Vad är övervak­nings­system för däcktryck (TPMS)?

Övervak­nings­system för däcktryck kan ha stor betydelse för att utöka däckens livslängd. De bibehåller rätt däcktryck och håller fordonet säkert ute på vägarna så att du kan undvika stille­ståndstid. De är utformade för att övervaka däckens lufttryck eller temperatur och varnar dig om de upptäcker något avvikande, till exempel för lågt tryck.

Övervak­nings­sy­stemet för däcktryck (Tyre Pressure Monitoring System, TPMS) registrerar däcktrycket i realtid så att förare och vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer kan hålla ett öga på fordonen för att säkerställa att de är säkra och i bra skick. Den här artikeln går igenom hur TPMS fungerar, varför fordon har ett sådant och fördelarna med det.

Hur fungerar övervak­nings­system för däcktryck?

Hur fungerar övervak­nings­system för däcktryck?

Med övervak­nings­system för däcktryck menas ett fordons­mon­terat system som kan utvärdera däckens tryck eller tryck­va­ri­a­tioner över tid och överföra motsvarande information till användaren när fordonet är igång.

TPMS rapporterar information om lufttrycket till föraren, antingen genom en mätare, ett piktogram eller en enkel varnings­lampa för lågt tryck på instru­ment­pa­nelen.

När TPMS används tillsammans med online­pro­gramvara för vagnparks­han­tering. Data om uppmätt tryck för varje hjul skickas till en molnbaserad online­lösning som vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören hanterar. Om ett däck har för lågt tryck kan ett meddelande skickas till både vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören och föraren så att däcket kan pumpas.

Övervak­nings­system för däcktryck kan delas in i två kategorier: direkt TPMS och indirekt TPMS.

Direkt TPMS

Direkt TPMS övervakar lufttrycket med hårdva­ru­sen­sorer, som vanligtvis är monterade i hjulet. Det kan även övervaka däcktem­pe­ra­turen. Direkt TPMS samlar in däckdata och överför dem till en central kontroll­modul där de analyseras, tolkas och sedan skickas till förarens instru­ment­panel om däcktrycket är lägre än det ska vara.

Fördelarna med direkt TPMS är bland annat:

 • Det tillhan­da­håller faktiska uppmätta däcktryck
 • Det är mer exakt än indirekt TPMS
 • Längre batteritid (ungefär tio år)
 • Behöver inte nollställas ens efter däckskifte och pumpning

Nackdelar med direkt TPMS:

 • Dyrare än indirekt TPMS
 • Om batteriet töms måste hela sensorn bytas ut
 • Sensorerna kan skadas vid montering/borttagning

Indirekt TPMS

Indirekt TPMS mäter inte fysiskt tryck, utan använder program­va­ru­ba­serade system för att utvärdera och kombinera befintliga sensor­sig­naler, till exempel data för hjulhas­tighet, ABS-bromsar, accelero­metrar och drivlina. När ett däck har lågt tryck rullar det med en annan hastighet än de andra däcken. Program­varan känner av det och tänder indika­tor­lampan på instru­ment­pa­nelen.

Fördelarna med indirekt TPMS är bland annat:

 • Däcktrycket mäts genom hjulens rotations­has­tighet
 • Relativt billigt jämfört med direkt TPMS
 • Kräver mindre underhåll genom åren än direkt TPMS

Nackdelar med indirekt TPMS:

 • Kan fungera felaktigt vid byte till ett större eller mindre däck
 • Måste nollställas när ett däck har pumpats och efter rutin­mässigt däckskifte
 • Kan vara otill­för­litligt eftersom däck slits ojämnt

Varför har fordon övervak­nings­system för däcktryck?

Varför har fordon övervak­nings­system för däcktryck?

Förutom att bidra till säkra körför­hål­landen ger TPMS prediktiv däckhan­tering, vilket gör att problem som långsamt läckage eller avvikande däcktryck upptäcks innan de leder till dyra repara­tioner eller stille­ståndstid. När ett däck har för lågt tryck drar det ofta mer bränsle. Därför kan du även spara bränsle och minska däcksli­taget om du behåller rätt tryck i däcken.

Det i sin tur gör att du kan kapa drift­kost­na­derna, köra säkrare på vägarna och minska miljöpå­verkan. Och med mindre risk för haveri minskar risken för service­av­brott.

Värt att notera är också att TPMS är ett EU-krav för nya personbilar sedan 2014, dock bara vid tidpunkten för försäljning.

wfs advanced tyre technology

Avancerad däckteknik: vad innebär det för din vagnpark?

wfs advanced tyre technology

Vår senaste e-bok gör en djupdykning i lösningar, design och material som optimerar däckpre­standa, och hur detta kan påverka din vagnparks hållbarhet, säkerhet och kostnads­ef­fek­ti­vitet.

Ladda ner guide