Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height

COVID–19-frissítés

Ügyfél­szol­gá­latunk a megszokott módon elérhető, munka­tár­saink készek, hogy a segítségére legyenek.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

A COVID–19-vírus és az annak világszerte gyakorolt hatása miatti aggodalmak időszakában a legfon­tosabb prioritás a munka­vál­lalók és család­tagjaik jóléte és biztonsága, azonban számunkra ugyanolyan fontos, hogy továbbra is a lehető legjobb módon szolgáljuk ki ügyfe­le­inket.

Vállalatunk

Sok országban a régiókban való mozgást korlátozó intéz­ke­dé­seket hoznak. Emellett partnereink és beszál­lí­tóink alkal­ma­zottai utazási szabad­sá­gának korlátozása az iskolák bezárásával együtt kelle­met­len­sé­geket okoz vállal­ko­zásunk számára is.

Sok ügyfelünk alapvető szerepet játszik a fennálló válság kezelésében. Ilyenek például az orvosi ellátási és egész­ségügyi szolgál­ta­tások, a tűzol­tó­ságok, a közüzemi vállalatok, a szuper­mar­ketek ellátási láncai és a házhozszál­lítási szolgál­ta­tások. Fontos támogatni ezeket a vállal­ko­zá­sokat, hogy továbbra is végezhessék felada­taikat.

Minden szolgál­ta­tá­sunkat továbbra is biztosítjuk ügyfeleink számára. A különleges körül­mé­nyeket figyelembe véve azonban előfor­dulhat, hogy egyes régiókban késések lépnek fel a besze­re­lések terve­zé­sével kapcso­latban.

A következő operatív frissí­té­seket szeretnénk biztosítani Önnek

Tanúsított partnerek általi támogatás |  Technikai ügyfél­szol­gálat |  Platform- / adatköz­pont-szol­gál­ta­tások |  Mobil­há­lózat |  Hardver |  Logisztika |  Beszerelési szolgál­ta­tások

Tanúsított partnerek általi támogatás

Sok ügyfelünk úgy döntött, hogy együtt­mű­ködik valamelyik tanúsított partne­rünkkel. Ők szakmai szolgál­ta­tá­sokat, tanácsadást, infor­ma­tikai tanácsadást és egyéb kiegészítő szolgál­ta­tá­sokat nyújtanak az ügyfeleknek. Ők egyúttal azok is, akik az első kapcsolatot jelentik az ügyfelek számára. Megkerestük a régióbeli tanúsított partne­re­inket, hogy meggyő­ződ­hessünk arról, továbbra is biztosítják szolgál­ta­tá­saikat.

Ha tanúsított partnerének tevékenysége bármilyen előre nem látható ok miatt korlátozott, közvetlenül is kapcsolatba léphet ügyfél­szol­gá­la­tunkkal.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Technikai ügyfél­szol­gálat

Technikai ügyfél­szol­gá­la­tunkat globálisan, különböző helyszí­nekről kezeljük – legtöbb munka­társunk pedig jelenleg otthonról dolgozik, ahol továbbra is hozzáfér a szükséges rendsze­rekhez. Munkaidőnk a szokásos marad, és a megszokott szolgál­tatási szintjeink akadozására sem számítunk. Itt elérhet bennünket: 36 777 49 51. Azért vagyunk itt, hogy támogatást nyújtsunk hétfőtől péntekig, GMT 20:30 és 17:00 között.

Platform- / adatköz­pont-szol­gál­ta­tások

Platform­ja­inkat Német­or­szágból, Lipcséből felügyeljük. Szolgál­ta­tá­sa­inkat aktív/aktív rendszerben működtetjük két adatköz­pontban, biztosítva azok maximális megbíz­ha­tó­ságát. Mindkét adatköz­pontunk, valamint infor­ma­tikai platformunk működését az ISO 27001 szabványnak megfelelően kezeljük, nem csak a digitális világ adatbiz­ton­ságát, de az előre nem látható események üzleti folyto­nos­ságát is figyelembe véve. Két adatköz­pont-be­szál­lí­tónkkal áttekin­tettük a helyzetet, és teljes üzemidőt garantálunk a korábbi szolgál­tatási szinteken. Infor­ma­tikai munka­tár­saink és szolgál­ta­tóink szakemberei is távolról folytatják tevékeny­sé­güket.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Mobil­há­lózat

Telematikai eszközeink és járművezető termi­nál­jaink is mobil­szol­gál­tatói SIM-kár­tyával rendel­keznek. Beszál­lí­tóink bizto­sí­tottak bennünket arról, hogy továbbra is a tőlük megszokott színvonalon biztosítják szolgál­ta­tá­saikat.

Hardver

Legfon­tosabb hardvereink, a LINK dobozok és a PRO jármű­ve­zetői terminálok nagy része Kínában készül. A válság miatt előfordult némi késés, de megfelelő raktár­kész­lettel rendel­kezünk, Kínában pedig a már a szokásos ütemben folyik a termelés, nem számítunk tehát a megren­de­lések terén jelentős késésre.

Webfleet Solutions
untranslated

Logisztika

Raktári szolgál­ta­tá­sa­inkat, a hardverek kiszál­lí­tását és a visszáruk logisz­ti­káját beszál­lí­tóink biztosítják. Nem várható késés, mivel az EU továbbra is garantálja a határokon átnyúló folyamatos árucserét. A határokon átnyúló logisztikát illetően néhány országnak problémái vannak a kiszál­lí­tással, mi azonban közvetlenül az ügyfeleknek szállítunk.

Beszerelési szolgál­ta­tások

Néhány beszerelési partnerünk csökkent kapaci­tással dolgozik, mivel kisebb a kereslet az ügyfelek részéről. A kulcs­fon­tosságú régiókban több partnerrel dolgozunk, ezért több lehető­ségünk van a szükséges beszerelési szolgál­ta­tások nyújtására, jelentős késések így nem várhatók. Kiemelten kezeljük azokat a vállal­ko­zá­sokat, amelyek döntő szerepet játszanak a jelenlegi COVID-19 válság kezelésében.

Webfleet Solutions

Biztosítani szeretnénk Önt, hogy ezekben a nehéz időkben is mindent megteszünk, ami elvárható egy nemzetközi telematikai partnertől, hogy a lehető legjobb módon végezzük eljárá­sa­inkat, a legjobb szolgál­tatási szintek biztosítása érdekében. Nagyra értékeljük annak megértését, hogy a jelenlegi körülmények között a váratlan események hatással lehetnek a szolgál­tatási szintekre, amelyet a lehető legha­té­ko­nyabb módon igyekszünk kezelni.

Szorosan figyelemmel kísérjük a helyzetet, és tájékoz­tatni fogjuk, ha a következő napokban bármi megváltozik.

Ha bármilyen további problémája vagy kérdése merülne fel, kérjük, forduljon vele munka­tár­sa­inkhoz és/vagy tanúsított partneréhez.

Legutóbbi frissítés: július 2.

You are using an outdated browser

Please upgrade to a modern web browser to use this site.

Update now