Objaśnienie terminu HOS (czas pracy)

Termin „czas pracy” odnosi się do przepisów wprowa­dzonych w życie przez organy nadzorujące ruch drogowy. Więcej informacji o tych przepisach, ich znaczeniu i sposobie ich przestrze­gania znajduje się w naszej witrynie inter­ne­towej.

Czym jest HOS (czas pracy)?

Czym jest HOS (czas pracy)?

Termin HOS (czas pracy) odnosi się do przepisów wprowa­dzonych w życie przez organy nadzorujące ruch drogowy. Zasady te dotyczą zarówno kierowców ciężarówek, jak i doręczy­cieli pocztowych oraz kierowców autobusów miejskich i szkolnych. Oprócz przepisów dotyczących czasu pracy mogą mieć również zasto­so­wanie różne lokalne przepisy, w zależności od miejsca podróży pojazdu.

Czas pracy może być rejestrowany ręcznie lub za pomocą elektro­nicznego systemu monito­ro­wania, który automa­tyzuje proces dokumen­tacji. Przepisy zapewniają harmo­no­gramy, które synchro­nizują się z zalecanymi cyklami snu, a także gwarantują określoną liczbę dni wolnych w ciągu całego tygodnia pracy. Wytyczne dotyczące czasu pracy (HOS) dotyczą każdego pojazdu o masie większej niż 4,5 tony (10 000 funtów).

Dlaczego czas pracy (HOS) jest ważny?

Dlaczego czas pracy (HOS) jest ważny?

Czas pracy to przede wszystkim kwestia bezpie­czeństwa. Chodzi o to, aby ograniczyć zmęczenie kierowców i możliwość wystąpienia wypadków drogowych. Staty­stycznie rzecz biorąc, długie godziny za kierownicą wiążą się z większym prawdo­po­do­bień­stwem wystąpienia wypadków.

Wytyczne dotyczące czasu pracy (HOS) są również tak ustawione, aby odpowiadały rytmowi dobowemu. Wzorzec ten wskazuje, że ludzie doświad­czają senności lub ograni­czonej percepcji przez określoną ilość czasu w ciągu dnia. Wytyczne dotyczące czasu pracy (HOS) są między innymi ustanawiane w celu zapewnienia, aby kierowcy byli jak najbardziej wypoczęci, gdy kierują pojazdami.

Co się stanie w przypadku naruszenia wytycznych dotyczących czasu pracy (HOS)?

Co się stanie w przypadku naruszenia wytycznych dotyczących czasu pracy (HOS)?

Wytyczne dotyczące czasu pracy są egzekwowane na wiele różnych sposobów. Na trasach kierowcy są prawnie zobowiązani do stawiania się do kontroli na stacjach ważenia, gdzie mogą być sprawdzane ich karty drogowe. Dodatkowo patrole drogowe mają prawo do zatrzy­my­wania kierowców w celu wyrywkowej kontroli ich kart drogowych. Gdy czas pracy nie jest zgodny z przepisami, kierowca zostanie zmuszony do wymaganego odpoczynku.

Jeśli okaże się, że kierowca wielo­krotnie naruszył wytyczne dotyczące czasu pracy (HOS), może zostać ukarany grzywną. Grzywny mogą się różnić w zależności od państwa, a także od rodzaju wykroczenia. W niektórych przypadkach mogą one być bardzo wysokie, a notoryczne nieprze­strze­ganie przepisów może nawet prowadzić do zawieszenia działal­ności.

Webfleet Solutions i czas pracy (HOS)

Webfleet Solutions i czas pracy (HOS)

Webfleet Solutions ma w swojej ofercie produkty, które zostały zapro­jek­towane w celu ułatwienia przestrze­gania wytycznych dotyczących czasu pracy (HOS). Dzięki cyfrowym kartom drogowym informacje mogą być dokumen­towane i przecho­wywane za pomocą aplikacji mobilnych. Można je również przeglądać zdalnie, dzięki czemu zarządzanie flotą pojazdów jest bardziej intuicyjne i prostsze.

Dzięki odpowied­niemu sprzętowi nigdy nie zostawisz przypadkowi kwestii zgodności z przepisami dotyczącymi czasu pracy.

wfs transport drivers whitepaper

Bezpłatny przewodnik o zarządzaniu kierowcami

wfs transport drivers whitepaper

Jak zadbać o zadowolenie, zdrowie i wydajność kierowców.

Pobierz nasz przewodnik