Zarządzanie flotą pojazdów dla firm każdej wielkości

Webfleet należy teraz do firmy Bridgestone

Zarządzanie flotą pojazdów dla firm każdej wielkości

Webfleet należy teraz do firmy Bridgestone

Firma Webfleet należy do czołowych dostawców rozwiązań telema­tycznych na świecie zajmujących się rozwią­za­niami do zarządzania flotą, telematyką transportu drogowego i usługami typu Connected Car.

Jej wielo­krotnie nagradzane rozwiązanie Webfleet do zarządzania flotą jest używane przez firmy każdej wielkości w celu poprawy wydajności pojazdów, oszczę­dzania paliwa, wspierania kierowców i zwiększenia ogólnej efektyw­ności całej floty.

Oprócz tego Webfleet dostarcza profi­lo­wanych usług dla branży ubezpieczeń, najmu i leasingu samochodów, importerów samochodów oraz firm świad­czących usługi innym przed­się­bior­stwom i klientom indywi­du­alnym.

Główne korzyści wynikające z zarządzania flotą pojazdów

Znaj bieżące lokalizacje swoich pojazdów 24 godziny na dobę

Dzięki monito­ro­waniu i lokali­zo­waniu w czasie rzeczy­wistym

Zaoszczędź nawet 20% na kosztach paliwa i przeglądów

Dzięki monito­ro­waniu i anali­zo­waniu stylu jazdy

Łatwa integracja z istniejącym oprogra­mo­waniem i sprzętem

Umożliwia optyma­li­zację całego procesu biznesowego

Skróć czas jazdy i zopty­ma­lizuj trasy dostaw

Dzięki profe­sjo­nalnej nawigacji z aktualnymi infor­ma­cjami drogowymi

Popraw poziom usług

Dzięki dynamicznemu przydzie­laniu zadań i łatwej komunikacji z kierowcami

Zapewnij sobie zgodność z przepisami

Dzięki rejestro­waniu przebiegów i czasu pracy oraz możliwości pobierania danych tachografu

Jak działa system zarządzania flotą pojazdów?

Webfleet to platforma internetowa łącząca biuro i pojazdy. Jej funkcjo­nalność można rozszerzyć, dodając różne instalowane w pojazdach urządzenia teleme­tryczne i terminale kierowcy.

Webfleet na bieżąco dostarcza aktualnych informacji o lokalizacji pojazdów, umożliwia bezpo­średnią komunikację z kierowcami, polepsza styl jazdy kierowców oraz pomaga opracować lepsze trasy dostaw, dzięki czemu oszczędza paliwo i czas.


Webfleet w chmurze na dowolnym urządzeniu

Pulpit, mapy, raporty i możliwość integracji z oprogra­mo­waniem innych firm

Urządzenie LINK do monitoringu pojazdów

Montowane wewnątrz pojazdu

Opcjonalne: PRO Terminal kierowcy

Na desce rozdzielczej w pojeździe — z systemem nawiga­cyjnym lub bez

ttt vehicle telematics sermain

Pobierz podręcznik o rozwią­za­niach do zarządzania flotą pojazdów

ttt vehicle telematics sermain

Czym jest zarządzanie flotą pojazdów i jakie korzyści przynosi?

Pobierz dokument

60 000 firm oszczędza dzięki usłudze Webfleet

Większe bezpieczeństwo dzięki Webfleet Video
Tomasz Oleśków, GTV BUS
Sprawne zarządzanie flotą EV.
Marcin Krysiński, Mihiderka
Konkurencyjność, satysfakcja klientów i bezpieczeństwo pracowników.
Artur Jasek, Jasek Express Delivery

Czas na oszczęd­ności

Zwrot z inwestycji następuje zwykle w okresie od 6 do 9 miesięcy