Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

Connected car dla firm ubezpie­cze­niowych

Ostrożna jazda. Dopasowane składki.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Rynek ubezpieczeń komuni­ka­cyjnych dla klientów indywi­du­alnych i korpo­ra­cyjnych czeka okres przemian. Firmy ubezpie­cze­niowe mogą teraz wykorzystać potencjał drzemiący w danych pocho­dzących z samochodów typu connected car w celu optyma­li­zacji kampanii marke­tin­gowych i polityk cenowych.

Oparte na chmurze oblicze­niowej usługi Webfleet Solutions dla connected car pozwalają tworzyć sperso­na­li­zowane produkty ubezpie­cze­niowe UBI (ang. usage based insurance), w których wysokość składki jest wyliczana na podstawie analizy stylu jazdy kierowcy. Zachęć swoich klientów do analizy własnych zachowań drogowych i ich ewentualnej poprawy. Może się to przełożyć na ograni­czenie liczby wypadków, zmniej­szenie liczby roszczeń i podnie­sienie rentowności Twojej firmy.

+

Najważ­niejsze potencjalne korzyści

Udosko­nalone polisy ubezpie­cze­niowe

 • Popraw swoją strategię oceny ryzyka i monitoruj wszystkie aspekty stylu jazdy.
 • Promuj bezpieczną jazdę, aby ograniczać liczbę roszczeń.
 • Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób należących do grupy podwyż­szonego ryzyka, np. młodych i świeżo upieczonych kierowców.
 • Pomaga zmniejszyć liczbę oszustw i szybciej analizować wypadki.

Pozwala zwiększyć lojalność klientów

 • Powia­da­mianie ubezpie­czy­cieli lub centrów obsługi telefo­nicznej dzięki transferowi danych o wypadku​w czasie rzeczy­wistym.
 • Oferuj atrakcyjne cenowo składki ubezpie­cze­niowe dla poszcze­gólnych polis, zachowując przewagę nad konkurencją.
 • Niższe ryzyko kradzieży szczególnie zagrożonych pojazdów.

Przewaga nad konkurencją

 • Obniż koszty holowania i zopty­ma­lizuj pomoc drogową dzięki błyska­wicznym powia­do­mieniom o awarii pojazdu.
 • Zacznij na niewielką skalę i stopniowo rozszerzaj zakres działal­ności. Zyskaj finansową elastyczność dzięki naszemu modelowi płatności. Płacisz tylko za to, czego używasz.
 • Twórz nowe źródła dochodów dzięki dodatkowym usługom, takim jak pomoc drogowa, prywatny telefon alarmowy czy usługi naprawcze.

Korzystaj z możliwości ubezpieczeń bazujących na danych

Nasze usługi dla connected car pozwalają na bezpro­blemową integrację istotnych danych klientów prywatnych i korpo­ra­cyjnych z systemami funkcjo­nu­jącymi w firmie dzięki otwartej platformie API.

Integracja biznesowa

 • Bezpro­blemowa integracja danych telema­tycznych z istnie­jącymi systemami firmowymi zapewnia wygodny i scentra­li­zowany dostęp do danych klientów.​
 • Nasze interfejsy API są wykorzy­stywane przez wielu integra­torów systemów i dostawców oprogra­mo­wania, co pozwala na tworzenie aplikacji dedyko­wanych dla Twojej firmy.
 • Gromadź dane o kierowcach w sposób scentra­li­zowany, aby uzyskać informacje na temat ich zachowań i stylu jazdy.
Dowiedz się więcej o integracji przed­się­biorstwa
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Obsługa aplikacji zwiększa bezpie­czeństwo na drodze

Zapewnij klientom informacje o stylu jazdy oraz dane pojazdu. Korzystając z łatwych do wdrażania interfejsów API i narzędzi SDK, stwórz własną aplikację, która będzie dostarczać danych dotyczących:

 • Wyników kierowcy
 • Sposobu użytkowania pojazdu
 • Powiadomień o wypadku/ telefonów alarmowych (eCall)
 • Wezwanie pomocy drogowej (b-Call)
Dowiedz się więcej o aplikacjach dla kierowców

Rozwiązania partnerskie

AppDrive obsługiwana przez Webfleet Solutions

Nasi partnerzy branżowi

Poproś o kontakt telefo­niczny

Dowiedz się, jakie korzyści technologia Connected Car może przynieść Twojej firmie.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz