Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

Connected car dla firm leasin­gowych

Inteli­gentne dane. Inteli­gentna mobilność.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Sektor leasingu pojazdów jest pełen wyzwań.

Informacje są niezwykle cenne, ponieważ pozwalają nie tylko kontrolować koszty, ale także skutecznie zarządzać pojazdami zarówno pracownikom działów admini­stra­cyjnych firmy, jak i sprzedawcom i przed­sta­wi­cielom mającym regularny i bezpośredni kontakt z klientami. Dostęp do aktualnych informacji jest kluczem do wydajności operacyjnej przed­się­biorstwa, np. w kontekście ustalania harmo­no­gramów serwisowych lub usuwania pojazdów z ewidencji floty.

Nasze usługi dla samochodów typu connected car są oparte na chmurze oblicze­niowej. Dzięki temu dają Tobie, Twoim klientom i ich kierowcom dostęp do aktualnych informacji na temat przebiegu pojazdu, kondycji silnika, potrzeb serwisowych i wydajności.

Najważ­niejsze potencjalne korzyści

Obniż koszty utrzymania

  • Dostęp do licznika przeje­chanych kilometrów oraz danych serwisowych pojazdu pomaga lepiej przewidywać cykle serwisowe.
  • Wspiera podej­mo­wanie działań prewen­cyjnych w celu zmini­ma­li­zo­wania kosztów napraw i optyma­li­zacji wartości posiadanej floty.

Popraw jakość obsługi klienta

  • Narzędzia pozwalające skrócić czas przestoju pojazdów
  • Zaoferuj klientom informacje pozwalające podnieść poziom bezpie­czeństwa, zwiększyć skuteczność i poprawić styl jazdy
  • Dostarcz dokładnych i szcze­gó­łowych danych, aby uprościć procesy związane z zarzą­dzaniem

Optyma­li­zacja procesów związanych z usuwaniem pojazdów z ewidencji floty

  • Connected car daje dostęp do danych, które pomagają ustalić pojazdy przezna­czone do usunięcia z ewidencji floty.

Uprość wewnętrzne procesy admini­stra­cyjne

  • Pomaga uprościć złożone zadania i wspomaga procesy podatkowe.
  • Zwiększa kontrolę nad kosztami ubezpie­czenia dzięki łatwiej­szemu zarządzaniu terminami wygaśnięcia umów.

Connected car Webfleet Solutions dla firm leasin­gowych

Bezpro­blemowo integruj się z istnie­jącymi systemami oprogra­mo­wania, od gotowych zestawów zarządzania zasobami do aplikacji stworzonych na zamówienie. Dostęp do wymaganych danych za pośred­nictwem intuicyjnych interfejsów ułatwia pracę Tobie oraz Twoim klientom i ich kierowcom.

NEXTFLEET da Ciebie

NEXTFLEET to intuicyjny w obsłudze interfejs, który zwiększa kontrolę nad pojazdami dzięki funkcjom dynamicznego rapor­to­wania. Podnosi to jakość obsługi klientów i optyma­lizuje procesy związane z zarzą­dzaniem zasobami i admini­stracją.

Dowiedz się więcej o NEXTFLEET
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

WEBFLEET dla Twoich klientów

Nasze flagowe rozwiązanie do zarządzania flotą WEBFLEET jest teraz dostępne także dla Twoich klientów.

  • Kompleksowy zestaw raportów i czytelnych pulpitów pozwala podnieść jakość obsługi klientów oraz obniżyć koszty związane z paliwem, serwisem i admini­stracją.
  • Wyższy poziom bezpie­czeństwa kierowców dzięki OptiDrive 360.
Dowiedz się więcej o WEBFLEET

Aplikacje dla kierowców

Aplikacje TomTom dostarczają kierowcom informacje na temat podróży i stylu jazdy, a ponadto są wyposażone w przydatne narzędzia do odnaj­dy­wania pojazdu, podglądu karty drogowej i sprawdzania stanu technicznego pojazdu. Generują one wewnętrzną potrzebę imple­men­tacji narzędzi telema­tycznych w firmie.

Dowiedz się więcej o aplikacjach dla kierowców
Webfleet Solutions

Poproś o kontakt telefo­niczny

Dowiedz się, w jaki sposób technologia connected car może przynieść korzyści Twojej firmie

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz