Czym jest cyfrowy tachograf?

Cyfrowe tachografy to urządzenia, które automa­tycznie zapisują aktywność kierowcy, np. czas, prędkość i przejechany dystans. Urządzenie jest zamontowane w pojeździe i śledzi jego pracę, gdy tylko pojazd znajdzie się w ruchu. Cyfrowe tachografy rejestrują wiele danych dotyczących pojazdów i kierowców, co ma kluczowe znaczenie dla zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców.

Cyfrowe tachografy automa­tyzują działania kierowników floty w odniesieniu do zgodności z przepisami. Przed­się­biorstwa, które nie przestrzegają przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, narażone są na karę grzywny lub, w skrajnych przypadkach, pozbawienie wolności osób odpowie­dzialnych za naruszenia. Ponadto w pewnych okolicz­no­ściach, takich jak recydywa, możliwe jest cofnięcie licencji na prowadzenie działal­ności.


Kiedy wprowadzono cyfrowe tachografy?

Kiedy wprowadzono cyfrowe tachografy?

Tachografy nie są nowymi urządze­niami. Pierwsze analogowe urządzenia zaczęto wykorzy­stywać już w latach pięćdzie­siątych. Obecnie wszystkie specjalne pojazdy produkowane w UE od 2005 r. muszą być wyposażone w cyfrowy tachograf.

Od czerwca 2019 roku rozpo­rzą­dzenie w sprawie tachografów przewiduje jednak, że każdy nowy pojazd musi być wyposażony w inteli­gentny tachograf. Inteli­gentne tachografy posiadają ulepszone funkcje, takie jak zwiększone bezpie­czeństwo, sprawność i otwarty interfejs dla dodatkowych usług. Ponadto pomagają uprościć proces przeglądu dzięki dedyko­wanemu systemowi komunikacji krótkiego zasięgu.

Jak działają cyfrowe tachografy?

Jak działają cyfrowe tachografy?

Cyfrowe tachografy zapewniają bezpie­czeństwo kierowców i innych użytkow­ników ruchu drogowego, gwarantując, że wszyscy kierowcy są w odpowiednio przygo­towani do prowadzenia pojazdów. Promuje to również zdrową konkurencję, ponieważ kierownicy nie mogą zmuszać kierowców do pracy w nadgo­dzinach.

Tachografy cyfrowe rejestrują wszystkie dane dotyczące pojazdu i kierowcy zarówno w pamięci wewnętrznej, jak i na karcie identy­fi­ka­cyjnej kierowcy. Tachograf składa się z trzech różnych części dokumen­tu­jących te dane: karty tachografu, czujników ruchu i jednostki pojazdowej.

Tachografy cyfrowe gromadzą różnego rodzaju dane, w tym między innymi numer rejestra­cyjny pojazdu, aktywność kierowcy, np. przerwy i dostępność, oraz zdarzenia, np. przekro­czenie prędkości, prowadzenie pojazdu bez karty kierowcy i manipulacje. Dane z tachografów cyfrowych należy regularnie pobierać i analizować. Dane z tachografu należy pobierać dla każdego kierowcy co najmniej co 28 dni i dla każdego pojazdu co 90 dni.


Program do cyfrowego tachografu

Dzięki programowi do cyfrowego tachografu kierownicy mają mniej pracy admini­stra­cyjnej związanej z pobieraniem danych. Ręczne pobieranie danych tachografu może być czaso­chłonne i odciągać od ważniej­szych zadań. Nasze rozwiązanie, WEBFLEET Tachograph Manager, to niezawodne rozwiązanie typu wszystko w jednym, które ułatwia pobieranie danych tachografu cyfrowego.

Tachograph Manager pomaga pobierać, analizować i archi­wi­zować dane tachografu. Dzięki automa­tycznemu pobieraniu danych możesz zwiększyć wydajność floty i dotrzymać wymaganych terminów. Ponadto otrzymujesz dostęp do danych dotyczących kierowcy i pojazdu i ich czytelny podgląd, co pomaga zachować zgodność z przepisami dotyczącymi czasu jazdy kierowców. Nasze rozwiązanie zapewnia bezpie­czeństwo wszystkich danych na każdym poziomie.

Chcesz dowiedzieć się więcej, jak Tachograph Manager może Ci pomóc? Więcej informacji o naszym rozwiązaniu cyfrowego tachografu

wfs transport drivers whitepaper

Bezpłatny przewodnik o zarządzaniu kierowcami

wfs transport drivers whitepaper

Jak zadbać o zadowolenie, zdrowie i wydajność kierowców.

Pobierz nasz przewodnik