LINK 105

Tilvalgsenhed med brænd­sto­fop­lys­ninger

Optimeret til

Kræver LINK 410, LINK 510, LINK 710, LINK 740.

 • Brænd­sto­fover­vågning i realtid
 • Rappor­tering om CO₂-udledning
 • Rapporterer diagno­sti­ce­rings­fejl­koder for køretøj og motor
 • Under­støt­telse af Active Driver Feedback
 • Hurtig instal­lation i køretøjets OBD-II-port
 • Fungerer sammen med en LINK-enhed til sporing af køretøjer

Fordele

LINK 105 er en nem og effektiv metode til at skaffe sig vigtige køretøjsdata. LINK 105 rapporterer køretøjs­op­lys­ninger som f.eks. brænd­stof­forbrug, CO2-udled­ninger og motor­fejl­koder. Med Webfleet får du adgang til nyttige rapporter og oversigter som beslut­nings­grundlag for videre handling.

Få en præcis oversigt over, hvordan din bilpark klarer sig i forhold til brænd­stof­forbrug

Gør det muligt for dine medar­bejdere at udvikle en mere effektiv og profes­sionel kørestil

Skær ned på brændstof- og vedli­ge­hol­del­ses­ud­gif­terne ved at holde øje med køretø­jernes tilstand

Imponer kunderne ved at vise dem din miljø­venlige tilgang

LINK 105 er nem at installere. Du kan helt enkelt slutte den til køretøjets standard OBD-II-port i de fleste lette erhvervs­kø­re­tøjer.*

Hvordan fungerer det?

LINK 105

LINK 105-enheden er en lille enhed, der er nem at installere i et let erhvervs­kø­retøj via køretøjets standard OBD-II-port. Den aflæser oplysninger fra køretøjets motor og rapporterer følgende oplysninger til Webfleet*:

 • Effektiv udnyttelse af brændstof
 • CO₂-udledning
 • RPM
 • Motor­fejl­koder
link105
link7x0 link105

LINK 105- + LINK-enhed til sporing af køretøjer

 • LINK 105 er en tilfø­jel­ses­enhed til vores enheder til sporing af køretøjer - LINK 410/510/740. Den opretter forbindelse til LINK-en­heden til sporing af køretøjer via Bluetooth.
 • Sammen giver LINK og LINK 105 dig al den viden, du har brug for til at admini­strere en mere miljøvenlig, sikker og effektiv bilpark.
 • LINK-en­heden til sporing af køretøjer logger, hvornår, hvor og hvordan et køretøj køres.

Du bliver præsenteret for alle oplysninger via Webfleet. I Webfleet er der let oversku­elige oversigter, så du ved, hvornår du skal gribe ind. Du kan også bruge Webfleet’s konfi­gu­rerbare rapporter til at analysere forholdene nærmere og evt. finde muligheder for effektive forbed­ringer.

Rapporter og oversigter

Dashboard

Se alle brænd­stof­re­la­terede KPI'er med et enkelt blik på en letover­skuelig oversigt. Find tendenser og referencer for ydeevne for at finde ud af, om det er nødvendigt at skride ind.

wf dashboard
ttb fuel consumption report

Rapport over brænd­stof­forbrug

Overvåg brænd­stof­for­bruget for din flådes køretøjer, og se nemt usædvanlige hændelser

Om rapporten om brænd­stof­forbrug:

 • Rapport om brænd­stof­forbrug indeholder en detaljeret oversigt over, hvor meget brændstof køretøjerne anvendte pr. dag i den valgte periode.

OptiDri­ve-rapport

Overvåg kørsel­sadfærd for at få et klart billede af chaufførens indsats mht. sikker og miljø­mæssigt forsvarlig kørsel.

Denne rapport indeholder:

 • Chaufførens præstation for brænd­stof­forbrug, tomgang, hårdhændet kørsel og for høj fart vises i en grafisk oversigt.
 • Et oversku­eligt diagram viser chaufførens udvikling over tid ved hjælp af OptiDri­ve-va­ri­ab­lerne.
 • Omfattende oversigter viser oplysninger om afstand, kørselstid og brænd­stof­forbrug sammen med OptiDri­ve-in­di­ka­tor­o­p­lys­ninger.
 • Sorteres daglig: brænd­stof­forbrug, spildt brændstof, hårdhændet kørsel, for høj fart og tomgang
ttb optidrive report
ttb maintenance report

Rapport om vedli­ge­hol­delse af køretøj

Planlæg og kontroller, når dine køretøjer skal undergå yderligere vedli­ge­hol­del­ses­ar­bejde.

Vedli­ge­hol­del­ses­rap­porten viser en oversigt over de planlagte vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver. Opgaver kan være overda­terede, fuldførte eller åbne. Status for opgaver, datoen for sidste udførelse og deres næste planlagte dato vises i en klar oversigt. Vha. disse oplysninger kan du overvåge vedli­ge­hol­del­ses­in­ter­val­lerne for køretøjerne i din flåde, planlægge værksteds­besøg og oprette et arkiv med vedli­ge­hol­del­ses­hi­sto­rikken.

Meddelelser om vedli­ge­hol­delse af køretøj

Bliv advaret, når køretøjet rapporterer fejlkoder. Få besked i realtid om køretøjets diagno­sti­ce­rings­fejl­koder (DTC’er) for at sikre, at dine køretøjer er ordenligt vedli­ge­holdt og sikre under kørsel på vejen.

Følgende er eksempler på fejlkoder, som dine køretøjer kan rapportere:

 • P0115 Fejl i motor­kø­le­væ­skens tempe­ra­turkredsløb
 • P0217 Tilstand med for høj temperatur i motor
 • P0230 Fejl i brænd­stof­pumpens primære kredsløb
 • P0620 Fejl i genera­torens styre­kredsløb
 • P1181 Fejl i brænd­stof­for­sy­nings­sy­stemet, høj
untranslated

Investe­ringen har tjent sig ind i løbet af 6 til 9 måneder

Tal med en rådgiver, og find ud af, hvordan en LINK-enhed kan gavne din flåde.

* LINK 105 fungerer i personbiler og lette erhvervs­kø­re­tøjer. Kontakt os for at sikre, at dine køretøjer er kompatible.* Kræver en LINK 410/510.