och precisa optime­ringar möjliga, vilka kan bidra till och leda till betydande effek­ti­vi­tets­ökning. Förutom de uppenbara ekonomiska fördelarna hjälper god vagnparks­han­tering till att skapa en bättre förståelse för vagnparks­funk­tioner som en helhet. Detta leder givetvis till bättre besluts­fat­tande av företagets överordnade och i allmänhet mycket mer transparens.

Vagnparks­han­te­rings­tek­nologi

Vagnparks­han­te­rings­tek­nologi

Vagnparks­han­tering av kommersiell fordons­flotta innefattar en lång rad hårdvaru- och program­va­ru­kom­po­nenter som ansvarar för mätning, loggning, behandling och överföring av stora mängder relevanta data till en server i realtid. Dessa komponenter innefattar men är inte begränsade till:

  • Ett GPS-spår­nings­system i alla fordon
  • Flera övervak­nings­en­heter som loggar hastighet, accele­ration och det övergri­pande skicket på alla fordon
  • Ett system som gör det möjligt för enheter att ansluta till antingen mobilt nätverk eller satel­lit­nätverk
  • En server som behandlar alla dessa data och skickar tillbaka dem till anslutna vagnparks­han­te­rings­en­heter och -program
  • En programsvit för vagnparks­han­tering för slutan­vändare med all information som visas på ett tydligt sätt.

Tack vare den här komplexa kombi­na­tionen av olika teknologier kan realtidsdata för hela vagnparken visas i vagnparks­han­te­rings­pro­gram­varan.

Vagnparks­han­tering och skalning

Vagnparks­han­tering och skalning

Vagnparks­han­tering är ett allt vanligare inslag för alla kommer­siella fordons­fö­retag, inklusive företag inom områdena lastbilar, flyg, fartyg och leveranser och är grunden för en ökad digita­li­se­rings­strategi för storskaliga verksam­heter. En av de mest värdefulla aspekterna av vagnparks­han­tering är dess förmåga att passa företag i alla storlekar och dess ökade kostnads­ef­fek­ti­vitet när omfatt­ningen ökar.

Med program­varan för vagnparks­han­tering kan du snabbt visualisera vagnparkens alla fordons fysiska plats och skick. Du kan när som helst får information om specifika fordon, enkelt och på bara några sekunder. Storskaliga verksam­heter får ut det mesta möjliga ur en vagnparks­han­te­rings­lösning. Detta kan även förbättra effek­ti­vi­teten för mindre företag.

wfs guide to fms whitepaper

Ladda ned guiden till vagnparks­han­te­rings­lös­ningar

wfs guide to fms whitepaper

Vad är vagnparks­han­tering och vad är fördelarna med det?

Ladda ned dokumentet

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.