Üzleti integráció

Integrálja a jármű­park­ke­zelést a meglévő, harmadik féltől származó megol­dá­sokkal

A Webfleet segít­sé­gével hatéko­nyabban dolgozhat az egész vállalati infra­struk­tú­rában, nem csak a járműpark esetében.

Tegye elérhetővé a jármű­par­ka­datok által nyújtott lehető­sé­geket a munkatársak és a részlegek közötti nagyobb együtt­mű­ködés érdekében. A nyílt forrás­kódnak köszön­hetően testre szabhatja a folya­ma­tokat a vállal­ko­zásnak megfelelően, vagy egyszerűen kiaknáz­hatja a partner­há­ló­zaton keresztül kínált meglévő integ­rá­ciókat.

Üzleti integrációs funkciók

Irodai megoldások

A WEBFLEET.connect segít­sé­gével háttér­rend­szereit az út hasznos adataival gazda­gít­hatja a járműveiről, a pozícióiról és munka­ere­jéről, ideértve az érkezési időket, a munkaidőt, a kilomé­ter­költ­séget és egyebeket. Szoft­ve­rekkel és hardve­rekkel foglalkozó partnereink több tucat alkalmazást kínálnak az azonnali integráció érdekében.

untranslated
untranslated

Jármű­meg­ol­dások

Többet teszünk a járművek és az iroda közötti kapcsolat megte­rem­té­sénél. Azt is lehetővé tesszük, hogy más eszközöket csatla­koz­tasson háttér­rend­sze­reihez a LINK.connect haszná­la­tával. Engedé­lyezze a harmadik féltől származó hardve­reknek, hogy Blueto­oth-on keresztül kommu­ni­kál­janak a LINK nyomkö­vetési eszközzel, és további adatokat gyűjt­hes­senek a járműből és annak környe­ze­téből hőmér­sék­let-ér­zé­ke­lőkkel, gumiab­roncs­nyo­mással, vonal­kód-be­ol­va­sással, RFID megoldással és még sok mással.

Üzleti alkal­ma­zások

A PRO 8 eszközök segít­sé­gével digita­li­záljuk a mobil munkaerejét, így mindenki könnyebben tájéko­zódhat és naprakész maradhat.

A konkrét üzleti alkal­ma­zá­sokat a PRO.connect API-n keresztül is futtathatja, amely lehetővé teszi a PRO 8 alkal­ma­zá­sainak saját háttér­rend­sze­reivel való integ­rá­lását.

További információk a PRO 8-ról⁠
untranslated

Webfleet API-k

A Webfleet három hatékony API-val rendelkezik, amelyek elősegítik vállal­ko­zá­sának fejlődését.

WEBFLEET.connect

Integrálja a Webfleet megoldást irodai alkal­ma­zá­saival.

LINK.connect

Csatla­kozzon harmadik féltől származó Blueto­oth-esz­kö­zökhöz, és továbbítsa a terepen szerzett adatokat a háttér­rend­szerbe.

PRO.connect

Használjon mobil­al­kal­ma­zá­sokat a PRO 8 Jármű­ve­zetői terminálon a munka­fo­lyamat minden lépésének digita­li­zá­lá­sához.

Fejlesztői erőforrások

Látogasson el a fejlesztői erőfor­rá­sokat tartalmazó oldalainkra, és találjon meg mindent, amire szüksége van a fejlődés azonnali megkez­dé­séhez.

Fő funkciók és előnyök

Alkal­ma­zások tovább­fej­lesztése

Használja ki a teljesen össze­kap­csolt járműpark- és munka­erő-me­nedzsment megoldást.

Gyors integráció

Valósítsa meg megoldását gyorsan és egyszerűen.

Dolgozzon okosabban

Szabja személyre munka­fo­lya­matait mind az úton, mind az irodában.

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.