Czym jest monito­ro­wanie pojazdów?

Systemy monito­ro­wania pojazdów łączą urządzenia śledzące z aplikacjami pomaga­jącymi firmom lokalizować i monitorować ich pojazdy w czasie rzeczy­wistym. Wiąże się to z ogromnym zakresem zastosowań dla firm zajmujących się transportem ciężarowym, lotnictwem, żeglugą i dostawami, a także dla wielu innych branż.
Każda duża firma wykorzy­stująca pojazdy dostawcze w Europie wykorzy­stuje obecnie w swojej działal­ności jakąś formę monito­ro­wania pojazdów. W tym artykule przyjrzymy się, jak działa ta technologia i dlaczego jest ona tak powszechna we flotach komer­cyjnych.

Jak działa system śledzenia pojazdów?

Jak działa system śledzenia pojazdów?

Technologia służąca do monito­ro­wania pojazdów jest w rzeczy­wi­stości dość prosta. Korzystając z systemu GPS, system śledzenia pojazdów przez cały czas precyzyjnie wskazuje aktualną lokalizację urządzenia. Dane te są przesyłane za pośred­nictwem sieci komórkowej lub sateli­tarnej do zdalnego serwera. Następnie są one przetwa­rzane i udostęp­niane oprogra­mo­waniu i aplikacjom do śledzenia pojazdów.

Cały ten proces trwa nie dłużej niż kilka milisekund, dzięki czemu w czasie rzeczy­wistym zapewnia stale aktuali­zowane dane dotyczące lokalizacji każdego pojazdu we flocie. Śledzenie pojazdów jest często elementem bardziej rozbu­do­wanego systemu telema­tycznego zbiera­jącego inne rodzaje danych z pojazdów, takie jak ich stan, prędkość i przyspie­szanie. Wszystkie te dane mogą być później wykorzy­stywane do podej­mo­wania świadomych decyzji dotyczących zarządzania flotą pojazdów.

Oprogra­mo­wanie do monito­ro­wania pojazdów

Oprogra­mo­wanie do monito­ro­wania pojazdów

Sprzęt do monito­ro­wania pojazdów jest tak prosty i kompaktowy, że można go instalować w rzeczach osobistych, takich jak portfele, portmonetki, lub w zwierzętach domowych. Jednak to, co naprawdę wyróżnia różne rozwiązania w zakresie śledzenia pojazdów na rynku, to poziom usług i oprogra­mo­wanie, które oferują.

Oprogra­mo­wanie to może monitorować pojedynczy pojazd, całą flotę lub być kompletnym pakietem oprogra­mo­wania do zarządzania flotą, zbierającym i prezen­tu­jącym ogromny zakres danych diagno­stycznych wraz z rozmiesz­czeniem geogra­ficznym pojazdów. Dlatego też skala działal­ności jest jednym z najważ­niej­szych czynników przy wyborze odpowied­niego rozwiązania do śledzenia pojazdów dla firmy.

Główne cele monito­ro­wania pojazdów

Główne cele monito­ro­wania pojazdów

Monito­ro­wanie pojazdów stało się głównym narzędziem w wielu flotach pojazdów użytkowych z wielu bardzo dobrych powodów. Oto niektóre z głównych celów monito­ro­wania pojazdów we flotach pojazdów firmowych.

  • umożliwia łatwiejszą optyma­li­zację tras i harmo­no­gramów w celu zwiększenia ogólnej wydajności floty,
  • pomaga zachować bezpie­czeństwo floty, ponieważ firma może szybko zareagować, jeśli pojazd znajduje się w miejscu, w którym nie powinien się znajdować,
  • pozwala zapewnić większą przej­rzy­stość w stosunku do partnerów biznesowych, ponieważ możliwe jest dokładne określenie miejsca, w którym znajduje się każdy towar we flocie.

Śledzenie pojazdów pozwala na lepsze zrozumienie wewnętrznego funkcjo­no­wania floty. Ma też wiele zalet, które mogą umożliwić znaczną redukcję kosztów w całej firmie.