LINK 105

Kiegészítő eszköz üzemanyag-in­for­má­ci­ókhoz

A követ­ke­zőhöz optima­li­zálva:

Szükséges hozzá: LINK 410, LINK 510, LINK 710, LINK 740.

 • Valós idejű üzemanyag-fi­gyelés
 • Széndi­oxid-ter­he­lésre vonatkozó jelentés
 • Jelentés a jármű és a motor diagnosz­tikai hibakód­jairól
 • OptiDrive 360-támogatás
 • Gyors beszerelés a jármű OBD-II portjára
 • Kiegészítő eszköz üzemanyag-in­for­má­ci­ókhoz. A LINK 410/510 járműkövető eszközzel együtt használható

Előnyök

A LINK 105 egyszerű és hatékony módszer a járműre vonatkozó fontos adatok lekérésére. A LINK 105 jelen­té­seket készít a járműről, például az üzemanyag-fo­gyasz­tásról, a CO2-kibo­csá­tásról és a motor hibakód­jairól. A Webfleet hasznos jelen­té­seket és irányí­tó­pul­tokat kínál, hogy kézbe vehesse az irányítást.

Átlátható áttekintést kaphat járműparkja üzemanyag-fo­gyasz­tá­sáról

Támogassa munka­vál­lalóit egy hatékonyabb, professzi­o­ná­lisabb vezetési stílus kiala­kí­tá­sában

Csökkentse az üzemanyag- és karban­tartási költségeket a járművek állapotának figyelemmel kísérésével

Nyűgözze le az ügyfeleket a környe­zet­barát megkö­ze­lítés bemuta­tá­sával

A LINK 105 egyszerűen besze­relhető. Egyszerűen csatla­koz­tassa a legtöbb könnyű haszon­gép­jármű standard OBD-II portjához.*

Hogyan működik?

LINK 105

A LINK 105 eszköz egy kisméretű eszköz, amely egyszerűen besze­relhető a könnyű haszon­gép­járműbe a standard OBD-II port segít­sé­gével. Beolvassa a jármű motorjának adatait, és a következő infor­má­ciókat jelenti a Webfleet* számára:

 • Üzemanyag-ha­té­konyság
 • Szén-di­o­xid-ki­bo­csátás
 • Fordu­latszám
 • Motor­hi­ba­kódok
link105
link7x0 link105

LINK 105 és LINK járműkövető eszköz

 • A LINK 105 egy kiegészítő eszköz a LINK 410/510/740 járműkövető eszkö­ze­inkhez. Blueto­oth-on keresztül csatlakozik a LINK járműkövető eszközhöz.
 • A LINK és a LINK 105 együttesen biztosítja a zöldebb, bizton­sá­gosabb és hatékonyabb járműpark működ­te­té­séhez szükséges összes információt.
 • A LINK járműkövető eszköz naplózza, hogy mikor, hol és hogyan vezetik a járművet.

Minden információ a Webfleet* megoldáson keresztül jelenik meg. A Webfleet pillanatok alatt átlátható irányí­tó­pul­tokat biztosít, így pontosan tudni fogja, mikor kell cselekednie. Vagy használja a Webfleet konfi­gu­rálható jelentéseit a részle­tesebb elemzé­sekhez és a hatékonyság javításához.

Jelentések és irányí­tó­pultok

Irányí­tópult

Tekintse át az összes üzemanyaggal kapcsolatos KPI-t egy könnyen olvasható irányí­tó­pulton. Azonosítsa a trendeket és hasonlítsa össze a telje­sít­mé­nyeket, hogy megtudja, cselekednie kell-e.

wf dashboard
ttb fuel consumption report

Üzemanyag-fo­gyasztási jelentés

Ellenőrizze a járműpark járműveinek üzemanyag-fo­gyasz­tását, és kapjon gyors értesí­té­seket a kivételes esemé­nyekről

Információ az üzemanyag-fo­gyasztási jelentésről:

 • Az üzemanyag-fo­gyasztási jelentés részletes áttekintést nyújt arról, hogy a kiválasztott időszakban mennyi üzemanyagot használtak fel a járművek naponta.

OptiD­ri­ve-je­lentés

Ellenőrizze a vezetési stílust, hogy lássa a jármű­ve­zetői telje­sít­mé­nyeket a biztonságos és környe­zet­barát vezetés terén.

A jelentés a követ­ke­zőket tartalmazza:

 • A járművezető telje­sít­mé­nyéről az üzemanyag-fo­gyasztás, az alapjárat, a túl intenzív vezetés és a gyorshajtás részle­teivel grafikus áttekintést kap.
 • Átlátható diagram, amely bemutatja a járművezető fejlődését az OptiD­ri­ve-vál­tozók szempont­jából az idő múlásával.
 • Átfogó össze­fog­lalók, amelyek bemutatják a távolságot, a vezetési időt és az üzemanyag-fo­gyasztást, valamint az OptiD­ri­ve-mu­tatók adatait.
 • Üzemanyag-fo­gyasztás, feles­le­gesen elhasznált üzemanyag, túl intenzív vezetés, gyorshajtás és alapjárat napi rendezés szerint.
ttb optidrive report
ttb maintenance report

Jármű­kar­ban­tartási jelentés

Tervezzen, és ellenőrizze, hogy a járműveken mikor esedékes a karban­tartás.

A karban­tartási jelentés áttekintést nyújt az ütemezett karban­tartási felada­tokról. A feladatok állapota lehet lejárt, elvégzett vagy nyitott. A feladatok előre­ha­ladása, az utolsó elvégzés dátuma és a következő ütemezett dátum egy egyszerű áttekintés segít­sé­gével ellen­őrizhető. Ezen információk felhasz­ná­lá­sával figyelemmel kísérheti járműparkja járműveinek karban­tartási inter­val­lumait, megter­vezheti a műhely­lá­to­ga­tá­sokat és létre­hoz­hatja a karban­tartási előzmények archívumát.

Jármű­kar­ban­tartási értesítések

Értesítést kap, ha járművei hibakódokat jelentenek. Valós idejű értesí­té­seket kap a jármű diagnosz­tikai hibakód­jairól, hogy biztosítsa a járművek megfelelő karban­tar­tását és biztonságát az úton.

Példák a hibakódokra, amelyeket járművei jelent­hetnek:

 • P0115 – a motor hűtőkö­zeg-hő­mér­sék­le­tének áramköri meghi­bá­sodása
 • P0217 – a motor túlme­le­gedési állapota
 • P0230 – az üzemanyag-szi­vattyú elsődleges áramkörének meghi­bá­sodása
 • P0620 – a generá­tor-ve­zérlő áramkörének meghi­bá­sodása
 • P1181 – az üzemanyag-szállító rendszer nagyfokú meghi­bá­sodása
untranslated

A befektetés hat–kilenc hónap alatt térül meg

Beszéljen egy tanács­adóval, és derítse ki, hogy egy LINK-eszköz milyen előnyöket biztosíthat jármű­park­jának.

*A LINK 105 személy­gép­ko­csikban és könnyű haszon­gép­jár­mű­vekben használható. Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megbi­zo­nyo­sodjon a járművek kompa­ti­bi­li­tá­sáról.*LINK 410/510 szükséges.