Monitoruj maszyny i sprzęt z napędem

Monito­ro­wanie zasobów w Webfleet

Pełny wgląd w lokalizację przyczep i zasobów z napędem

Pełny wgląd w lokalizację przyczep i zasobów z napędem

Webfleet, europejski lider w dziedzinie rozwiązań z zakresu telematyki, umożliwia monito­ro­wanie warto­ściowych zasobów i monito­ro­wanie pojazdów GPS we flocie w ramach jednego, przystępnego interfejsu. Dzięki dokładnemu określaniu pozycji GPS, rapor­to­waniu użycia, przypo­mnieniom o serwisie i innym funkcjom będziesz w stanie lepiej zadbać o bezpie­czeństwo, wartość i wydajność. Idealne rozwiązanie telema­tyczne dla branży budowlanej.

Monito­ro­wanie zasobów w Webfleet umożliwia:

Monitoruj zasoby dzięki dokładnemu określaniu ich lokalizacji

Zachowaj stałą kontrolę nad ruchem zasobów

Szybko wykryj kradzież i podejmij odpowiednie działania

Zarządzaj sposobem użytkowania zasobów

Utrzymuj swoje zasoby w doskonałym stanie

Ograniczaj obciążenie pracą dzięki automa­ty­zacji raportów

Kluczowe funkcje

Lokalizuj cenne zasoby

Szczegółowa mapa Webfleet ułatwia dokładne sprawdzenie lokalizacji zasobów. Jeśli pojazdy lub zasoby nie znajdują się na terenie zakładu, nie obawiaj się – zaraz szybko je zloka­li­zujesz.

map trailer standstill
asset tracking tracing dotted

Wyświetl lokalizację zasobów

Sprawdź, gdzie przebywały pojazdy dzięki aktuali­zacjom pozycji co 5 minut widocznym na mapie1.

Natych­mia­stowe powia­do­mienia pomagają zapobiegać kradzieżom

Webfleet informuje o zmianie stanu zasobów. Na przykład, jeśli przyczepa lub inne zasób znajdzie się na określonym obszarze lub poza nim albo jeśli zostanie wykryte jego nieau­to­ry­zowane przemiesz­czenie, dostaniesz powia­do­mienie.

construction site
truck autobahn 01 clean

Zarządzać stanem zasobów

Możesz zaplanować zadania konser­wa­cyjne i zarządzać nimi, aby utrzymać zasoby w dobrym stanie. Skonfiguruj powia­do­mienia w oparciu o drogomierz, czas pracy silnika lub datę ostatniego przeglądu serwisowego.

Zawsze wiedz, gdzie i w jaki sposób używane są Twoje zasoby

Uzyskaj szybki dostęp do kart swoich przyczep lub innych zasobów w Webfleet, albo za pośred­nictwem automa­tycznych raportów, zawie­ra­jących informacje o statusie zasobów, aktualnej pozycji, przebiegu, przeglądzie, adresie/lokalizacji i informacji o wejściu (np. stan drzwi przyczepy).

asset tracking
truck bridge

Powiąż zasoby z pojazdami

Jeśli pojazd jest również wyposażony w urządzenie monito­rujące LINK, informacje o powiązanym zasobie są wyświetlane automa­tycznie na mapie zarówno dla pojazdów, jak i dla zasobów. Możesz łatwo określić, który zasób jest połączony z danym pojazdem.

Monito­ro­wanie całego procesu

Lokalizacja i stan wszystkich przyczep, zasobów z napędem2 i pojazdów we flocie są wyświetlane na jednym interfejsie w Webfleet.

tablet asset tracking
construction

Technologia zmienia branżę budowlaną. Co to może oznaczać dla Ciebie?

construction

W tym e-booku omówiono, jak cyfryzacja i automa­ty­zacja zmieniają funkcjo­no­wanie branży budowlanej oraz jak zmini­ma­li­zować bariery i ryzyka związane z wdrażaniem nowych technologii.

Pobierz BEZPŁATNIE

Wszystko, co musisz wiedzieć o monito­ro­waniu zasobów

Czym jest monito­ro­wanie zasobów?

0

Monito­ro­wanie zasobów polega na śledzeniu dokładnej lokalizacji, statusu i innych ważnych informacji o zasobach firmy. Definicja zasobów różni się w zależności od profilu firmy – może to być wszystko, od sprzętu i narzędzi po urządzenia IT i pojazdy. Zarządzanie zasobami to kolejny powszechnie używany termin dotyczący monito­ro­wania zasobów. Rozwiązanie telema­tyczne digita­lizuje ten proces dzięki takim funkcjom jak pozycjo­no­wanie GPS i raporty o wykorzy­staniu, co pozwala zachować wgląd w cenne zasoby.

Jakie zasoby powinno się monitorować?

0

Zasoby organizacji mogą obejmować różne narzędzia, sprzęt, pojazdy i systemy infor­ma­tyczne. Należy monitorować i śledzić zasoby o dużej wartości, ponieważ ich uszkodzenie lub kradzież mogą być kosztowne i zakłócać funkcjo­no­wanie firmy. Telematyka ułatwia utrzy­my­wanie zasobów w dobrym stanie dzięki powia­do­mieniom o konserwacji. Umożliwia również zapobie­ganie kradzieżom za pomocą alertów opartym na geofencingu.

Kto może używać funkcji monito­ro­wania zasobów?

0

Monito­ro­wanie zasobów może być przydatne dla wielu rodzajów firm. Firmy budowlane mogą monitorować sprzęt i maszyny na różnych placach budowy. Firmy trans­portowe i usługowe mogą monitorować przyczepy powiązane z pojazdami ciężarowymi oraz zarządzać sposobem ich wykorzy­sty­wania.

Firmy z sektora opieki zdrowotnej mogą monitorować sprzęt medyczny, a instytucje edukacyjne — sprzęt labora­to­ryjny, aby mieć pewność, że pozostaje on na terenie kampusu.

Dlaczego monito­ro­wanie zasobów jest ważne?

0

Pełny wgląd w zasoby pozwala zaosz­czędzić pieniądze i czas. Można uzyskać wartościowe informacje na temat wykorzy­sty­wania zasobów (kto z nich korzysta, kiedy, gdzie, w jaki sposób), zapla­no­wanych przeglądów, potrzeb zakupienia nowego sprzętu oraz ochrony przed kradzieżą. Wszystkie te cenne dane można wykorzystać do analizy działań firmy oraz podej­mo­wania świadomych decyzji, co w efekcie pozwala zwiększyć wydajność poprzez maksymalne wykorzy­stanie zasobów.

Jak działa monito­ro­wanie zasobów?

0

Istnieje wiele metod monito­ro­wania zasobów – zarówno cyfrowych, jak i ręcznych. Niektóre firmy wolą pozostać przy papierze i długopisie, podczas gdy w innych chętniej korzysta się z Excela. Jednak najbardziej wydajną i skuteczną metodą monito­ro­wania zasobów i śledzenia ich wykorzy­stania jest oprogra­mo­wanie do monito­ro­wania zasobów. Niektóre rozwiązania do monito­ro­wania zasobów obejmują aplikacje na urządzenia mobilne i skanowalne etykiety do umiesz­czania na zasobach. Aplikacje na urządzenia mobilne umożliwiają łatwe monito­ro­wanie zasobów poza miejscem pracy. Etykiety natomiast umożliwiają identy­fi­kację i powiązanie fizycznych elementów z odpowia­da­jącymi im infor­ma­cjami w bazie danych. Dostępnych jest wiele opcji oznaczania, takich jak kody kreskowe, kody QR oraz etykiety RFID. Etykiety RFID umożliwiają kierow­nikowi floty identy­fi­kację kierowców oraz pojazdów, z których korzystają.

Czym jest oprogra­mo­wanie do monito­ro­wania zasobów?

0

Oprogra­mo­wanie do monito­ro­wania zasobów wykorzy­stuje sygnał GPS do określenia pozycji zasobów. Łączy pozycję zasobów z oprogra­mo­waniem, które gromadzi informacje o danym zasobie. Niektóre funkcje działają w oparciu o technologię geofencingu, która wykorzy­stuje sygnał GPS do określenia granic geogra­ficznych. Jest to istotna funkcja, która może ochronić zasoby przed kradzieżą lub nieau­to­ry­zo­wanym użyciem. Oprócz tego funkcje śledzenia i lokali­zo­wania mogą też określić bieżącą lub wcześniejszą pozycję danego zasobu, co czyni je przydatnym narzędziem do zarządzania flotą i optyma­li­zacji wykorzy­stania zasobów.

Jakie korzyści wynikają z korzystania z oprogra­mo­wania do monito­ro­wania zasobów?

0

Webfleet Asset Tracking zapewnia menedżerom floty pełną widoczność naczep i zasobów zasilanych za pomocą przej­rzy­stego interfejsu. Zadbaj o bezpie­czeństwo, wartość i wydajność zasobów dzięki dokładnemu określaniu pozycji GPS, raportom o wykorzy­staniu, powia­do­mie­niach o przeglądzie i innym funkcjom.

Dlaczego potrze­bujesz funkcji monito­ro­wania zasobów?

0

Monito­ro­wanie zasobów to klucz do ich zabez­pie­czenia i utrzymania wysokiej wartości. Wiedza o tym, gdzie znajdują się zasoby i jak są wykorzy­stywane, ma kluczowe znaczenie dla wydajności i rentowności firmy. Monito­ro­wanie zasobów za pomocą telematyki zapewnia kontrolę nad zasobami organizacji. Oprogra­mo­wanie do monito­ro­wania zasobów upraszcza procesy admini­stra­cyjne, eliminując czaso­chłonną dokumen­tację.

Zaawan­sowane monito­ro­wanie zasobów

Urządzenie LINK 340 do monito­ro­wania zasobów i subskrypcja tej usługi w Webfleet to wszystko, czego potrze­bujesz, aby zacząć efektywniej zarządzać swoimi zasobami.

Urządzenie odporne na wodę i pył

Przysto­sowane do pracy w trudnych warunkach.

Długi czas pracy baterii

Wyposażone w dużą baterię litowo­-jonową wielo­krotnego ładowania o pojemności 5800 mAh.

Zaawan­sowane opcje łączności z siecią komórkową

Wykorzy­stanie kilku technologii w celu zwiększenia zasięgu.

Szybkie sprawdzanie zasobów

Wbudowana bateria3 codziennie informuje o bezczyn­ności zasobu.

Firma MECKY LOGISTICS GMBH korzysta z rozwiązania firmy Webfleet od 2015 roku. Nowa funkcja monito­ro­wania zasobów w urządzeniu LINK 340 umożliwia nam śledzenie naszych przyczep i traktorów w ramach jednego interfejsu, co stanowi znaczne ułatwienie dla firmy.
Mecky Logistics GmbH

Zwrot z inwestycji następuje w okresie od 6 do 9 miesięcy

Dowiedz się, jak funkcja Monito­ro­wanie zasobów w Webfleet może pomóc Twojej firmie.

1 Widok śladu nie dostarcza dokładnych informacji o trasie przebytej przez zasób.
2 Zasób zasilany zwykle ma wbudowany silnik.
3 Dostępne przez maksymalnie 90 dni po pełnym naładowaniu urządzenia LINK 340.