Czym jest całkowita masa pojazdu?

Całkowita masa pojazdu to całkowita masa dużych ciężarówek, ciągników siodłowych z naczepą i innych dużych pojazdów. To bardzo ważna zmienna, którą zarzą­dzający flotą muszą uwzględnić, aby zapewnić bezpie­czeństwo na drodze. Ważne jest, aby ładunek nie był zbyt ciężki ani nierów­no­miernie rozłożony, gdyż w przeciwnym razie kierowca i inne osoby znajdujące się na drodze będą narażone na niebez­pie­czeństwo.

Ponadto, aby zagwa­ran­tować zachowanie równo­miernie rozłożonej całkowitej masy pojazdu, istnieją przepisy, których producenci i operatorzy flot muszą przestrzegać. Ten artykuł wyjaśnia, czym jest całkowita masa pojazdu, jak ją obliczyć oraz jakie są przepisy dotyczące jej przestrze­gania.

Jak obliczyć masę całkowitą pojazdu?

 • Pierwszym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest dopusz­czalna masa całkowita (ang. gross vehicle weight rating, GVWR), która stanowi system oceny uwzględ­niający różne kategorie pojazdów, od lekkich, małych ciężarówek po ciężarówki ciągnące duże przyczepy. Jest to ważny element bezpie­czeństwa dla osób zarzą­dza­jących flotą. Można go podzielić na dwa oddzielne kryteria.

  1. Ciężar własny pojazdu
  2. Masa opcjo­nalnych akcesoriów samochodu ciężarowego, masa ładunku oraz masa kierowców i pasażerów

  Oceny te są często typowe dla niektórych pojazdów i z reguły nigdy nie ulegają zmianie. Chyba że w przypadku wycofania samochodu ciężarowego przez producenta ze względu na kwestie dotyczące jego dopusz­czalnej masy całkowitej lub formalne zmiany w przepisach.

 • Dopusz­czalną masę całkowitą oblicza się według nastę­pu­jącego wzoru:


  Dopusz­czalna masa całkowita = pojemność przyczepy + masa przyczepy
 • Przyjrzyjmy się temu bliżej. Pojemność przyczepy to waga określona przez producenta, którą przyczepa może bezpiecznie pomieścić. Zazwyczaj informacja o dokładnej masie jest wydrukowana i umieszczona na pojeździe. Z drugiej strony masa przyczepy to łączna masa przewo­żonego w niej ładunku.

 • Niestety czasami zarzą­dzający flotą popełniają błąd, zapominając o dodaniu akcesoriów, które przyczy­niają się do zwiększenia całkowitej masy pojazdu. Dlatego ważne jest, aby zarzą­dzający flotą współ­pra­cowali z kierowcami i pracow­nikami ładującymi przyczepę, aby mieć pewność, że znają oni dopusz­czalną masę całkowitą i biorą pod uwagę cały ciężar w masie całkowitej pojazdu.

Jak zapewnić przestrze­ganie masy całkowitej pojazdu?

Masa całkowita pojazdu - zasady

Jak zapewnić przestrze­ganie masy całkowitej pojazdu?

Mimo że zarzą­dzający flotą są odpowie­dzialni za przestrze­ganie dopusz­czalnej masy całkowitej, inni wyżej wymienieni pracownicy również powinni mieć to na uwadze. Najlepszym sposobem przekazania pracownikom wiedzy na ten temat byłby program szkolenia wstępnego. Należy zawsze pamiętać, aby sprawdzić przepisy obowią­zujące w danym regionie. Poniżej znajdują się jednak ogólne wskazówki, które należy wziąć pod uwagę:

 • Jeżeli do pojazdu dodano inne akcesoria, należy uwzględnić je przy obliczaniu dopusz­czalnej masy całkowitej
 • Należy uwzględnić wagę pasażerów
 • W jakich regionach pojazd będzie jeździł?
 • Jaka jest przybliżona masa brutto ładunku?
 • Czy marka, model i rok produkcji ciężarówki mają wpływ na dopusz­czalną masę całkowitą?

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontak­tować się z jednym z naszych ekspertów. Aby dowiedzieć się więcej o optyma­li­zacji floty, odwiedź naszą stronę optyma­li­zacja floty lub program do zarządzania flotą.

wfs transport safety whitepaper

Bezpłatny podręcznik:

wfs transport safety whitepaper

Zwiększenie bezpie­czeństwa floty trans­por­towej.

Chcę pobrać.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

 • Ukierun­kowane reklamy
 • Dane Analityczne
 • Perso­na­li­zacja
 • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.