Prowadzenie samochodów dostawczych w Europie: ważny raport dla firm korzy­sta­jących z flot pojazdów

Przeczytaj wyniki naszego wyjątkowego badania dotyczącego wyzwań, z którymi muszą mierzyć się kierowcy samochodów dostawczych, i dowiedz się, jak wspieranie kierowców w większym zakresie pomaga flotom osiągnąć maksymalną wydajność.

Prowadzenie samochodów dostawczych w Europie: ważny raport dla firm korzy­sta­jących z flot pojazdów

Przeczytaj wyniki naszego wyjątkowego badania dotyczącego wyzwań, z którymi muszą mierzyć się kierowcy samochodów dostawczych, i dowiedz się, jak wspieranie kierowców w większym zakresie pomaga flotom osiągnąć maksymalną wydajność.

W „Europejskim raporcie o kierowcach samochodów dostawczych” Webfleet łączy unikatowe informacje pozyskane od ponad 1000 kierowców samochodów dostawczych z całej Europy, tworząc z nich kompleksowy obraz tego, jak kierowcy samochodów dostawczych postrzegają swoją pracę; problemów, z którymi się mierzą; i wsparcia, którego potrzebują.

Najważ­niejszy wniosek: poprzez rozwiązanie problemów, z którymi mierzą się kierowcy, można rozwiązać problemy, z którymi mierzy się firma.

44%

spośród kierowców samochodów dostawczych w Europie najbardziej pragnie zwiększenia bezpie­czeństwa na drogach

68%

spośród kierowców samochodów dostawczych w Europie uważa zagęsz­czenie ruchu za bardzo duże lub duże wyzwanie

33%

spośród kierowców samochodów dostawczych w Europie, średnio rzecz biorąc, korzysta z wiodących na rynku rozwiązań wspie­ra­jących kierowcę, które wymie­ni­liśmy

wf european van driver report 2023

Pobierz pełną wersję raportu

wf european van driver report 2023

Wszystkie informacje z Europy i Twojego kraju zawarto w tym szcze­gó­łowym, pełnym informacji i przydatnym e-booku.

Pobierz raport⁠

Bezpie­czeństwo na drodze ma dla kierowców samochodów dostawczych kluczowe znaczenie

Przejdź do zawartości

Po zapytaniu kierowców samochodów dostawczych w Europie o to, co poprawiłoby ich komfort pracy, najczęściej otrzy­my­wa­liśmy odpowiedź „większe bezpie­czeństwo na drodze”. W innych pytaniach jako najważ­niejszy aspekt pracy wskazali oni „bezpieczny powrót do domu”.

Przejdź do zawartości

Sprawy idą w dobrym kierunku – od 2019 roku liczba ofiar śmier­telnych w wypadkach drogowych w Europie spadła o 10%. Jednak, jak pokazuje nasze badanie, kierownicy flot i kierowcy samochodów dostawczych nadal bardzo martwią się o kwestię bezpie­czeństwa.

Przejdź do zawartości

Chociaż to oczywiste, że zarówno właściciele firm, jak i kierowcy chcą, by praca była bezpiecz­niejsza, większość kierowców samochodów dostawczych wykonuje ją bez dostępu do wiodącej technologii zwięk­sza­jącej bezpie­czeństwo na drodze – np. profe­sjo­nalnej nawigacji, wskazówek dla kierowców lub kamer samocho­dowych korzy­sta­jących z SI.

Ładowanie

wf european van driver report 2023

Pobierz pełną wersję raportu

wf european van driver report 2023

Wszystkie informacje z Europy i Twojego kraju zawarto w tym szcze­gó­łowym, pełnym informacji i przydatnym e-booku.

Pobierz raport⁠

Chociaż raport ten zawiera wiele ciekawych faktów, dwie informacje wysuwają się na pierwszy plan. Po pierwsze, największe wyzwania, z którymi mierzą się kierowcy samochodów dostawczych, są podobne we wszystkich krajach. Takie kwestie jak bezpie­czeństwo na drodze, zagęsz­czenie ruchu, miejsca parkingowe i infra­struktura drogowa powtarzały się w wielu odpowie­dziach.

Po drugie, chociaż większość kierowców samochodów dostawczych chciałaby większej digita­li­zacji procesów biznesowych, kierowcy mają ograniczony dostęp do zaawan­so­wanych rozwiązań, które mogłyby pomóc im radzić sobie z wyzwaniami wymie­nionymi powyżej.

van driver report eu

Kierowcy są gotowi na większą digita­li­zację procesów biznesowych

Przejdź do zawartości

Kierowcy uważają, że mają ograniczony dostęp do rozwiązań cyfrowych pomaga­jących im dbać o bezpie­czeństwo, unikać korków lub zwiększyć wydajność.

Przejdź do zawartości

Z żadnego z poten­cjalnych rozwiązań wymie­nionych na naszej długiej liście nie korzystało więcej niż 50% kierowców. Średni odsetek kierowców, którzy korzystają z poszcze­gólnych rozwiązań, wynosi zaledwie 33% ankie­to­wanych.

Przejdź do zawartości

Kierowcy wyraźnie wykazują chęć korzystania z pomocy tych rozwiązań w większym zakresie. Gdy popro­si­liśmy kierowców o określenie, w jakim stopniu chcieliby skorzystać z poszcze­gólnych rozwiązań, większość zadekla­rowała chęć skorzy­stania z każdego z nich. Z tego wynika, że powszechne przeświad­czenie o tym, że kierowcy podchodzą do nowej technologii z rezerwą, jest błędne.

Ładowanie

70%

spośród kierowców samochodów dostawczych, którzy nie mają dostępu do rozwiązania, pragnie skorzystać z zaawan­so­wanych rozwiązań dla opon

73%

spośród kierowców samochodów dostawczych, którzy nie mają dostępu do rozwiązania, pragnie skorzystać z profe­sjo­nalnej nawigacji

69%

spośród kierowców, którzy nie mają dostępu do rozwiązania, pragnie skorzystać z rozwiązań, które obliczają i udostęp­niają szacowany czas przybycia w czasie rzeczy­wistym

Kluczowe wnioski dla Twojego kraju

W pełnej wersji raportu można znaleźć wyniki dla poszcze­gólnych krajów, w których przepro­wa­dzano badanie – Francja, Niemcy, Włochy, Polska, Hiszpania, Holandia i Wielka Brytania. Warto zwrócić uwagę na różnice między krajami.

Przejdź do zawartości
 • Lepsza infra­struktura drogowa to uspraw­nienie, na którym najbardziej zależy kierowcom z Francji.
 • 77% spośród francuskich kierowców samochodów dostawczych uważa zagęsz­czenie ruchu za bardzo duże lub duże wyzwanie.
Przejdź do zawartości
 • Kierowcy samochodów dostawczych w Niemczech wydają się być zadowoleni ze stanu czynników zależnych od firmy, takich jak komunikacja z klientami, obsługa dokumen­tacji i zarządzanie szacowaniem czasu przybycia.
 • Jednak to, co dzieje się na drodze – np. ruch drogowy, parkowanie i bezpie­czeństwo – nadal stanowi dla nich duże wyzwanie.
Przejdź do zawartości
 • Kierowcy we Włoszech wyraźnie przejmują się kwestią dobrze wykonanej pracy – 57% z nich uważa, że jest to dla nich najważ­niejsze.
 • We Włoszech wypełnianie dokumentów zdaje się być znacznie trudniejsze niż w innych krajach, bo aż 64% kierowców wskazało tę kwestię jako duże wyzwanie.
Przejdź do zawartości
 • Polska to jeden z krajów, w których prowadzenie samochodu dostawczego jest najtrud­niejsze – wszystkie dziesięć kwestii zostało określonych przez polskich kierowców jako duże wyzwanie.
 • Polscy kierowcy są również grupą, która najbardziej oczekuje wsparcia w postaci rozwiązań cyfrowych. Na przykład: 89% kierowców, którzy nie korzystają z profe­sjo­nalnej nawigacji, pragnie zacząć z niej korzystać.
Przejdź do zawartości
 • Hiszpania to jeden z krajów, w których dotrzy­my­wanie terminów i szacowanego czasu przybycia stanowi największe wyzwanie.
 • Hiszpańscy kierowcy również bardzo wysoko oceniają kwestię dobrze wykonanej pracy.
Przejdź do zawartości
 • Opinia holen­der­skich kierowców znacznie różni się od kierowców z reszty Europy.
 • Na przykład: kwestie ruchu drogowego i bezpie­czeństwa pracy nie stanowią dla kierowców w Holandii aż takiego problemu, jednak chcieliby oni mieć więcej czasu na skupienie się na swoich głównych zadaniach.
Przejdź do zawartości
 • Kierowcy samochodów dostawczych w Wielkiej Brytanii kładą duży nacisk na budowanie dobrych relacji z klientami.
 • Bardzo istotne są też dla nich ruch drogowy, parkowanie i bezpie­czeństwo.

Ładowanie

Pobierz pełną wersję raportu

Wszystkie informacje z Europy i Twojego kraju zawarto w tym szcze­gó­łowym, pełnym informacji i przydatnym e-booku.

Wpisz swoje imie.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz nazwe firmy.
Wybierz rodzaj branzy.
Wpisz numer telefonu.
Wpisz adres e-mail
Chcemy być z Tobą w kontakcie

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.