Panel odbudowy mobilności flot komer­cyjnych

Cotygo­dniowe dane prezen­tujące zmiany w aktywności trans­por­towej firm w Europie i Ameryce Północnej

Wprowadzone przez rządy ograni­czenia są łagodzone, a gospodarka w wielu regionach zaczyna się otwierać. Jaki to będzie mieć wpływ na powrót do działal­ności przed­się­biorstw, sektorów i ożywienie gospodarek? Webfleet i Geotab połączyły i przeana­li­zowały dane z trzech milionów pojazdów w Europie i Ameryce Północnej. Wyniki tych analiz dostarczają wnikliwych informacji, tym samym wspierając przed­się­biorstwa i rządy w planach odbudowy.

Jak korzystać z Panelu

Zestawienie pokazuje poziomy aktywności flot dla UE, USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Niderlandów, Polski, Francji, Włoch, Hiszpanii, Meksyku i Kanady. Dane można również filtrować, co pozwala sprawdzić jak bardzo zostały dotknięte przez COVID-19 poszcze­gólne segmenty rynku, takie jak transport, usługi profe­sjo­nalne czy branża budowlana. Wybierz kraj z rozwijanego menu i zobacz wyniki dla danego regionu.

Wspólny wysiłek

Współpracę przy tym projekcie podjęły dwie największe na świecie firmy z branży zarządzania flotą. Połączenie sił obu firm zapewniło wiedzę, opartą na danych, która byłaby nieosią­galna w inny sposób.

Potrze­bujesz więcej informacji na temat tego raportu? Skontaktuj się z nami pod adresem dashboard@webfleet.com