Miej oko na swoje zasoby dzięki oprogra­mo­waniu do monito­ro­wania zasobów

Monitoruj wszystkie pojazdy i zasoby za pomocą jednego interfejsu

Zawsze znaj lokalizacje swoich zasobów i pojazdów, niezależnie od tego, czy są na miejscu czy w trasie. Nasz interfejs pozwoli Ci monitorować wszystkie posiadane pojazdy i zasoby, a także w prosty sposób zarządzać wykorzy­staniem naczep lub maszyn.


Pełny wgląd w lokalizację naczep i maszyn

Pełny wgląd w lokalizację naczep i maszyn

Stały monitoring cennych zasobów floty ma kluczowe znaczenie dla obniżenia jej kosztów utrzymania i zwiększenia wydajności. Dzięki naszemu oprogra­mo­waniu GPS zyskujesz wgląd w rozmiesz­czenie swoich zasobów, a także ich wykorzy­stanie i harmonogram serwisowy. Poprzez uprosz­czenie zarządzania oprogra­mo­wanie do monito­ro­wania zasobów Webfleet pozwala zapewnić najwyższy poziom bezpie­czeństwa i wydajności. Niezależnie od tego, czy monito­rujesz zasoby bezsil­nikowe takie jak naczepy, czy też silnikowe takie jak buldożery, to jedno proste narzędzie pozwoli Ci widzieć i wiedzieć o nich wszystko.

Wszystkie informacje na temat monito­ro­wania zasobów znajdziesz tutaj.⁠

Możliwości monito­ro­wania zasobów Webfleet

Lokali­zo­wanie zasobów

Namierzanie dokładnej pozycji zasobów przez GPS

Monito­ro­wanie ruchu zasobów

Monito­ro­wanie opuszczania wyzna­czonych stref

Zapobie­ganie kradzieży

Alerty pozwalające zapobiec kradzieży

Zarządzanie wykorzy­staniem zasobów

Raporty o wykorzy­staniu zasobów

Uprosz­czenie serwi­so­wania zasobów

Zdalne planowanie zadań serwisowych i zarządzanie nimi

Ograni­czenie admini­stracji

Automa­tyczne raporty o statusie zasobów

Kluczowe funkcje oprogra­mo­wania do monito­ro­wania zasobów

Lokalizuj cenne zasoby

Webfleet dokładnie pokazuje na mapie, gdzie znajdują się Twoje zasoby. Jeśli naczepy lub maszyny są w terenie, możesz je szybko zloka­li­zować. Ich pozycje są odświeżane co pięć minut na mapie1.

Monitoring zasobów na mapie
Monito­ro­wanie zasobów - geofencing

Natych­mia­stowe powia­do­mienia pomagają zapobiegać kradzieżom

Webfleet informuje o zmianie statusu zasobów. Na przykład, jeśli naczepa znajdzie się na określonym obszarze lub poza nim albo jeśli zostanie wykryty nieau­to­ry­zowany ruch danego zasobu, dostaniesz odpowiednie powia­do­mienie. A co w przypadku, gdy nie ma Cię w biurze, a musisz szybko sprawdzić status pewnego zasobu? Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej Webfleet, masz stały dostęp do lokalizacji zasobów i informacji o działaniach floty w telefonie.

Zarządzaj stanem zasobów

Planuj zadania konser­wa­cyjne i zarządzaj nimi, aby utrzymać zasoby w dobrym stanie technicznym. Będąc na bieżąco z ich serwi­so­waniem, możesz uniknąć nieocze­ki­wanych przestojów i strat dla firmy. W tym celu skonfiguruj powia­do­mienia według odczytów drogomierza, godzin pracy silnika lub czasu, który upłynął od ostatniego zapla­no­wanego przeglądu prewen­cyjnego.

Śledzenie zasobów poprzez GPS
Aplikacja do monitoringu zasobów

Wiedz, jak użytkowane są zasoby

Szybki przegląd najważ­niej­szych informacji znajdziesz na karcie zasobów w Webfleet. Dokład­niejsze dane uzyskasz z automa­tycznych raportów o ich statusie, aktualnej pozycji, przebiegu, terminach przeglądów, adresie/lokalizacji i stanie fizycznym (np. status drzwi naczepy).​ Pozycja i status wszystkich naczep, maszyn2 i pojazdów we flocie są wyświetlane na jednym interfejsie w Webfleet. Dzięki monito­ro­waniu zasobów możesz zarządzać praktycznie wszystkimi operacjami.

Powiąż zasoby z pojazdami

Jeśli pojazd jest wyposażony w urządzenie monito­rujące LINK, informacje o powiązanym zasobie są wyświetlane automa­tycznie na mapie zarówno dla pojazdów, jak i dla zasobów. Z łatwością sprawdzaj, która naczepa jest połączona z którym ciągnikiem. Ułatwia to zarządzanie wykorzy­staniem floty, gdyż od razu wiesz, które zasoby są nadal dostępne.

Śledź zasoby firmowe
Monitoruj zasoby firmowe

Monitoruj swoje pojazdy i zasoby w aplikacji mobilnej

Dzięki systemowi Webfleet masz dostęp do wszystkich danych firmy poprzez konto online. Umożliwia to zarządzanie monito­ro­waniem pojazdów firmowych oraz zasobami za pomocą aplikacji mobilnej. Wystarczy stabilne połączenie internetowe i aplikacja mobilna Webfleet w telefonie, aby sprawdzać status zasobów z dowolnego miejsca na świecie i o każdej porze dnia. Sprawdź także koniecznie pozostałe możliwości, jakie daje aplikacja Webfleet: Monito­ro­wanie pojazdów ciężarowych, monitoring samochodów dostawczych czy monito­ro­wanie naczep.

Poznaj nasze rozwiązania do monito­ro­wania zasobów

construction

Technologia zmienia branżę budowlaną. Co to może oznaczać dla Ciebie?

construction

W tym e-booku omówiono, jak cyfryzacja i automa­ty­zacja zmieniają funkcjo­no­wanie branży budowlanej oraz sposoby na pokonanie przeszkód i zagrożeń związanych z wdrażaniem nowych technologii.

Pobierz BEZPŁATNIE
Firma MECKY LOGISTICS GMBH korzysta z rozwiązania firmy Webfleet od 2015 roku. Nowa funkcja monito­ro­wania zasobów w urządzeniu LINK 340 umożliwia nam monito­ro­wanie naszych naczep i ciągników w ramach jednego interfejsu, co stanowi dla nas znaczne ułatwienie.
Mecky Logistics GmbH

Wszystko, co trzeba wiedzieć o monito­ro­waniu zasobów

Czym jest monito­ro­wanie zasobów?

0
Przejdź do zawartości

Monito­ro­wanie zasobów polega na śledzeniu dokładnej lokalizacji, statusu i innych ważnych informacji o zasobach firmy. Definicja zasobów różni się w zależności od profilu firmy – może to być wszystko, od sprzętu i narzędzi po urządzenia IT i pojazdy. Zarządzanie zasobami to kolejny powszechnie używany termin dotyczący monito­ro­wania zasobów. Rozwiązanie telema­tyczne digita­lizuje ten proces dzięki takim funkcjom jak pozycjo­no­wanie GPS i raporty o wykorzy­staniu, co pozwala zachować wgląd w cenne zasoby.

Czym różni się monito­ro­wanie zasobów od zarządzania zasobami?

0
Przejdź do zawartości

Zarówno monito­ro­wanie zasobów, jak i zarządzanie zasobami stanowią ważny element funkcjo­no­wania floty pojazdów, jednak każde z nich spełnia inne zadanie. Monito­ro­wanie oznacza proces monito­ro­wania pozycji i statusu posiadanych zasobów w czasie rzeczy­wistym, natomiast zarządzanie obejmuje planowanie strate­giczne i podej­mo­wanie decyzji dotyczących całego cyklu eksplo­atacji zasobów. Skuteczne monito­ro­wanie zasobów pomaga usprawnić zarządzanie nimi poprzez dostar­czanie dokładnych i aktualnych informacji o pozycji i wykorzy­staniu zasobów. Informacje te pomagają operatorom flot podejmować właściwe decyzje o konserwacji, wykorzy­staniu i wymianie posiadanych zasobów.

Jakie zasoby powinno się monitorować?

0
Przejdź do zawartości

Zasoby organizacji mogą obejmować różne narzędzia, sprzęt, pojazdy i systemy infor­ma­tyczne. Należy monitorować i śledzić zasoby o dużej wartości, ponieważ ich uszkodzenie lub kradzież mogą być kosztowne i zakłócać funkcjo­no­wanie firmy. Telematyka ułatwia utrzy­my­wanie zasobów w dobrym stanie dzięki powia­do­mieniom o konserwacji. Umożliwia również zapobie­ganie kradzieżom za pomocą alertów opartym na geofencingu.

Kto może używać funkcji monito­ro­wania zasobów?

0
Przejdź do zawartości

Monito­ro­wanie zasobów może być przydatne dla wielu rodzajów firm. Firmy budowlane mogą monitorować sprzęt i maszyny na różnych placach budowy. Firmy trans­portowe i usługowe mogą monitorować przyczepy powiązane z pojazdami ciężarowymi oraz zarządzać sposobem ich wykorzy­sty­wania.

Firmy z sektora opieki zdrowotnej mogą monitorować sprzęt medyczny, a instytucje edukacyjne — sprzęt labora­to­ryjny, aby mieć pewność, że pozostaje on na terenie kampusu.

Dlaczego monito­ro­wanie zasobów jest ważne?

0
Przejdź do zawartości

Pełny wgląd w zasoby pozwala zaosz­czędzić pieniądze i czas. Można uzyskać wartościowe informacje na temat wykorzy­sty­wania zasobów (kto z nich korzysta, kiedy, gdzie, w jaki sposób), zapla­no­wanych przeglądów, potrzeb zakupienia nowego sprzętu oraz ochrony przed kradzieżą. Wszystkie te cenne dane można wykorzystać do analizy działań firmy oraz podej­mo­wania świadomych decyzji, co w efekcie pozwala zwiększyć wydajność poprzez maksymalne wykorzy­stanie zasobów.

Jak działa monito­ro­wanie zasobów?

0
Przejdź do zawartości

Istnieje wiele metod monito­ro­wania zasobów – zarówno cyfrowych, jak i ręcznych. Niektóre firmy wolą pozostać przy papierze i długopisie, podczas gdy w innych chętniej korzysta się z Excela. Jednak najbardziej wydajną i skuteczną metodą monito­ro­wania zasobów i śledzenia ich wykorzy­stania jest oprogra­mo­wanie do monito­ro­wania zasobów. Niektóre rozwiązania do monito­ro­wania zasobów obejmują aplikacje na urządzenia mobilne i skanowalne etykiety do umiesz­czania na zasobach. Aplikacje na urządzenia mobilne umożliwiają łatwe monito­ro­wanie zasobów poza miejscem pracy. Etykiety natomiast umożliwiają identy­fi­kację i powiązanie fizycznych elementów z odpowia­da­jącymi im infor­ma­cjami w bazie danych. Dostępnych jest wiele opcji oznaczania, takich jak kody kreskowe, kody QR oraz etykiety RFID. Etykiety RFID umożliwiają kierow­nikowi floty identy­fi­kację kierowców oraz pojazdów, z których korzystają.

Czym jest oprogra­mo­wanie do monito­ro­wania zasobów?

0
Przejdź do zawartości

Oprogra­mo­wanie do monito­ro­wania zasobów wykorzy­stuje sygnał GPS do określenia pozycji zasobów. Łączy pozycję zasobów z oprogra­mo­waniem, które gromadzi informacje o danym zasobie. Niektóre funkcje działają w oparciu o technologię geofencingu, która wykorzy­stuje sygnał GPS do określenia granic geogra­ficznych. Jest to istotna funkcja, która może ochronić zasoby przed kradzieżą lub nieau­to­ry­zo­wanym użyciem. Oprócz tego funkcje śledzenia i lokali­zo­wania mogą też określić bieżącą lub wcześniejszą pozycję danego zasobu, co czyni je przydatnym narzędziem do zarządzania flotą i optyma­li­zacji wykorzy­stania zasobów.

Jakie korzyści wynikają z korzystania z oprogra­mo­wania do monito­ro­wania zasobów?

0
Przejdź do zawartości

Webfleet Asset Tracking zapewnia menedżerom floty pełną widoczność naczep i zasobów zasilanych za pomocą przej­rzy­stego interfejsu. Zadbaj o bezpie­czeństwo, wartość i wydajność zasobów dzięki dokładnemu określaniu pozycji GPS, raportom o wykorzy­staniu, powia­do­mie­niach o przeglądzie i innym funkcjom.

Dlaczego potrze­bujesz funkcji monito­ro­wania zasobów?

0
Przejdź do zawartości

Monito­ro­wanie zasobów to klucz do ich zabez­pie­czenia i utrzymania wysokiej wartości. Wiedza o tym, gdzie znajdują się zasoby i jak są wykorzy­stywane, ma kluczowe znaczenie dla wydajności i rentowności firmy. Monito­ro­wanie zasobów za pomocą telematyki zapewnia kontrolę nad zasobami organizacji. Oprogra­mo­wanie do monito­ro­wania zasobów upraszcza procesy admini­stra­cyjne, eliminując czaso­chłonną dokumen­tację.

Zwrot z inwestycji następuje w okresie od 6 do 9 miesięcy

Dowiedz się, jak funkcja Monito­ro­wanie zasobów w Webfleet może pomóc Twojej firmie.

1 Widok śladu nie dostarcza dokładnych informacji o trasie przebytej przez zasób.
2 Zasób zasilany zwykle ma wbudowany silnik.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.