Hvad er flådestyring?

Flådestyring dækker over de admini­strative processer i forbindelse med anskaffelse, vedli­ge­hol­delse, organi­sering og bortskaf­felse af erhvervs­kø­re­tøjer. Det handler også om realtidsover­vågning af køretø­jernes tilstand og geografiske position. Derudover kan flådestyring være de hardware- og softwa­re­kom­po­nenter, der er nødvendige for at kunne konfigurere de overvåg­nings- og sporings­funk­tioner, der er nødvendige for korrekt håndtering.

Hvorfor flådestyring?

Hvorfor flådestyring?

Hvorfor flådestyring?

Flådestyring er blevet et vigtigt element i alle moderne virksom­heder, der benytter en moderat til stor mængde erhvervs­kø­re­tøjer. Den største fordel ved flådestyring er muligheden for nøje at overvåge og analysere din flåde i alle detaljer fra et makroplan.

Dette giver mulighed for rigtig mange meget præcise små optime­ringer, der kan øge og føre til betydelige stigninger i effek­ti­vi­teten. Ud over de indlysende økonomiske fordele er god flådestyring med til at skabe en bedre forståelse af, hvordan flåden fungerer som helhed. Dette fører helt naturligt til bedre beslut­ninger fra virksom­hedens beslut­nings­tagere og generelt meget mere gennem­sig­tighed.

Flådesty­rings­tek­nologi

Flådesty­rings­tek­nologi

Flådesty­rings­tek­nologi

Flådestyring omfatter en lang række hardware- og softwa­re­kom­po­nenter, som er ansvarlige for at måle, registrere, behandle og overføre store mængder relevante data til en server i realtid. Disse komponenter omfatter, men er ikke begrænset til:

  • Et GPS-spor­ings­system i hvert køretøj.
  • Forskellige overvåg­nings­a­n­ord­ninger, der registrerer hastighed, accele­ration og den generelle tilstand for hvert køretøj.
  • Et system, der gør det muligt for enhederne at oprette forbindelse til enten mobil­net­værket eller et satel­lit­netværk.
  • En server, der behandler alle disse data og sender dem tilbage til de tilsluttede flådesty­rings­en­heder og -programmer.
  • En softwa­re­pakke til flådestyring til brug for slutbru­geren, som viser alle disse oplysninger på en tydelig måde.

Takket være denne kompli­cerede kombination af forskellige teknologier kan flådesty­rings­softwaren vise data i realtid for hele flåden.

Flådestyring og skalering

Flådestyring og skalering

Flådestyring og skalering

Flådestyring er et stadigt mere almindeligt element for alle kommercielle trans­portvirk­som­heder, herunder virksom­heder inden for vognmands­for­retning, luftfart, sejlads og levering, og det slår tonen an for en stadig mere digita­li­seret tilgang til store operationer. Et af de mest værdifulde aspekter ved flådestyring er systemets evne til at tilpasse sig virksom­heder af enhver størrelse, og forbedre omkost­nings­ef­fek­ti­vi­teten, i takt med at forret­ningen øges.

Flådesty­rings­software giver dig mulighed for hurtigt at visualisere den fysiske position og tilstanden af alle køretøjer i flåden. Det er nemt at få oplysninger om et bestemt køretøj når som helst, og det tager kun et par sekunder. Større virksom­heder får mest ud af en flådesty­rings­løsning. Men det kan også forbedre effek­ti­vi­teten for mindre virksom­heder betydeligt.

wfs guide to fms whitepaper

Download vejledning til flådesty­rings­løs­ninger

wfs guide to fms whitepaper

Hvad er flådestyring, og hvad er fordelene?

Download hvidbog

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.