Czym jest zarządzanie pracow­nikami mobilnymi?

Mobilni pracownicy to grupa pracowników pracujących poza fizyczną lokalizacją firmy. Zarządzanie pracow­nikami mobilnymi (MWM) polega na zarządzaniu pracow­nikami w terenie za pomocą narzędzi, takich jak aplikacje, oprogra­mo­wanie i procesy.


Dlaczego firmy korzystają z zarządzania pracow­nikami mobilnymi?

Zarządzanie pracow­nikami mobilnymi

Dlaczego firmy korzystają z zarządzania pracow­nikami mobilnymi?

Mobilni pracownicy często pracują w terenie, świadcząc usługi dla klienta na miejscu, dostar­czając, instalując lub konserwując produkt, lub usługę.

Zespół pracujący poza siedzibą firmy może nie mieć pełnego obrazu sytuacji, aby właściwe zarządzać obciążeniem pracy. Zarządzanie pracow­nikami mobilnymi (MWM) pozwala na połączenie komunikacji i widoczności pomiędzy zespołami stacjo­narnymi i mobilnymi, umożli­wiając liderom łatwą komunikację ze wszystkimi pracow­nikami mobilnymi lub konkretnymi osobami.

Rozwiązania do zarządzania pracow­nikami mobilnymi pomagają pracownikom mobilnym poczuć się częścią zespołu, dzięki czemu są oni zaanga­żowani i zmotywowani do zapewniania klientom wysokiej jakości obsługi. W procesie zarządzania flotą pojazdów firmowych jest to kolejne skuteczne i bardzo istotne rozwiązanie mające na celu lepszą optyma­li­zację floty.

Czym jest oprogra­mo­wanie do zarządzania pracow­nikami mobilnymi?

Oprogra­mo­wanie do zarządzania pracow­nikami mobilnymi

Czym jest oprogra­mo­wanie do zarządzania pracow­nikami mobilnymi?

Oprogra­mo­wanie do zarządzania pracow­nikami mobilnymi (MWMS) to rozwiązanie, które ułatwia zarządzanie pracow­nikami w terenie.

Dla pracowników mobilnych jest to narzędzie, które pomaga im w pracy i zapewnia elastyczność. Dla kierowników, rozwiązanie zapewnia wgląd w pracę zespołu i pomaga zapewnić widoczność reali­zo­wanych przez nich zadań. Oprogra­mo­wanie MWMS działa jako łącze pomiędzy zespołem w biurze, pracow­nikami mobilnymi, klientami i menedżerami.

Przejdź do zawartości

Oprogra­mo­wanie do zarządzania pracow­nikami mobilnymi (MWMS) zawiera następujące funkcje:

  • planowanie harmo­no­gramów
  • monitoring czasu pracy kierowców
  • tworzenie raportów
  • wgląd w zespół pracowników
  • komunikację podczas jazdy
  • dostępność aktualnych informacji
  • faktu­ro­wanie
  • zarządzanie zleceniami pracy

Korzyści wynikające z zarządzania pracow­nikami mobilnymi

Zarządzanie zasobami mobillnymi - korzyści

Korzyści wynikające z zarządzania pracow­nikami mobilnymi

Po wyposażeniu pracowników mobilnych w oprogra­mo­wanie, takie jak Webfleet, możesz zbierać informacje operacyjne, aby podejmować decyzje oparte na danych, które pomogą zwiększyć wydajność i efektywność biznesową.

Bez względu na to, jakie rozwiązanie wybierzesz, upewnij się, że zapewnia Ci szczegółowe dane o tym jak funkcjonuje Twoja firma w podziale na regiony, zespoły lub poszcze­gólnych pracowników.

Przejdź do zawartości

Optyma­li­zacja wyników jest istotnym elementem podej­mo­wania skutecznych decyzji biznesowych. Przykładowo kierownicy mogą lepiej planować zadania w oparciu o przewi­dywane obciążenie pracą i zapewnić natych­mia­stowe wsparcie pracownikom mobilnym, niezbędne do utrzymania wysokiej jakości obsługi klienta i jego satysfakcji.

Dzięki narzędziom do zarządzania pracow­nikami mobilnymi skończyły się czasy, kiedy bariery, takie jak komunikacja i widoczność pomiędzy zespołami mobilnymi i stacjo­narnymi, zakłócały przepływ pracy. Skontaktuj się z naszymi ekspertami już dziś i dowiedz się, jak dane pochodzące z oprogra­mo­wania do zarządzania pracow­nikami mobilnymi mogą pomóc Twojej firmie.

wfs workflow management

Darmowy e-book: dlaczego firmy korzystają z cyfrowego zarządzania flotą

wfs workflow management

Zapoznaj się z problemami, które dotykają małe i średnie przed­się­biorstwa, oraz dowiedz się, dlaczego wiele z nich decyduje się na korzystanie z cyfrowego, efektyw­niej­szego zarządzania flotą.

Pobierz dokument