Spor dine værdifulde aktiver med Asset Track­ing-software

Overvåg dine køretøjer, og aktiver på ét interface

Få altid at vide, hvor dine flåde­ak­tiver befinder sig, uanset om de er på stedet eller på farten. Overvåg dine køretøjer, og aktiver på ét interface, så det bliver nemt at admini­strere udnyttelsen af dine trailere eller dit tilsluttede udstyr.


Komplet visuelt overblik over dine trailere og tilsluttede aktiver

Komplet visuelt overblik over dine trailere og tilsluttede aktiver

At holde styr på din flådes værdifulde aktiver er afgørende for at reducere omkost­nin­gerne og forbedre effek­ti­vi­teten. Med GPS Asset Track­ing-software kan du overvåge alle dine aktivers positioner samt deres anvendelse og vedli­ge­hol­del­ses­behov. Webfleets Asset Track­ing-software giver dig mulighed for at opretholde sikkerheden, værdien og produk­ti­vi­teten af dine aktiver uden tidskræ­vende admini­stration. Uanset om du har styr på ikke-til­sluttede aktiver som trailere eller tilsluttede aktiver som bulldozere, kan du holde styr på alt med ét enkelt værktøj.

Find ud af alt, du har brug for at vide om Asset Tracking, her.⁠

Webfleet Asset Tracking hjælper dig med at

Finde dine aktiver

Se præcis, hvor aktiverne er med GPS-po­si­tio­nering

Spore aktivers bevægelser

Vide, hvornår aktiver forlader forhånds­de­fi­nerede områder

Forhindre tyveri

Få advarsler, der kan hjælpe med at forhindre tyveri

Admini­strere brug af aktiver

Finde ud af, hvordan dine aktiver bruges med rapporter

Gøre vedli­ge­hol­delse af aktiver enklere

Planlægge og admini­strere vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver online

Reducere admini­stra­tions­byrden

Få adgang til status for aktiver via automatisk rappor­tering

Nøgle­funk­tioner ved Asset Track­ing-software

Lokaliser dine værdifulde aktiver

Webfleets detaljerede Asset Track­ing-kort betyder, at du kan se præcis, hvor dine aktiver er. Hvis dine trailere eller dit tilsluttede udstyr ikke er på stedet, kan du hurtigt finde dem. Du har konstant overblik over dine værdifulde aktiver med opdate­ringer om deres positioner hvert femte minut på dit sporingskort1.

map trailer standstill
construction site

Øjeblik­kelige advarsler hjælper med at forhindre tyveri

Webfleet giver dig besked, når dit aktiv ændrer status. Hvis dit aktiv f.eks. kører ind i eller forlader et defineret område, eller der registreres en uauto­ri­seret bevægelse, får du en meddelelse. Har du brug for at kontrollere status for aktiver, når du er væk fra kontoret? Hvis du bruger Webfleet Mobile-appen, kan du holde styr på din flådes opgaver og dine aktivers positioner med din mobil­te­lefon.

Oprethold dine aktivers stand

Planlæg og administrer vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver, så dine aktiver holdes i god stand. Ved at holde styr på vedli­ge­hol­delse af aktiver kan du undgå uventet nedetid og mistet indtjening. Indstil meddelelser baseret på kilome­ter­tæller, motortimer eller det tidsrum, der er gået, siden den seneste forebyg­gende vedli­ge­hol­delse blev planlagt.

truck autobahn 01 clean
asset tracking

Få besked om, hvordan dine aktiver bliver brugt

Du kan enten bruge Webfleets aktivkort til at få et hurtigt overblik eller se automatiske rapporter om dine aktivers status, herunder aktuel position, tur, vedli­ge­hol­delse, adresse, position og input­rap­porter (f.eks. status for trailerdør). Webfleet viser placeringen og statussen for alle trailere, tilsluttede aktiver2 og køretøjer i din flåde på et enkelt interface. Du kan grund­læg­gende admini­strere hele din drift med Asset Tracking.

Kobl dine aktiver og køretøjer sammen

Hvis dit køretøj også er udstyret med en LINK-spor­ings­enhed, vil oplys­nin­gerne for de sammen­koblede aktiver automatisk blive vist på kortet for både køretøjer og aktiver. Du kan nemt identi­ficere, hvilke aktiver og køretøjer der er koblet sammen. Dette forenkler din admini­stration til udnyttelse af aktiver, da du med det samme kan se, hvilke aktiver der stadig er tilgæn­gelige.

truck bridge
service van mobile 02

Overvåg dine køretøjer og aktiver via en mobilapp

Med Asset Tracking fra Webfleet kan du få adgang til alle dine virksom­hedsdata via din onlinekonto. Du kan derfor admini­strere din flådes Asset Tracking på farten med vores mobilapp. Så længe du har en pålidelig inter­net­for­bin­delse og Webfleet Mobile-appen installeret på din telefon, kan du kontrollere status for dine aktiver når som helst og hvor som helst.

Se vores Asset Track­ing-løs­ninger

construction

Teknologi forandrer bygge­branchen. Hvad kan det betyde for dig?

construction

Denne e-bog afslører, hvordan digita­li­sering og automa­ti­sering forandrer bygge­branchen, og hvordan du overkommer de udfor­dringer og risici, som følger med indførslen af ny teknologi.

Download den GRATIS
MECKY LOGISTICS GMBH har anvendt Webfleet-løsningen siden 2015. Med den fantastiske, nye sporings­enhed LINK 340 kan vi spore vores trailere og vores traktorer fra et enkelt sted, hvilket er en stor hjælp for vores virksomhed.
Mecky Logistics GmbH

Alt det, du skal vide om Asset Tracking

Hvad er Asset Tracking?

0
Gå til indhold

Asset Tracking handler om at overvåge processer og holde styr på den nøjagtige placering, status, position og andre relevante oplysninger om virksom­hedens aktiver. Aktiver kan defineres afhængigt af din virksomhed og kan være alt fra udstyr og værktøjer til IT-enheder og køretøjer. Aktiv­styring er et andet almindeligt brugt udtryk for Asset Tracking. En telema­tik­løsning digita­li­serer processen med funktioner som GPS-po­sition og brugs­rap­por­tering, så du kan bevare overblikket over dine værdifulde aktiver.

Hvad er forskellen mellem Asset Tracking og Aktiv­styring?

0
Gå til indhold

Asset Tracking og Aktiv­styring er begge vigtige aspekter af flåde­driften, selvom de tjener forskellige formål. Asset Tracking refererer til processen med at overvåge et aktivs position og status i realtid, mens Aktiv­styring omfatter strategisk planlægning og beslut­nings­tagning i forhold til hele et aktivs livscyklus. Effektiv Asset Tracking hjælper med at forbedre Aktiv­styring ved at levere nøjagtige, opdaterede oplysninger om et aktivs position og anvendelse. Disse oplysninger hjælper flåde­o­pe­ra­tører med at træffe velfun­derede beslut­ninger om vedli­ge­hol­delse, udnyttelse og udskiftning af aktiver.

Hvilke aktiver bør der holdes øje med?

0
Gå til indhold

Din organi­sa­tions aktiver kan omfatte en række værktøjer, udstyr, køretøjer og IT-systemer. Aktiver af høj værdi bør overvåges, da det kan være dyrt og forstyr­rende for din virksomhed, hvis de bliver beskadiget eller stjålet. Med telematik kan du holde dine aktiver i god stand med vedli­ge­hol­del­ses­med­del­elser. Du kan også forhindre tyveri via geofen­cing-ad­varsler.

Hvem kan anvende Asset Tracking?

0
Gå til indhold

Der er en lang række virksom­heder, der kan få gavn af Asset Tracking. Bygge- og entre­pre­nør­virk­som­heder kan holde styr på udstyr og tunge maskiner på tværs af bygge­pladser. Transport- og profes­sio­nelle servi­ce­virk­som­heder kan ud over lastbiler holde øje med anhængere og styre, hvordan de bliver udnyttet bedst muligt.

Sundheds­ud­bydere kan overvåge medicinsk udstyr, og uddan­nel­ses­in­sti­tu­tioner kan bruge systemet til labora­to­ri­eudstyr og på den måde sikre, at det bliver på campus.

Hvorfor er sporing af aktiver vigtigt?

0
Gå til indhold

Hvis du har et fuldstændigt overblik over dine aktiver, opnår du to mål: Du sparer tid, og du sparer penge. Du kan få værdifuld indsigt i, hvordan aktiver bliver brugt (hvem, hvornår, hvor, hvordan), og i vedli­ge­hol­del­ses­planer, behovet for nyt udstyr og forebyg­gelse af tyveri. Alle disse uvurderlige oplysninger kan bruges til at analysere virksom­heden og understøtte beslut­nings­pro­cesser og dermed forbedre effek­ti­vi­teten ved at maksimere udnyt­tel­ses­graden af aktiver.

Hvordan fungerer Asset Tracking?

0
Gå til indhold

Der er mange muligheder for sporing af aktiver enten digitalt eller manuelt. Nogle virksom­heder foretrækker pen og papir, mens andre foretrækker at bruge Excel. Den mest effektive metode til at overvåge og spore udnyttelsen af virksom­hedens aktiver er imidlertid at benytte Asset Track­ing-software. Nogle Asset Track­ing-løs­ninger tilbyder mobile appli­ka­tioner og værdi­mærkning, der kan scannes. Med mobil­te­le­fonen kan du spore aktiver, når du er på farten. Mærkningen hjælper dig med at identi­ficere aktiver og skabe forbindelse mellem de fysiske enheder og oplys­nin­gerne i databasen. Der er mange muligheder for mærkning, herunder stregkoder, QR-koder og RFID-mærkning. RFID-mærkning giver flådechefer mulighed for at identi­ficere chauffører og de køretøjer, de bruger.

Hvad er Asset Track­ing-software?

0
Gå til indhold

Asset Track­ing-software benytter GPS til at afgøre aktivernes position. Den forbinder aktivernes placering med de oplysninger, softwaren indsamler om aktiverne. Nogle funktioner omfatter geofencing, som anvender GPS til at definere geografiske grænser. Det er en vigtig funktion, som kan beskytte dine aktiver mod tyveri og uauto­ri­seret brug. Derudover kan sporings­funk­tioner afgøre, ikke kun hvor det aktuelle aktiv befinder sig, men også tidligere positioner for aktiver, hvilket er nyttigt i forbindelse med styring af aktiver og en bedre udnyttelse af aktiver.

Hvad er fordelene ved Asset Track­ing-software?

0
Gå til indhold

Webfleet Asset Tracking giver flåde­che­ferne det fulde overblik over anhængere og aktiver, der bruger brændstof, på et bruger­venligt interface. Vedligehold dine aktivers sikkerhed, værdi og effek­ti­vitet ved hjælp af nøjagtig GPS-po­sition, brugs­rap­por­tering, vedli­ge­hol­del­ses­med­del­elser og meget mere.

Hvorfor skal du bruge Asset Tracking?

0
Gå til indhold

Asset Tracking er altaf­gø­rende for at opretholde dine aktivers sikkerhed og værdi. At vide, hvor dine aktiver er – og hvordan de anvendes – er afgørende for din effek­ti­vitet og indtjening. Asset Tracking, der admini­streres med telematik, sikrer, at du har styr på din organi­sa­tions aktiver. Asset Track­ing-software forenkler dine admini­strative processer og overflø­diggør det kedelige papir­ar­bejde.

Investe­ringen har tjent sig ind i løbet af 6 til 9 måneder

Se, hvordan Webfleet Asset Tracking kan hjælpe din virksomhed

1 Sporings­vis­ningen tegner ikke den præcise rute, som aktiver har kørt.
2 Tilsluttede aktiver har normalt indbyggede motorer.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.