Co je digitální tachograf?

Digitální tachografy jsou zařízení, která automaticky zazna­me­návají aktivitu, například údaje o době, rychlosti a vzdálenosti cesty. Toto zařízení se instaluje do vozidel a sleduje je, jakmile se dají do pohybu. Digitální tachografy zazna­me­návají různá data o vozidle a řidiči, což je zásadní pro dodržování předpisů ohledně pracovní doby řidičů.

Digitální tachografy automaticky zajišťují dodržování předpisů za správce vozového parku. Společnosti, které nedodrží předpisy ohledně pracovní doby řidičů, riskují pokuty a v extrémních případech i odnětí svobody. Dále v některých situacích, například při opakovaném porušení předpisů, může dojít k odebrání licence k provozu.


Kdy se digitální tachografy začaly používat?

Kdy se digitální tachografy začaly používat?

Tachografy nejsou novinkou, první analogová zařízení tohoto typu se používala od 50. let. V současnosti musí mít všechna příslušná vozidla vyrobená v EU od roku 2005 digitální tachograf.

Ale od června 2019 vyžadují nařízení, aby mělo každé nové vozidlo smart tachograf. Smart tachografy mají rozšířené funkce, například vylepšené zabezpečení, efektivitu a otevřené rozhraní pro další služby. Dále pomáhají zjednodušit proces kontroly díky speci­a­li­zo­vanému komuni­kačnímu systému s krátkým dosahem.

Jak digitální tachografy fungují?

Jak digitální tachografy fungují?

Digitální tachografy chrání bezpečnost řidičů a dalších účastníků silničního provozu tím, že zajišťují, aby byli všichni řidiči ve stavu způsobilém k provozu vozidel. Zároveň podporují zdravou soutěž, protože manažeři nemohou nutit řidiče, aby pracovali nadměrně dlouho.

Digitální tachografy zazna­me­návají všechna data o vozidlu a řidiči do interní paměti i na ID kartu řidiče. Tato data se dokumentují pomocí tří různých součástí: karty tachografu, pohybových čidel a jednotky ve vozidle.

Digitální tachografy shromažďují různé typy dat, zejména registrační číslo vozidla, aktivitu řidiče, například přestávky a dostupnost, a události, jako je překročení rychlosti, jízda bez karty řidiče a nepovolená manipulace. Data z digitálních tachografů je nutné pravidelně stahovat a analyzovat. Interval činí maximálně 28 dní u každého řidiče a maximálně 90 dní u každého vozidla.


Software pro digitální tachograf

Software pro digitální tachograf pomáhá správcům vozového parku snížit adminis­tra­tivní práce díky automa­tickému stahování. Ruční stahování dat z tachografu může být časově náročné a odvádět pozornost od důleži­tějších činností. Naše řešení WEBFLEET Tachograph Manager je spolehlivá a univerzální služba, která zjedno­dušuje stahování z digitálních tachografů.

Služba Tachograph Manager pomáhá stahovat, analyzovat a archivovat data z tachografů. S automa­tickým stahováním dat můžete maxima­li­zovat produk­tivitu a snáze dodržovat termíny. Dále máte přístup k datům o vozidle a řidiči v přehledném formátu a můžete tak dodržovat nařízení ohledně pracovní doby řidičů. Navíc naše řešení vždy uchovává všechna vaše data v bezpečí na jednom místě.

Chcete vědět, jak vám může služba Tachograph Manager pomoci? Další informace o našem řešení digitálního tachografu